Narzędzia:

23. posiedzenie Senatu − zapowiedź

legislacja gospodarka edukacja i kultura polityka społeczna 12.04.2021

14−16 kwietnia 2021 r. odbędzie się 23. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzy na nim 6 ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (projekt rządowy) przedłuża do 30 kwietnia 2026 r. zakaz sprzedaży państwowej ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wprowadza też dodatkowy wymóg dotyczący zgody na sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości, aby uniknąć wątpliwości w tym zakresie. Dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie musiał wskazać we wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż państwowej ziemi, jakie względy społeczno-gospodarcze ją uzasadniają

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowuje przepisy do unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Ma to pomóc w osiągnięciu krajowego celu oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r. w wysokości 5580 toe (tony oleju ekwiwalentnego). Nowela, oprócz świadectw efektywności energetycznej,wprowadza dodatkowe środki alternatywne, służące osiągnięciu celu oszczędności, wyznaczonego przepisami unijnymi. Rozszerza katalog podmiotów, objętych systemem świadectw efektywności energetycznej, o przedsiębiorstwa paliwowe, wprowadzające paliwa ciekłe do obrotu do celów transportowych. Przewiduje też utworzenie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej, w którym będą gromadzone dane dotyczące m.in. zrealizowanych projektów efektywności energetycznej za pomocą środków alternatywnych. Wprowadza ponadto zmiany w zakresie informowania odbiorców końcowych o opomiarowaniu i rozliczeniach zużycia ciepła.

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (projekt rządowy) ma na celu m.in. przystosowanie sieci do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych na morzu. Zakłada przyspieszenie procedur administracyjnych dla infrastruktury objętej przepisami i skrócenie z 19 do 6 miesięcy czasu potrzebnego do uzyskania wszystkich decyzji. Rozszerza listę inwestycji w systemie przesyłowym energii elektrycznej, objętych specjalnymi przepisami, m.in. o 19 inwestycji w sieci dystrybucyjnej gazu. Nowelizacja ma też wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jakie się pojawiły, m.in. w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku, zagwarantować udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym, aby uniknąć kolizji infrastruktury do przesyłania energii elektrycznej i paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (projekt poselski) wprowadza dwie zmiany regulujące kwestie edukacji domowej: likwiduje rejonizację, czyli obowiązek przypisania ucznia do szkoły w województwie jego zamieszkania, a także wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przed rozpoczęciem edukacji domowej. Rodzic może wystąpić o zgodę na prowadzenie edukacji domowej swojego dziecka i wybrać szkołę, do której zostaje ono formalnie przypisane. W ramach edukacji domowej dziecko uczy się w domu, na koniec każdego roku nauki zdaje egzaminy, klasyfikujące do promocji do następnej klasy.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej (projekt rządowy) wprowadza zmiany w ustalaniu wysokości zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek będzie ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem, ale miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (obecnie 528 zł). Dzięki temu maksymalna wysokość zasiłku okresowego będzie się każdorazowo zmieniać wraz ze zmianą kryteriów dochodowych. Nowela zakłada ponadto zniesienie odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także zwiększenie z 250 do 400 zł dodatku za pracę w terenie dla pracowników socjalnych.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (projekt rządowy) ma na celu umożliwienie uzyskania zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka podmiotom, które w wypadku wykonywania operacji statkami powietrznymi niepodlegającymi nadzorowi Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego dotychczas posługiwały się certyfikatem usług lotniczych.

Ponadto w projekcie porządku obrad 23. posiedzenia Senatu znajdują sie trzy informacje, które mają rozpatrzeć senstorowie: o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2020 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela; o stanie przygotowań do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next Generation EU) - jest to punkt przeniesiony z 22. posiedzenia Senatu, który nie został rozpatrzony z powodu nieobecności przedstawiciela rządu; o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej).