Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 12 maja 2021 r.

legislacja gospodarka budżet i finanse 12.05.2021
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej będzie rekomendowała Senatowi przyjęcie ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk podkreślił, że Polskę i Chorwację łączą silne więzy natury politycznej, kulturalnej, gospodarczej i wojskowej. Oba państwa są członkami Unii Europejskiej, co stanowi podstawę dobrych dwustronnych relacji. Powiedział, że naturalną konsekwencją przystąpienia Chorwacji do UE jest jej udział w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jednak uczestnictwo to nie ma charakteru automatycznego i jest uzależnione od wejścia w życie tej umowy. Wyjaśnił, że istotą umowy jest wprowadzenie zmian do porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym wynikające z Traktatu o przystąpieniu Chorwacji do UE. Dodał, że zmiany te mają w większości charakter techniczny.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie mogła zapoznać się z informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2020 r., ponieważ na posiedzenie nie przybył przedstawiciel CBA. Przewodniczący komisji senator Aleksander Pociej poinformował, że otrzymał od szefa CBA Andrzeja Stróżnego pismo, informujące, iż 30 marca 2021 r. przewidziany ustawą obowiązek informacyjny został wypełniony – informację o wynikach działalności CBA przesłano do Marszałka Senatu. Przybycie przedstawiciela Biura na posiedzenie komisji, zdaniem szefa CBA, nie ma zatem uzasadnienia.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowała o podjęciu prac nad 3 z 5 rozpatrzonych petycji. Komisja będzie pracować nad petycją (P10-76/20), której celem jest przyspieszenie uzyskiwania przez prawników wynagrodzeń za świadczenie pomocy prawnej z urzędu w postępowaniach karnych. Według  senatora Michała Seweryńskiego i senatora Aleksandra Pocieja petycja sygnalizuje istotny dla środowiska adwokackiego i radcowskiego problem związany z płynność finansową prowadzonej praktyki, który wynika z wydłużonej procedury otrzymywania wynagrodzenia z tytułu spraw prowadzonych z urzędu. Wynagrodzenie wypłacane jest po uprawomocnieniu się orzeczenia i przekazaniu go do wykonania.  Komisja wystąpi o opinię w tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Komisja wystąpi o opinię do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Zdrowia o opinię dotyczącą podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie potępienia prześladowań, tortur oraz grabieży organów od niewyrażających na to zgody więźniów sumienia w Chinach (petycja P10-93/20). Zdaniem przewodniczącego komisji senatora Pocieja ta uchwała może mieć wpływ na kształtowanie się relacji polsko-chińskich. Zatem niezbędne będzie zasięgnięcie opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dodał, że dla oceny skali zasygnalizowanego przez autora petycji procederu pozyskiwana organów do przeszczepów, konieczne jest zasięgnięcie opinii Ministerstwa Zdrowia.

Komisja postanowiła  zawarte w  petycji (P10-80/20-1), (P10-80/20-2), (P10-80/20-3) postulaty dotyczące zmian porządkujących  przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i ustawy – Prawo własności przemysłowej  przekazać  do Rządowego Centrum Legislacji. Natomiast trzeci wniosek dotyczący zmiany w ustawie o grobach i cmentarzach wojennych przesłać do zaopiniowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Proponowana  zmiana dotyczy uregulowań historycznych,  grobów i cmentarzy położonych na obszarze dawnych polskich województw obecnie znajdujących się poza wschodnią granicą Rzeczpospolitej Polskiej.

Komisja po wysłuchaniu opinii Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej postanowiła nie kontynuować prac nad petycjami P10-84/20 i P10-90/20.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zakończyły rozpatrywanie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym i wniosą o wprowadzenie do niej poprawek.

Poparcie komisji uzyskały zmiany legislacyjne proponowane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, a także poprawki zgłoszone przez senatorów: Pawła Arndta, Halinę Biedę, Jacka Burego, Janusza Pęcherza i Ryszarda Świlskiego. Przyjęte poprawki m.in. zmniejszają wysokość maksymalnych składek rachunków powierniczych: otwartego z 2 do 1%, a zamkniętego z 0,2 do 0,1%. Nakładają na deweloperów obowiązek informowania nabywców, że oferowane do sprzedaży lokale mają charakter użytkowy, a nie mieszkalny. Nabywca takiego lokalu nie będzie zatem mógł skorzystać z ochrony prawnej i majątkowej wynikającej z ustawy. Jedna ze zmian zakłada, że nabywca wpłaci ostatnią ratę na otwarty rachunek powierniczy z chwilą otrzymania kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lokalu, a nie po przeniesieniu własności lokalu. Następna poprawka skreśla przepis upoważniający bank do sprawdzania, czy deweloper nie zalega z płaceniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wystawa poświęcona Robertowi Schumanowi

W Senacie otwarto wystawę „Robert Schuman Ojciec Wspólnoty Narodów Europy”.

Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami debatował o edukacji włączającej

Członkowie zespołu, przedstawiciele rządu i eksperci rozmawiali o nadziejach i problemach związanych z edukacją włączającą.

Parlamentarny Zespół Zawołani po Imieniu wesprze Instytut Pileckiego w prowadzeniu badań

Parlamentarny Zespół ds. Zawołanych po Imieniu będzie wspierał Instytut Pileckiego w poszukiwaniu i upamiętnianiu osób narodowości polskiej zamordowanych za niesienie pomocy Żydom podczas okupacji niemieckiej.