Narzędzia:

24. posiedzenie Senatu – drugi dzień

13.05.2021
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

13 maja 2021 r. zakończył się drugi dzień  24. posiedzenia Senatu. Senatorowie wznowią obrady 27 maja br. o 11.00.

Izba rozpatrzyła 17 ustaw, do 8 wprowadziła poprawki, a 2 ustawy odrzuciła.  Izba zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw i przyjęła apel. Ponadto dokonano zmian w składzie komisji senackich.

Senatorowie nie wyrazili zgody na powołanie Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas debaty na ten temat senatorowie Koalicji Obywatelskiej wskazywali, że kandydat jako czynny polityk nie mógłby być dobrym, niezależnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Senator Sławomir Rybicki zapowiedział, że senatorowie Koalicji nie wyrażą zgody na powołanie posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na tę funkcję. Podkreślił, że jest on „współodpowiedzialny za niszczenie dorobku polskiej demokracji”, „za chaos prawny” i „zawłaszczanie instytucji państwa przez ich upolitycznienie”. Senator Marek Borowski zarzucił kandydatowi na RPO, że nie potrafi wyjść poza polityczny gorset i jako ważny poseł PiS był autorem, współautorem czy sprawozdawcą wielu ustaw, które, kształtując wymiar sprawiedliwości, łamały konstytucję. „Pan jest za to bezpośrednio odpowiedzialny, pan wielokrotnie przekonywał, podawał argumenty. Można powiedzieć, że był pan heroldem tej zmiany, która już w cudzysłowie jest nazywana dobrą zmianą” – podkreślił senator Marek Borowski. Dodał, że Bartłomiej Wróblewski ma wiele zalet, ale na RPO się nie nadaje.

W ocenie senatorów Prawa i Sprawiedliwości kandydat posiada wszystkie cechy, które predestynują go do bycia niezależnym  Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W ocenie wicemarszałka Bogdana Pęka Bartłomiej Wróblewski udowodnił, że ma wszystkie cechy, które predestynują go do tego, aby być niezależnym i niezawisłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Jego zdaniem Bartłomiej Wróblewski przywróci urzędowi RPO należną mu powagę. Wicemarszałek podkreślił, że celem obecnego Senatu jest „torpedowanie wszystkiego co wychodzi z Sejmu”, wszystkich, nawet najlepszych ustaw czy kandydatur, które uzyskały większość sejmową. Jak zaznaczył, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar „był najbardziej jednostronnym, zideologizowanym i upolitycznionym rzecznikiem w historii polskiej demokracji”. Senator Jan Maria Jackowski zwrócił natomiast uwagę, że nawet przeciwnicy powołania Bartłomieja Wróblewskiego nie kwestionują jego bardzo dobrego przygotowania prawniczego, wykształcenia, a także odwagi. Przejawem tej odwagi, zdaniem senatora, było złożenie w Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zakazie aborcji ze względu na wady płodu, bo spotkała go za to olbrzymia fala hejtu.

Drugiego dnia 24. posiedzenia Senat odrzucił 2 ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (projekt rządowy) ma na celu zapewnienie większej efektywności w realizacji programów skierowanych do rodzin z dziećmi. Przewiduje, że Rada Ministrów będzie mogła wydać rozporządzenie, zgodnie z którym wnioski o świadczenie „Dobry start” będą składane wyłącznie przez internet. Zakłada ponadto, że tego programu nie będą już realizowały samorządy, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Szacuje się, że dzięki takiemu rozwiązaniu w latach 2021–31 koszty obsługi programu będą niższe blisko o 488 mln zł.

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przedłuża do 30 września 2021 r. okres przejściowy, w którym równocześnie będą działać obecny system poboru opłat drogowych viaTOLL i nowy e-TOLL. Wykorzystujący pozycjonowanie satelitarne system e-TOLL, służący do poboru opłat za przejazd po niektórych odcinkach dróg krajowych, zastąpi system viaTOLL, oparty na pozycjonowaniu radiowym. Za przejazd muszą płacić m.in. ciężarówki, autobusy czy samochody osobowe z przyczepami, jeśli ich dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t. Za przejazd lżejszych pojazdów będzie można zapłacić, kupując bilet autostradowy on-line lub wydrukowany np. na stacji paliw czy w kiosku po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu. Będzie też możliwość uiszczenia opłaty na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-TOLL). Kierowca będzie musiał tylko zarejestrować się w systemie, zainstalować i uruchomić bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL na smartfonie. Nowela likwiduje ponadto szlabany na państwowych autostradach, co ma zwiększyć płynność ruchu. W systemie e-TOLL użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich danych, dokumentów i usług po zalogowaniu na konto klienta w dedykowanym dla niego serwisie. Do kontroli opłacania przejazdów będą wykorzystywane urządzenia do rozpoznawania tablic rejestracyjnych (kamery typu OCR). Jego nadzorowaniem zajmie się też kontrola drogowa funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, uzupełniana przez policję i inspektorów transportu drogowego.

Izba wprowadziła poprawki do 8 ustaw.

Senatorowie wnieśli 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Izba zwiększyła ze 187 mln zł do 280 mln zł w 2021 r. kwotę rezerwy celowej ze środków budżetu państwa przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia dodatkowe w szkołach. Mają one pomóc uczniom utrwalić materiał i uzupełnić ewentualne braki z okresu nauki zdalnej. Decyzja Senatu oznacza też, że w 2021 r. nie byłby stosowany mechanizm obliczania wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej określony w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Senatorowie doprecyzowali również, na jakie cele mają zostać przeznaczone środki ze zwiększonej rezerwy. Usunięto ponadto zmiany, dotyczące m.in. emerytur górniczych, wprowadzone podczas prac sejmowych, które naruszyły zasadę rozpatrywania projektu ustawy przez Sejm w 3 czytaniach, zapisaną w art. 119 ust. 1 konstytucji. Nowelizacja zwiększa o 187 mln zł kwotę rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zapewni to jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowe środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół po zakończeniu, trwającej od października 2020 r., nauki zdalnej. Dofinansowanie będzie przysługiwało jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym lub dotującym szkoły publiczne i niepubliczne, w których zostaną zorganizowane zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV−VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Nowelizacja dopuszcza ponadto przeprowadzanie szczepień na COVID-19 w aptekach. Przewiduje też, że dni pracy ratowników górniczych i sanitariuszy w szpitalach, gdzie leczeni są chorzy na COVID-19, przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury będą traktowane tak samo, jak dniówki przepracowane na dole w kopalni.

Izba zarekomendowała poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), zgodnie z którą dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia, będzie ważny bezterminowo. Nowela zakłada, że od 2 sierpnia w warstwie elektronicznej dowodów osobistych znajdą się odciski 2 palców, a w graficznej − podpis posiadacza. Wniosków o wydanie takich dowodów nie będzie można składać on-line, ale osoby, które faktycznie nie mogą udać się do urzędu, będą mogły skorzystać z mobilnej stacji. Nowela dostosowuje przepisy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych, wchodzącego w życie 2 sierpnia 2021 r. Do tego czasu państwa członkowskie muszą wprowadzić te rozwiązania, które mają zmniejszyć ryzyko fałszowania dokumentów i przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. W e-dowodach nie będzie odcisków palców osób poniżej 12. roku życia i tych, od których nie da się ich pobrać. Od 2 sierpnia warstwę graficzną dowodu osób po 12. roku uzupełni podpis posiadacza. Okres ważności nowych dowodów dla dzieci poniżej 12. roku życia ustanowiono na 5 lat, a dla osób powyżej tej granicy wiekowej − na 10 lat. Z kolei dowody osobiste osób, od których pobranie odcisków palców jest chwilowo niemożliwe, będą miały 12-miesięczny okres ważności. Nie trzeba będzie wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów, które będą ważne na okres, na jaki zostały wydane, ale nie dłużej niż do 3 sierpnia 2031 r.

