Narzędzia:

21. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

legislacja 19.02.2021
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

19 lutego 2021 r. zakończyło się 21. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 6 ustaw. Izba odrzuciła jedną ustawę, do 4 wprowadziła poprawki, a 2 ustawy przyjęła bez poprawek. Senatorowie zdecydowali o skierowaniu do Sejmu 10 projektów inicjatyw ustawodawczych, podjęli też 4 uchwały okolicznościowe. Senat nie wyraził zgody na powołanie Piotra Wawrzyka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wprowadzono zmiany w składzie komisji senackich.

Trzeciego dnia obrad odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także 2 projektów uchwał okolicznościowych w sprawie: zagrożenia wolności mediów w Polsce oraz zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej.

Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej (projekt rządowy), która wprowadza nową strukturę tej służby, określała jej organizację i funkcjonowanie, a także prawa i obowiązki osób ją tworzących.  Stanowisko w tej sprawie poparło 54 senatorów, a 44 było przeciwnych. Zgodnie z ustawą w skład służby zagranicznej wejdą członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. zagranicznych, w tym dyplomaci zawodowi i pracownicy krajowi, pełnomocni przedstawiciele RP w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej oraz pracownicy zagraniczni zatrudnieni na podstawie powołania w celu wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej jako członkowie personelu dyplomatycznokonsularnego. Ustawa przewiduje, że służbą zagraniczną ma kierować minister właściwy do spraw zagranicznych. W celu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zagranicznej tworzy się stanowisko szefa służby zagranicznej, odrębne od stanowiska dyrektora generalnego w MSZ. Ma on czuwać nad przestrzeganiem zasad służby zagranicznej, nadawać stopnie dyplomatyczne, z których najwyższym będzie minister pełnomocny, a nie jak obecnie ambasador. Szef Służby Zagranicznej ma też kierować Akademią Dyplomatyczną, przygotowywać projekty aktów normatywnych dotyczących służby zagranicznej oraz monitorować i nadzorować wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenie członków służby zagranicznej. Ustawa zmienia też zasady naboru kandydatów do służby zagranicznej, zakłada udostępnienie Instytutowi Pamięci Narodowej archiwów MSZ obejmujących okres do 1990 r. Zgodnie z ustawą dyplomata może być oddelegowany do Kancelarii Prezydenta, a prezydent może powoływać ambasadorów specjalnych. Ponadto ustawa wprowadza granicę wieku (65 lat), której osiągnięcie będzie powodowało wygaśnięcie stosunku pracy w służbie zagranicznej członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. zagranicznych.

Ustawy przyjęte z poprawkami:

Senatorowie wnieśli 3 poprawki do ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (projekt rządowy). Senackie poprawki przewidują zniesienie progu dochodowego uprawniającego do tzw. czternastej emerytury. Zgodnie z tą zmianą wszyscy emeryci otrzymaliby świadczenie w takiej samej wysokości. Ponadto senatorowie zmienili źródło finansowania dodatkowego świadczenia. Chcą, by tzw. czternastka była wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nie z Funduszu Solidarnościowego, utworzonego na potrzeby osób niepełnosprawnych.  Ustawa określa warunki nabywania prawa do tzw. czternastej emerytury, ustala też zasady jej wypłaty. Zgodnie z ustawą kolejne dodatkowe świadczenie, w wysokości minimalnej emerytury (1250 zł brutto), otrzymaliby seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W wypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a więc tzw. czternasta emerytura będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. Dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone z urzędu wraz z listopadową emeryturą czy rentą.

Izba wprowadziła 1 poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy).  Ustawa przewiduje, że od marca 2021 r. emerytury i renty wzrosną o 3,84%, ale nie mniej niż o 50 zł brutto. Senacka poprawka podwyższa tę kwotę do 70 zł. W związku z tym najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne miałyby być podniesione do 1270 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 952,50 zł. Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1200 zł brutto, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi natomiast 900 zł brutto. Ustawa zachowuje regułę procentowego podwyższania świadczeń wskaźnikiem waloryzacji, jednak gwarantuje minimalną kwotę wzrostu. Celem waloryzacji jest zapewnienie zachowania realnej wysokości emerytur i rent oraz ochrona poziomu najniższych świadczeń. Waloryzacja jest przeprowadzana corocznie od 1 marca.

Izba wprowadziła 1 poprawkę do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (poselskie i rządowy projekty ustaw). Poprawka jednoznacznie przesądza, że zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, obowiązuje pieszego zarówno podczas wchodzenia, jak i przechodzenia przez przejście dla pieszych. Nowela ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wprowadza zasadę pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na pasy. Zgodnie z nowymi przepisami pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący – pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Ustawa przewiduje też, że piesi przechodzący przez jezdnię lub torowisko nie będą mogli korzystać z telefonu. Ponadto nowelizacja wprowadza zakaz jazdy zbyt blisko następnego pojazdu na autostradach i drogach ekspresowych, czyli tzw. jazdy na zderzaku. Odstęp między nimi ma być nie mniejszy niż połowa prędkości, z jaką porusza się dany pojazd; oznacza to, że kierowca jadący z prędkością 100 km/h powinien jechać w odległości 50 m za pojazdem przed nim. Wyjątkiem ma być manewr wyprzedzania. Nowelizacja ujednolica także dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, obniżając ją do 50 km/h bez względu na porę doby.

Ustawy przyjęte przez Senat bez poprawek:

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do nowych regulacji unijnych, będących wynikiem przeglądu przepisów dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs).Nowela wdraża m.in. 3 unijne dyrektywy w sprawie: podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, rynków instrumentów finansowych oraz zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Uzupełnia też wdrożenie dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie działalności dostawców usług udostępniania informacji, funkcjonowania spółek publicznych i ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, a także wzmocnienia nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną. Nowe przepisy wprowadzają m.in. mechanizmy wzajemnego przekazywania informacji między organami nadzorczymi poszczególnych państw członkowskich i Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (projekt rządowy) ma na celu ustawowe uregulowanie szczegółowych rozwiązań w zakresie sprawowania nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO), działającymi na obszarach, obiektach i urządzeniach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej. Nowelizacja przewiduje, że nadzór nad tymi formacjami będzie sprawować minister obrony narodowej za pośrednictwem komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej. Nadzór będzie dotyczył organizacji, zasad działania, uzbrojenia i wyposażenia, współpracy z innymi formacjami i służbami, a także zgodności aktualnego stanu ochrony jednostki z planami. Kontrolujący będą mieli prawo wstępu na teren obszarów i obiektów objętych ochroną, żądania wyjaśnień, dostępu do dokumentacji ochronnej, wstępu na teren siedziby przedsiębiorcy prowadzącego działalność ochronną oraz wydawania pisemnych zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowania działalności firmy ochroniarskiej do przepisów prawa. Przebieg czynności nadzoru będzie można rejestrować.

Projekty ustaw wniesione do Sejmu:

Projekt ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących dzaiałalności gospodarczej wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenie epidemicznego lub stanu epidemiiwywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (inicjatywa grupy senatorów) określa podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych, powstałych w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka oraz obywatela w czasie epidemii COVID-19. Odszkodowanie ma być przyznawane na pisemny wniosek poszkodowanego złożony do wojewody właściwego ze względu na miejsce powstania straty majątkowej. Obejmie ono wyrównanie straty majątkowej, bez korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała. Odszkodowanie, które będzie przysługiwać od Skarbu Państwa, zostanie pomniejszone o równowartość pomocy udzielonej poszkodowanemu na podstawie przepisów przyjętych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przedsiębiorca będzie mógł się odwołać od odmowy przyznania odszkodowania w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie i wnieść powództwo do sądu powszechnego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (inicjatywa komisji: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej) przewiduje m.in. zmianę terminów wdrażania pracowniczych planów kapitałowych będą mogły zawierać umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do 11 kwietnia 2022 r. Z kolei pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 osób, a także co najmniej 20 lub 50 osób mogliby zawrzeć umowy o zarządzanie PPK do 31 grudnia 2021 r., a umowy o ich prowadzenie do 10 stycznia 2022 r. Projekt uchyla też przepis wprowadzający kary za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r. lub umowy o ich prowadzenie do 10 listopada 2020 r. Zakłada, że z programów pomocowych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 będą mogli skorzystać także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników w ramach stosunku pracy. W celu utrzymywania płynności finansowej przedsiębiorców z 60 do 14 dni skrócono termin na wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Projekt rozszerza także krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia postojowego w związku z COVID-19 o wspólników spółek: jawnej, partnerskiej, komandytowej i jednoosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością. Przewiduje ponadto, że pracownikowi za okres choroby COVID-19 lub niemożności wykonywania pracy wskutek obowiązkowej kwarantanny lub izolacji z powodu COVID-19 będzie przysługiwał od pierwszego dnia zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS w wysokości 100% podstawy jego wymiaru.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców (inicjatywa grupy senatorów) przewiduje, że samozatrudnieni, którzy prowadzą działalność gospodarczą nieprzerwanie przez okres przekraczający 6 miesięcy, będą mogli skorzystać w danym roku kalendarzowym, w jednym wybranym przez siebie miesiącu z 50-procentowej obniżki składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu realizacji prawa do wypoczynku. Z ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej z 6 miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia zamiaru skorzystania z obniżonych składek nie przekroczył 60 tys. zł.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (inicjatywa grupy senatorów) wprowadza zmiany w sposobie powoływania rad nadzorczych i zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także w ich składach osobowych. Projektu przyznaje samorządom kompetencje do kształtowania składu tych organów i wewnętrznego ustroju wojewódzkich funduszy. Zdaniem projektodawców przyznanie tych kompetencji samorządom umożliwi efektywne i odpowiedzialne realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, będzie też stanowić gwarancję zgodności przepisów prawa ochrony środowiska z konstytucją dzięki realizacji wyrażonych w niej zasad: pomocniczości, decentralizacji władzy publicznej oraz samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z projektem w skład rady nadzorczej wejdzie 7 przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, samorządów gospodarczych, organizacji ekologicznych oraz pracodawców lub przedsiębiorców. Będą oni powoływani i odwoływani przez sejmik województwa. Projekt zakłada ponadto przekazanie zarządom województw wyłącznej kompetencji do kształtowania składu osobowego zarządów wojewódzkich funduszy, a także nadawania wojewódzkim funduszom statutów, określających ich organizację wewnętrzną.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) ma na celu przyspieszenie postępowań dotyczących przyznania kompensat. Zgodnie z proponowanymi przepisami na rozstrzygnięcie takich spraw sąd będzie miał nie więcej niż 6 miesięcy, a w wypadku apelacji 3 miesiące. Projekt rozszerza też zakres dochodzonej przez osobę pokrzywdzoną zaliczki, w drodze zabezpieczenia roszczenia, o utracone zarobki lub inne koszty utrzymania. Zakłada ponadto, że kompensaty będą wypłacane przez ministra sprawiedliwości za pośrednictwem sądów rejonowych ze środków funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Projekt nakłada na ministra sprawiedliwości obowiązek informowania osób pokrzywdzonych o możliwości uzyskania zabezpieczenia na poczet kompensaty w pouczeniu o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) zakłada, że odszkodowanie i zadośćuczynienie będzie przysługiwało także w wypadku niewątpliwie niesłusznego przedstawienia zarzutów lub oskarżenia. Obecnie o odszkodowanie mogą ubiegać się osoby niesłusznie skazane, tymczasowo aresztowane lub zatrzymane. Projekt przewiduje ponadto, że we wszystkich wymienionych wypadkach roszczenia przedawniałyby się po 3 latach.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) rozszerza krąg osób uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za doznane krzywdy.  Prawo takie uzyskałyby osoby mieszkające obecnie albo w chwili śmierci w Polsce lub na jej terytorium w granicach z 1 września 1939 r., które za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego lub z powodu takiej działalności były represjonowane przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe, działające od 1 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1956 r. na obecnym terytorium naszego kraju oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w granicach z 1 września 1939 r. Zgodnie z projektem żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia trzeba będzie zgłosić w sądzie okręgowym, w którego okręgu zamieszkuje osoba składająca żądanie, a jeżeli nie mieszka ona w Polsce – w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) podwyższa o 50% wysokość świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych do III Rzeszy. Zgodnie z projektem wyniesie ono za każdy pełny miesiąc pracy przymusowej – 17,29 zł, a najwyższe, przyznawane łącznie za nie więcej niż 20 miesięcy – 344,86 zł. Zaproponowane rozwiązanie zmniejszy dysproporcję w stosunku do wysokości świadczeń wypłacanych osobom deportowanym do ZSRR; obecnie najwyższe świadczenie dla tej grupy represjonowanych wynosi 435,8 zł, podczas gdy od 1 marca 2020 r. maksymalna wysokość świadczenia dla osób represjonowanych przez III Rzeszę to 229,91zł.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (inicjatywa grupy senatorów) znosi obowiązek przedłożenia odpisów aktów urodzenia dzieci przez osoby występujące o przedmiotowe świadczenie. Przewiduje, że wypadku konieczności weryfikacji danych zawartych we wniosku i oświadczeniu, organ rozpatrujący wniosek (ZUS, KRUS) sam pobierze z rejestru stanu cywilnego odpisy aktów urodzenia dzieci wnioskodawcy. W wypadku braku aktów urodzenia dzieci w rejestrze stanu cywilnego organ wyśle wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wydanie odpisów z rejestru stanu cywilnego. Jeśli dzieci urodziły się za granicą, do wniosku trzeba będzie dołączyć  zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, jeżeli akt urodzenia nie jest sporządzony w rejestrze stanu cywilnego. Zaproponowane rozwiązanie ma odformalizować i uprościć procedury związane z przyznaniem rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, a tym samym odciążyć obywateli od nadmiernych obowiązków administracyjnych. Ma też skrócić czas załatwienia  sprawy i obniży koszty funkcjonowania administracji publicznej. Termin wejścia w życie ustawy wynosi 9 miesięcy od momentu ogłoszenia.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (inicjatywa grupy senatorów) o 2 lata wydłuża okres, w którym możliwe jest wniesienie skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń sądowych kończących postępowanie w sprawach, przy czym przepis dotyczy spraw, które uprawomocniły się 17 października 1997 r. po wejściu w życie Konstytucji RP  Przepis normujący kwestie wniesienia skargi nadzwyczajnej wygaśnie 3 kwietnia 2021 r., a więc po tej dacie nie będzie możliwe wniesienie skargi nadzwyczajnej, stąd też pojawiła się pilna potrzeba nowelizacji w tym zakresie. Szczególnie w sytuacji pandemii, sytuacją pandemii, która utrudnia złożenie i następnie rozpatrzenie wniosku o skierowanie skargi nadzwyczajnej.

Senatorowie podjęli także 3 uchwały okolicznościowe:

Uchwała Senatu w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej (inicjatywa grupy senatorów) wyraża przekonanie, że Unia Europejska wraz z demokratyczną społecznością międzynarodową, w tym Radą Europy, powinna wyciągnąć strategiczne wnioski z trwale agresywnej polityki obecnych władz Federacji Rosyjskiej i nie może dłużej dyplomatycznie milczeć wobec brutalnego łamania praw obywatelskich w tym kraju. „W takiej sytuacji Senat Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje, że Rada do Spraw Zagranicznych UE rozszerzy sankcje na władze Federacji Rosyjskiej. Senat RP apeluje do demokratycznego świata o wywieranie presji na władze rosyjskie w imię ochrony wolności i godności protestujących Rosjan” – czytamy w projektowanej uchwale.

Uchwała Senatu w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce (inicjatywa grupy senatorów) zawiera zdecydowany sprzeciw wobec prac nad  nową opłatą medialną, prowadzącą w ocenie senatorów do ograniczania wolności i praw obywatelskich oraz do likwidacji niezależnych mediów. „Nie ma i nie będzie zgody Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, popartego przez znaczącą część społeczeństwa obywatelskiego, na ograniczanie wolności słowa i powiększenie dystansu do rodziny państw demokratycznych” – czytamy w projektowanej uchwale.

Uchwała Senatu w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania „Solidarności” Rolników Indywidualnych (inicjatywa grupy senatorów) przypomina wydarzenia związane z powstaniem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w lutym 1981 r. i oddaje hołd wszystkim, którzy w tamtym czasie odważyli się wystąpić w obronie polskich rolników. W ocenie senatorów zapoczątkowane wtedy działania doprowadziły do historycznych przemian w Polsce w 1989 r., zmieniły obraz naszej wsi i były pierwszym, zasadniczym krokiem do rozwoju obszarów wiejskich i wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.

Więcej o posiedzeniu w Diariuszu Senatu

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 10 września 2021 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

29. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

Prace w komisjach senackich – 9 września 2021 r.

Obradowały senackie komisje: Nadzwyczajna ds. Klimatu, Budżetu i Finansów Publicznych, Zdrowia