Narzędzia:

20. posiedzenie Senatu ‒ zapowiedź

sprawy międzynarodowe legislacja gospodarka zdrowie 07.01.2021

Podczas 20. posiedzenia Izba rozpatrzy 10 ustaw i 5 projektów inicjatyw ustawodawczych.

Ustawa budżetowa na rok 2021 (projekt rządowy) zakłada, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,5 mld zł, wydatki 486,8 mld zł, a deficyt ‒ 82,3 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych, według metodologii UE, ma się utrzymać na poziomie ok. 6 PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) ‒ 64,1% PKB. W budżecie środków europejskich zakłada się dochody w wysokości 80,5 mld zł, wydatki 87,3 mld zł, a deficyt ‒ 6,9 mld zł. Zgodnie z założeniami w ujęciu realnym PKB wzrośnie o 4%, ceny towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8%, przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń o 2,8%, a spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, o 6,3%. Zaplanowano dochody z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld zł i z zysku NBP ‒1,3 mld zł. Według Ministerstwa Finansów budżet na 2021 r. przygotowano z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej. Zawiera środki na finansowanie m.in. programu „Rodzina 500+” (41,0 mld zł), „Dobry Start” (1,4 mld zł), zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego, potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB, zadań w zakresie mieszkalnictwa i transportu lądowego (infrastruktura drogowa i krajowe pasażerskie przewozy kolejowe), a także na zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia oraz wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zarekomenduje Izbie wprowadzenie 20 poprawek do ustawy budżetowej, większość zaproponowały senackie komisje. Komisja Zdrowia wniosła o dofinansowanie kwotą 80 mln zł zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych; przeznaczenie 100 mln zł na zakup dla Państwowego Ratownictwa Medycznego sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19, a także 100 mln zł dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na walkę z COVID-19. Komisje: Regulaminowe, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zaproponowały zwiększenie o 10 mln zł budżetu Kancelarii Senatu i przeznaczenie tych środków na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich wniosła o zwiększenie budżetu Kancelarii Senatu o 738 tys. oraz przyznanie dotacji w wysokości 3 mln zł Europejskiemu Centrum Solidarności. Propozycja Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej to utworzenie rezerwy celowej w wysokości 10 mln zł na pomoc dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi oraz pomoc dla osób represjonowanych przez władze Białorusi. Komisja budżetu zarekomenduje także poprawki zgłoszone przez senatorów demokratycznej większości. Senatorowie Beata Małecka-Libera i Paweł Arndt wnieśli o skreślenie przepisu umożliwiającego uzyskanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych. Zaproponowali przeznaczenie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100% dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; przeznaczenie 1 mld 950 mln zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 i 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą. Poprawki senatorów: Pawła Arndta, Marka Borowskiego, Leszka Czarnobaja i Kazimierza Kleiny zwiększają o 2 mld 500 mln zł środki na podwyżki dla nauczycieli, o 300 mln zł  środki na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów, a o 3 mln 300 tys. zł ‒ budżet Rzecznika Praw Obywatelskich. Senatorowie zaproponowali też przeznaczenie 95 mln zł na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 10 latach społecznej służby, a 30 mln zł ‒ na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Ci sami senatorowie i wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka wnieśli poprawkę, aby 100 mln zł przeznaczyć na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro). Senatorowie Krzysztof Kwiatkowskie i Paweł Arndt zaproponowali utworzenie programu wieloletniego „Funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich” z kwotą 22 mln zł.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje zwiększenie wsparcia dla pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, którzy w związku z COVID-19 odnotowują spadek przychodów z działalności gospodarczej. Zgodnie z nowelą pracodawca, który prowadzi zakład aktywności zawodowej, będzie mógł się ubiegać o refundację kosztów zarówno wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, jak i należnych składek oraz podatków. Osoby prowadzące placówki pieczy zastępczej będą musiały zapewnić personelowi odpowiedni poziom informacji o aktualnym stanie prawnym, a także monitorować zaopatrzenie w środki ochrony osobistej i szybko reagować w razie ich braków. Nowela zapewnia też świadczenia integracyjne dla uczestników centrów integracji społecznej objętych kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Zmiany zakładają ponadto możliwość płacenia bonem turystycznym za 1-dniowe imprezy turystyczne, nieobejmujące noclegu. Nowela przewiduje również wsparcie dla przewoźników przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym i przekazywanie im środków finansowych za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego.