Senatorowie wprowadzili 5 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna z poprawek przewiduje, że 100% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych będzie przekazywana na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFGOŚiW). Ma to na celu zapewnienie większej transparentności i ułatwienie kontroli wydatkowania tych środków. Pozostałe poprawki mają charakter techniczno-legislacyjny, doprecyzowujący i ujednolicający zapisy nowelizacji. Ustawa dostosowuje polskie prawo do regulacji UE, dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2021−30. Umożliwia m.in. ubieganie się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego (FM), na który trafiają środki ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji w ramach handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS, przeznaczone na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w państwach UE. Mogą z nich korzystać kraje z PKB per capita w 2013 r. niższym niż 60% średniej dla całej UE. W ramach FM Polska może skorzystać z ponad 43% dostępnej puli środków ze sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji o wartości, zależnie od cen rynkowych, od 2 do 4,8 mld euro. Finansowanie z FM ma zostać przeznaczone na określone cele (m.in. wytwarzanie energii z OZE, ciepłownictwo, magazyny energii, sieci ciepłownicze, transformacja regionów uzależnionych od stałych paliw kopalnych, transformacja sektorów transportu, budownictwa i odpadów). Nowela przewiduje konkursową procedurę ubiegania się o wsparcie z FM.

Z 23 poprawkami przyjęto ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Wprowadzone zmiany mają charakter redakcyjny, zmierzają do doprecyzowania i zachowania spójności przepisów. Nowelizacja zakłada utworzenie centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE), którego operatorem (OIRE) będzie operator systemu przesyłowego energii elektrycznej (PSE). Wprowadza też harmonogram montażu tzw. inteligentnych liczników, czyli liczników zdalnego odczytu, przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD): do końca 2023 r. co najmniej 15% odbiorców danego OSD, do końca 2028 r. − co najmniej 80%. Nowela przewiduje też rozwiązania dla magazynów energii elektrycznej, w tym ujednolicenie ich definicji. Zwalnia magazynowanie z obowiązków taryfowych. Magazyny o mocy powyżej 50 kW będą wpisane do rejestru magazynów odpowiedniego operatora, a te o mocy do 10 MW nie będą wymagały koncesji. Podstawą rozliczeń stawki sieciowej ma być wyłącznie różnica pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej przez magazyn energii elektrycznej a energii ponownie wprowadzonej do sieci z tego magazynu. Nowela likwiduje podwójne pobieranie opłat dystrybucyjnych i przesyłowych za energię pobraną z sieci do magazynu i oddaną z magazynu do sieci. Notoryczne naruszanie zbiorowych interesów konsumenta energii będzie przesłanką do cofnięcia koncesji. Urząd Regulacji Energetyki będzie mógł cofnąć koncesję przedsiębiorstwu energetycznemu, jeśli prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna, że stosowane przez nie praktyki naruszają zbiorowe interesy konsumentów.

Izba wprowadziła 16 poprawek do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (projekt rządowy). Jedna z poprawek nakłada na dewelopera obowiązek poinformowania nabywcy w zakresie sprzedawanych lokali, które nie spełniają wymogu metrażu dla lokali mieszkalnych. Kolejna z przyjętych poprawek zmierza do obniżenia maksymalnych stawek procentowych, według których ma być wyliczana wysokość składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (z 2 na 1% i z 0,2 na 0,1%). Senat chce również, by w ustawie znalazł się przepis dający nabywcy prawo do odstąpienia od umowy w wypadku nie usuwania przez deweloperów wad zgłoszonych w protokole odbioru, pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu. Kolejne zmiany usuwają z katalogu czynności kontrolnych banku obowiązek sprawdzania, czy deweloper nie zalega z podatkami, składkami na ZUS czy zobowiązaniami wobec podwykonawców. Ustawa zakłada utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w razie upadku firmy deweloperskiej. Pomoże to m.in. wyeliminować ryzyko utraty przez nabywców wpłat środków finansowych na mieszkaniowe rachunki powiernicze. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny mają zasilać składki płacone przez deweloperów. W wypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 2%, a w wypadku zamkniętego rachunku powierniczego − 0,2%. Faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu, co zapewni elastyczność i odpowiednie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Nabywca nowego mieszkalnia będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.

