Narzędzia:

15 grudnia 2020 r.

legislacja edukacja i kultura 15.12.2020

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zarekomenduje Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Podczas posiedzenia ustawę omówił wiceminister nauki i  szkolnictwa wyższego Włodzimierz Bernacki. Jak stwierdził, jej uchwalenie to bardzo istotny i przełomowy moment, udaje się bowiem naprawić to, co zniszczył w Polsce komunizm w kwestii kształcenia duchownych kościołów ewangelickiego i prawosławnego.

Nowelizacja wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie będzie otrzymywała subwencję ze środków na szkolnictwo wyższe i naukę przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego lub utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w wysokości nie niższej niż ustalona na rok poprzedni na podstawie algorytmu podziału środków finansowych określonego w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowela przewiduje również, że minister właściwy ds. wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych będzie udzielał Akademii dotacji podmiotowej na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli akademickich wykonujących pracę w Wydziale Teologicznym, wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Obecnie może on udzielić Akademii dotacji podmiotowej na działalność bieżącą. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Senatorowie zapoznali się też z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zwróciło uwagę na vacatio legis, które nie spełnia warunków prawidłowej legislacji, nie zapewniając Senatowi i prezydentowi gwarantowanych konstytucyjnie terminów.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

4 marca 2021 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie poprawki do nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

3 marca 2021 r.

Komisja Zdrowia zapoznała się z informacjami na temat oceny efektywności pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej oraz monitorowania przebiegu epidemii COVID-19.

23 lutego 2021 r.

Komisje: Nadzwyczajna ds. Klimatu, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Zdrowia poświęciły wspólne posiedzenie jakości powietrza w Polsce. Przygotowały też projekt noweli prawa ochrony środowiska.