Ustawa o rezerwach strategicznych (projekt rządowy) ma na celu przebudowę systemu rezerw strategicznych. Przewiduje, że Agencja Rezerw Materiałowych, pozostająca w gestii ministra właściwego ds. energii, zostanie zastąpiona Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS), nadzorowaną przez premiera. W sytuacjach kryzysowych RARS będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych. Ustawa poszerza też zakres zadań, które dotychczas wykonywała Agencja Rezerw Materiałowych, i zwiększa katalog asortymentu rezerw. Premier będzie miał prawo nieodpłatnie udostępnić określony specjalistyczny sprzęt techniczny, np. na wsparcie celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury. RARS będzie natomiast mogła udostępniać nieodpłatnie albo odpłatnie maszyny lub urządzenia stanowiące część specjalistycznego asortymentu technicznego rezerw strategicznych, a odpłatnie ‒ asortymenty medyczne na cele związane z ochroną zdrowia.

Ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (projekt rządowy), tzw. ustawa lokal za grunt, ma na celu większe wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, ograniczenie barier w prowadzeniu działalności inwestycyjnej i zwiększenie jej skali, a także wsparcie samorządów gminnych w wypełnianiu zadań, w tym realizacji polityki mieszkaniowej. Zakłada, że gmina za oddanie gruntu pod budowę mieszkań ma otrzymać od inwestora część lokali. Inwestor będzie się rozliczać z samorządem bez naliczania swojej marży, częściowo w formie pieniężnej. Będzie mógł swobodnie dysponować mieszkaniami, które nie zostaną przekazane gminie, a także wybudować budynek mieszkalny na działce pozyskanej od gminy lub wyremontować już istniejący. Inne przewidywane formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych to np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub powierzchni niemieszkalnych, np. na działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną. Ustawa wprowadza też tzw. grant na infrastrukturę (np. na drogę, żłobek, przedszkole) dla gmin, które zaangażują się w tworzenie mieszkań komunalnych i w formule TBS lub we współpracę z inwestorami na zasadach „lokal za grunt”.

Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (projekt rządowy) wprowadza regulacje dotyczące wsparcia dla morskich farm wiatrowych. Przewiduje, że farmom o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW w pierwszej fazie wsparcie będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., wnioski trzeba złożyć do 31 marca. Taki mechanizm będzie wymagał jeszcze zgody Komisji Europejskiej. Dlatego do tej fazy systemu trafią najbardziej zaawansowane projekty na polskim Bałtyku. Wysokość ceny, będącej podstawą do rozliczenia ujemnego salda (różnica między przychodem ze sprzedaży energii na rynku a kosztami inwestora, pokrywanymi przez rząd), w pierwszej fazie wsparcia określi w rozporządzeniu minister właściwy ds. energii. W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji. Pierwsza odbędzie się w 2025, druga ‒ w 2027 r. Mają wówczas powstać farmy o kolejnych 5 GW mocy. Maksymalny okres wsparcia morskich farm to 25 lat. Do systemu wsparcia nie będą dopuszczane urządzenia do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej wyprodukowane wcześniej niż 72 miesiące przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii lub uprzednio amortyzowane. Stawka specjalnego podatku od morskich farm wiatrowych będzie obliczana na podstawie mocy danej farmy.

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (projekt rządowy) ustala na 96 923 tys. zł maksymalny limit wydatków Służby Więziennej na lata 2022–31 na ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby, przysługujący funkcjonariuszowi, mieszkającemu poza miejscowością, w której pełni służbę. Nowelizacja reguluje ponadto dostęp osób pozbawionych wolności do opieki zdrowotnej w czasie pandemii. W tym okresie badaniom kontrolnym będą poddawane osoby pozbawione wolności przed zwolnieniem z zakładu karnego, a przed  przetransportowaniem tylko wtedy, gdy, według oceny personelu medycznego, ich stan zdrowia tego wymaga lub kiedy zgłaszają dolegliwości. Nowela umożliwia także udzielanie porady lekarskiej i zlecanie badań przez lekarza bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem pozbawionym wolności.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma ułatwić udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, a także wydawanie zaświadczeń przez inne organy administracji w formie dokumentu elektronicznego. Po zmianach możliwe będzie udzielanie – w określonych sytuacjach i określonym podmiotom – informacji opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną za pomocą usługi sieciowej (webservice).