Senatorowie wnieśli 44 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Senackie poprawki przesuwają na 1 grudnia 2021 r. terminy wejścia w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i rozpatrywanej ustawy. Kolejna zmiana wydłuża do 30 listopada 2021 r. możliwość obwieszczania o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu na podstawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Inna poprawka przesądza, że obwieszczane będą również: postanowienie o powołaniu organu, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio oraz postanowienie o powołaniu organu, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o nadzorcy sądowym albo zarządcy. Senatorowie dodali też przepis określający sposób zwrotu wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz. Zdaniem Senatu w takim wypadku optymalne byłoby rozwiązanie analogiczne do przewidzianego w art. 98 ust. 5 prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż pieniądz poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Kolejne poprawki zapewniają spójność przepisom określającym zasady zakładania i prowadzenia akt w postępowaniu upadłościowym i postępowaniu restrukturyzacyjnym, a także rozszerzają zakresy delegacji ustawowych o konieczność określenia w rozporządzeniach: urządzeń ewidencyjnych stosowanych do prowadzenia i udostępniania akt oraz sposobu i trybu udostępniania akt każdemu kto dostatecznie usprawiedliwi taką potrzebę. Ponadto określają one sposób postępowania z aktami w wypadku zawieszenia syndyka albo nadzorcy sądowego. Nowelizacja dostosowuje rozwiązania przyjęte w prawie upadłościowym do tych z ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Wprowadza częściową informatyzację postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej (składanie pism i dokumentów, prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego, dostęp do akt poprzez system teleinformatyczny, rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w KRZ), co ma usprawnić procedurę upadłości konsumenckiej.

Z 3 poprawkami przyjęto ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski). Senatorowie wykreślili z ustawy 6 artykułów. Poprawka skreślająca art. 2 usuwa przepis zmieniający art. 57 kodeksu wykroczeń,  który rozszerza zakres penalizacji czynów dotyczących organizowania zbiórek na uiszczenie grzywny lub na płaceniu grzywny za inną osobę, jako niezwiązanych z implementacją dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu. Poprawka dotycząca wykreślenia art. 3 i 5 usuwa przepisy nowelizujące kodeks postępowania karnego jako niezwiązane z implementacją dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu. Kolejna zmiana, dotycząca wykreślenia art. 4, 6 i 7, ma na celu usunięcie z tzw. ustawy cowidowej przepisów zmieniających okresy przedawnienia przestępstw, składy sądów oraz przepisy przejściowe, jako niezwiązanych z implementacją dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu. Nowelizacja kodeksu karnego dostosowuje przepisy kodeksu karnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu. Zgodnie ze zmianami karze do 5 lat pozbawienia wolności podlegałaby nie tylko osoba, która w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym uczestniczy w szkoleniu mogącym umożliwić jego popełnienie, ale także samodzielnie zapoznaje się z treściami, mogącymi ułatwić zamach terrorystyczny. Nowela zawiera też m.in. zapisy dotyczące zawieszenia biegu terminów przedawnienia karalności czynów w związku ze stanem epidemii, liczebności składów orzekających, instytucji tzw. listu żelaznego czy udostępniania akt spraw. 

