Narzędzia:

12 maja 2021 r.

legislacja 12.05.2021

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie mogła zapoznać się z informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2020 r., ponieważ na posiedzenie nie przybył przedstawiciel CBA. Przewodniczący komisji senator Aleksander Pociej poinformował, że otrzymał od szefa CBA Andrzeja Stróżnego pismo, informujące, iż 30 marca 2021 r. przewidziany ustawą obowiązek informacyjny został wypełniony – informację o wynikach działalności CBA przesłano do marszałka Senatu. Przybycie przedstawiciela Biura na posiedzenie komisji, zdaniem jego szefa, nie ma zatem uzasadnienia.

Podczas tego samego posiedzenia komisja zdecydowała o podjęciu prac nad 3 z 5 rozpatrzonych petycji. Komisja będzie pracować nad petycją P10-76/20, której celem jest przyspieszenie uzyskiwania przez prawników wynagrodzeń za świadczenie pomocy prawnej z urzędu w postępowaniach karnych. Według senatorów Michała Seweryńskiego i Aleksandra Pocieja petycja sygnalizuje istotny dla środowiska adwokackiego i radcowskiego problem związany z płynność finansową prowadzonej praktyki. Wynika to z wydłużonej procedury otrzymywania wynagrodzenia z tytułu spraw prowadzonych z urzędu. Wynagrodzenie wypłacane jest po uprawomocnieniu się orzeczenia i przekazaniu go do wykonania. Komisja postanowiła wystąpić o opinię w tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z kolei do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Zdrowia komisja wystąpi o opinię w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie potępienia prześladowań, tortur oraz grabieży organów od niewyrażających na to zgody więźniów sumienia w Chinach (petycja P10-93/20). Zdaniem przewodniczącego komisji senatora Aleksandra Pocieja ta uchwała może mieć wpływ na kształtowanie się relacji polsko-chińskich. Niezbędne będzie zatem zasięgnięcie opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak dodał przewodniczący komisji, dla oceny skali procederu pozyskiwana organów do przeszczepów, zasygnalizowanego przez autora petycji, konieczne jest zasięgnięcie opinii Ministerstwa Zdrowia.

Komisja postanowiła postulaty, zawarte w petycjach: P10-80/20-1, P10-80/20-2, P10-80/20-3, a dotyczące zmian porządkujących przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i ustawy – Prawo własności przemysłowej, przekazać do Rządowego Centrum Legislacji. Trzeci wniosek, dotyczący zmiany w ustawie o grobach i cmentarzach wojennych, zostanie natomiast przesłany do zaopiniowania przez ministerstwa: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej. Proponowana zmiana dotyczy uregulowań historycznych, grobów i cmentarzy położonych na obszarze dawnych polskich województw, obecnie znajdujących się za wschodnią granicą RP.

Po wysłuchaniu opinii ministerstw: Sprawiedliwości oraz Rodziny i Polityki Społecznej na temat petycji P10-84/20 i P10-90/20 komisja postanowiła nie kontynuować pracy nad nimi.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponuje 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponuje 3 poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

10 czerwca 2021 r.

Komisja Ustawodawcza poparła projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76.