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (projekt rządowy) uściśla i doprecyzowuje obowiązujące przepisy odnoszące się do gwarancji procesowych przysługujących pokrzywdzonym. Wprowadza m.in. zasadę domniemania wieku pokrzywdzonego, która rozszerza stosowanie szczególnych standardów dotyczących pokrzywdzonych małoletnich (tj. przesłuchanie w specjalnych pomieszczeniach z udziałem psychologa, wyznaczenie przedstawiciela ustawowego) na osoby, których wieku nie można ustalić, np. cudzoziemców o nieznanej tożsamości oraz cechach fizycznych i psychicznych świadczących o tym, że są niepełnoletni. Nowela zobowiązuje ponadto prowadzących postępowanie prokuratora lub sąd do uzyskania od pokrzywdzonego informacji, czy zapoznał się z uprawnieniami (jednokrotne przesłuchanie pokrzywdzonego, możliwość nagrania czynności, przesłuchanie na odległość, wyproszenie z sali oskarżonego na czas przesłuchania albo wyłączenie jawności postępowania).

Ustawa o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu (projekt rządowy) dotyczy wykonania Porozumienia o współpracy prawnej w sprawach karnych zawartego w 17 czerwca 2019 r. między Biurem Polskim w Tajpej a Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce w celu poprawy dotychczasowej współpracy.

Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (projekt rządowy) dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie przez prezydenta zmiany zakresu obowiązywania tzw. konwencji stambulskiej. Chodzi o zaktualizowanie zastrzeżeń, które Polska złożyła do konwencji przy ratyfikacji w 2015 r. Zgłoszone wówczas 4 zastrzeżenia ostatecznie wygasną 1 lutego 2021 r., jeśli przed 31 stycznia nie zostanie złożona odpowiednia notyfikacja w sprawie ich utrzymania lub zmiany. Rząd wycofał się z 1 zastrzeżenia, dotyczącego przedawnienia przestępstw takich, jak przymusowe małżeństwa, okaleczenia narządów płciowych kobiet oraz przymusowa aborcja i sterylizacja.

Senat przeprowadzi drugie czytanie projektów ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 kwietnia 2020 r. (sygn. akt P 19/16), umożliwiając zwolnienie pozwanego od kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) realizuje postulat zawarty w petycji (P9-52/19), wniesionej do Senatu. Przewiduje, że organem właściwym do uchwalenia regulaminu Trybunału Stanu byłby on sam, a nie, jak obecnie, Sejm. Zgodnie z proponowanymi przepisami Trybunał Stanu uchwalałby swój regulamin bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu, a jego tekst byłby ogłaszany w Monitorze Polskim.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 2019 r. (sygn. akt K 45/16). Zakłada, że o odszkodowania za szkody łowieckie mogliby występować także ci właściciele gruntów rolnych, którzy nie zgodzili się na budowę urządzeń lub zabiegi zapobiegające szkodom, jeżeli szkody te nie miały związku przyczynowego z odmową i zostały wyrządzone podczas polowania.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (inicjatywa grupy senatorów) określa zasady tworzenia młodzieżowych rad powiatów i młodzieżowych sejmików województw na wzór działających obecnie gminnych rad młodzieżowych. Rady mają mieć charakter konsultacyjny, a ich statuty byłyby nadawane przez radę powiatu lub sejmik województwa.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) umożliwia podpisywanie umów o prowadzenie rodzinnego domu pomocy również z gminą sąsiadującą z tą, na której terenie znajduje się taki dom. Rozwiązanie to realizuje postulat zawarty w petycji (P9–47/19), wniesionej do Senatu.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 21 października 2021 r.

Obradowała Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Prace w komisjach senackich – 20 października 2021 r.

Obradowała Komisja Zdrowia oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.

Prace w komisjach senackich – 19 października 2021 r.

Obradowały komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.