 Senatorowie wprowadzili 24 poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna z poprawek przyznaje stronom prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec skierowania sprawy na posiedzenie niejawne. Kolejna wyłącza możliwość rozpatrywania spraw w drugiej instancji w składach orzekających jednoosobowych; oznacza to pozostawienie sędziowskich składów kolegialnych w postępowaniach odwoławczych. Do 21 dni Senat wydłużył termin, po upływie którego pismo uznaje się za doręczone. Zdecydował, że przepisy dotyczące doręczeń przez portal informacyjny sądu wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, a nie po 14 dniach. Kolejne zmiany zmierzają do tego, aby strona miała możliwość wpłynięcia na rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie rozpatrzenia skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym. Senatorowie doprecyzowali też przepis dotyczący postępowań sądowych, w których stroną jest komisja ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Profesjonalnego pełnomocnika zobowiązano do podawania adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu kontaktu z sądem w sprawach prowadzonych na posiedzeniu zdalnym. Dookreślono katalog pism, które podlegają doręczeniu profesjonalnemu pełnomocnikowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Senatorowie uchylili obowiązek dołączania do pism wnoszonych do sądu przez profesjonalnych pełnomocników dodatkowych odpisów tych pism  wraz z załącznikami w postaci elektronicznej. Doprecyzowali, że jako pilne uznaje się sprawy dotyczące podjęcia postępowania warunkowo umorzonego. Nowelizacja przewiduje rozszerzenie licytacji elektronicznych, wprowadza zmiany procedur cywilnych w związku z epidemią, a także dotyczące procedur cywilnych w kwestiach doręczeń oraz liczebności składów orzekających (możliwość orzekania w składach 1-sobowych w II instancji). Umożliwi to prowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji, zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa uczestników czynności procesowych i pozwoli obniżyć koszty. Przetarg w drodze elektronicznej będzie się odbywał wyłącznie na wniosek wierzyciela. Najpierw komornik udostępni obwieszczenie o licytacji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. E-przetarg będzie trwał tydzień, wzorem funkcjonujących aukcji elektronicznych. Pozwoli to uczestnikom na dogodny udział w licytacji i na uzyskanie możliwie najwyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości. Podczas jawnych rozpraw w sprawach cywilnych sędzia będzie mógł zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić jawnej rozprawy na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Senat przyjął bez poprawek 7 ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowuje polskie przepisy do unijnych rozporządzeń. Nowelizacja ma usprawnić wydatkowanie unijnych środków i proces rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy rolnikom. Ustala m.in. ostateczny termin składania zmian do wniosku na 31 maja roku, w którym wniosek został złożony. Terminy składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu pozostają bez zmian (od 15 marca do 15 maja danego roku).Minister rolnictwa będzie mógł przedłużyć ten termin w sytuacjach szczególnych, takich jak powodzie czy susze. Nowela umożliwia ponadto wykorzystanie zdjęć wykonanych i przesyłanych przez stronę postępowania w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym zdjęć geotagowanych, zawierających informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania fotografii.

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (projekt rządowy) zwiększa udogodnienia dla posiadaczy tych kart. Wprowadza Elektroniczną Kartę Dużej Rodziny, która będzie wyświetlana w aplikacji mObywatel. Aplikacja umożliwi każdej uprawnionej osobie pobranie karty w wersji elektronicznej bez składania dodatkowego wniosku w tej sprawie. Nowelizacja doprecyzowuje też wymagania wobec personelu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat– żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Chodzi o stwierdzenie, czy dana osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym i czy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (projekt rządowy) wprowadza zakaz przywozu do Polski dóbr kultury wyprowadzonych z państwa spoza UE, w którym powstały lub zostały odkryte, z naruszeniem przepisów prawa tego państwa. Za złamanie zakazu będzie groziła grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Sąd będzie mógł także orzec przepadek dobra kultury, chociażby nie stanowiło ono własności sprawcy. Nowela zwiększa też zakres kompetencji naczelników urzędów celno-skarbowych o rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstwa penalizowanego.

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (projekt rządowy) wdraża przepisy unijne, ustanawiające Unijną Sieć ds. Zgodności Produktów. Zgodnie z nimi w każdym kraju trzeba wyznaczyć jednolity urząd łącznikowy (JUŁ), przygotować krajową strategię nadzoru rynku i jej podsumowanie. Funkcję JUŁ w Polsce będzie pełnił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który będzie uczestniczył w pracach Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów. Będzie odpowiedzialny za reprezentowanie skoordynowanego stanowiska krajowych organów nadzoru rynku i organów odpowiedzialnych za kontrolę produktów wprowadzanych na rynek UE i za informowanie o krajowej strategii nadzoru rynku. Ma też wspomagać wewnątrzunijną współpracę między organami nadzoru rynku państw członkowskich. Pozostałe organy nadzoru rynku mają z nim współpracować, udzielając informacji niezbędnych do przygotowania strategii.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r. (projekt rządowy) dotyczy wyrażenia zgody na ratyfikację umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zmiany mają charakter technicznych adaptacji okresów przejściowych, uzgodnionych podczas negocjacji akcesyjnych Republiki Chorwacji do UE.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (projekty rządowy i senacki) wprowadza możliwość utworzenia młodzieżowych rad gminy i powiatu oraz młodzieżowego sejmiku województwa, które będą mieć charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Będzie im przysługiwać inicjatywa uchwałodawcza. Młodzieżowa rada gminy może zostać utworzona na wniosek co najmniej 1/5 ustawowego składu rady gminy bądź wójta gminy, organizacji pozarządowych, uczniów i studentów z terenu danej gminy. Do zadań rady będzie należeć opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowywaniu działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży i podejmowanie działań na rzecz młodzieży.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (projekt poselski) ma zapewnić dodatkowe środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Zmienia maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co pozwoli na rozpoczęcie planowanej budowy docelowego nowego ośrodka i utworzenie, do momentu ukończenia tej inwestycji, ośrodka tymczasowego. Umożliwi także czasowe oddelegowanie do pracy w ośrodku na okres do 6 miesięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej, gdy jednostka organizacyjna Służby Więziennej czasowo użyczy ośrodkowi nieruchomości.

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) realizuje postulaty, zawarte w petycji (P9-43/19), wniesionej do Senatu. Ma na celu określenie zwierząt i przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, na poziomie ustawowym, a nie – jak dotychczas – w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. Według senatorów zgodnie z konstytucja wszelkie wyłączenia spod egzekucji, dotyczące zwierząt i rzeczy ruchomych potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa, muszą być regulowane ustawowo. Rozporządzenie może służyć jedynie wykonaniu ustawy, a nie ją zastępować, uzupełniać czy modyfikować przyjęte w niej rozwiązania.

Projekt ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) przewiduje zrekompensowanie gminom dochodów, utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli, wchodzących w skład elektrowni wiatrowych, w celu uniknięcia przez Skarb Państwa odpowiedzialności odszkodowawczej. Określa zasady, tryb i terminy obliczenia i wypłaty stosownej rekompensaty, która byłaby wypłacona z budżetu państwa na rachunek gminy. Wniosek gminy, kierowany do ministra właściwego ds. spraw finansów, musi zawierać szczegółowe informacje, pozwalające precyzyjnie określić sumę utraconych dochodów. Projekt przewiduje waloryzację rekompensaty wskaźnikiem inflacji za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego jej wypłatę. Wprowadzone w 2017 r. korzystne dla gmin przepisy dotyczące opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości okazały się niezgodne z zobowiązaniami Polski w zakresie wyznaczonego przez UE celu wzrostu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Przywrócone  zostały poprzednie uregulowania, z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r., które zmniejszały podstawę podatku od nieruchomości, a tym samym dochody gmin. Na konieczność zrekompensowania utraconych dochodów gminom wskazał Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 22 lipca 2020 r. (sygn. akt K 4/19).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (inicjatywa grupy senatorów), zgodnie z którym dostęp do bezpłatnych leków przysługiwać ma kobietom nie tylko w czasie ciąży i do 15 dni po planowanej dacie porodu (jak było do tej pory), ale również w czasie połogu, nie dłużej jednak niż 8 tygodni po planowanej dacie porodu. W opinii senatorów dostęp do bezpłatnych leków dla kobiet w czasie połogu jest równie istotny, jak w ciąży. Zwracają uwagę na ryzyko wystąpienia różnych powikłań w tym okresie, m.in. nadciśnienia tętniczego, depresji poporodowej, cukrzycy, niedoczynności tarczycy czy niedokrwistości.

Drugiego dnia 24. posiedzenia senatorowie przyjęli również apel o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów (inicjatywa senatorów Jana Filipa Libickiego i Marka Borowskiego), w którym upominają się o ludzi starszych, których potrzeby poznawcze, uznania i przydatności oraz samorealizacji były do tej pory w programach unijnych marginalizowane. Izba apeluje do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady o niezwłoczne działania na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów, aby umożliwić im międzynarodową wymianę doświadczeń, poznawanie nowych kultur, nawiązywanie znajomości i przyjaźni.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, spraw zagranicznych, samorządu terytorialnego oraz rodziny.

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Prace komisji senackich – 11 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: emigracji, rodziny, samorządu terytorialnego, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, budżetu, spraw zagranicznych.