Narzędzia:

16 grudnia 2020 r.

edukacja i kultura 16.12.2020

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zapoznała się z informacją na temat zdalnego nauczania w szkołach i na uczelniach. Informację przedstawili wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć oraz wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Anna Budzanowska.

Jak mówił wiceminister Maciej Kopeć, priorytetem ministra edukacji i nauki jest powrót do szkół uczniów klas I–III szkół podstawowych po feriach, pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiczna. W tym kontekście zauważył, że prowadzenie nauczania zdalnego w wypadku nauczania zintegrowanego w edukacji wczesnoszkolnej jest szczególnie trudne. „Chcemy, by temu powrotowi do szkół towarzyszyły badania przesiewowe uczniów i szczepienia nauczycieli” – powiedział. Wiceminister poinformował także, że – jeśli sytuacja na to pozwoli – uczniowie wyższych klas szkoły podstawowej i szkół średnich będą się uczyli w formie hybrydowej. Jak zaznaczył, praca  w szkołach jest dostosowana do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, a formuła nauczania zmieniała się w obecnym roku szkolnym w zależności od sytuacji epidemicznej. Wiceminister Maciej Kopeć przypomniał, że pierwsze ograniczenia w nauce stacjonarnej na masową skalę wprowadzono od 19 października 2020 r. – szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej mogły działać tylko zdalnie, a w strefie żółtej w systemie mieszanym – połowa uczniów uczyła się zdalnie, a połowa stacjonarnie. Wcześniej o tym, czy dana szkoła pracuje zdalnie, czy w systemie mieszanym, i w jakiej skali, decydowała inspekcja sanitarna. Ta zasada nadal obowiązuje w przedszkolach. Wiceminister Maciej Kopeć przypomniał też, że od 9 listopada 2020 r. w szkołach zawieszono wszystkie zajęcia stacjonarne. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki stacjonarne funkcjonowanie szkół, oprócz pewnych wyjątków, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Zajęcia zdalne w szkołach będą prowadzone do 22 grudnia 2020 r. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie będzie zajęć w związku z przerwą świąteczną, a od 4 do 17 stycznia 2021 r. będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju. Po feriach, w zależności sytuacji epidemicznej, można przewidzieć np. wariant nauczania, w którym będą strefy żółta i czerwona, czyli z nauczaniem hybrydowym i zdalnym, czy inne działania dotyczące np. klas VIII szkół podstawowych, III liceów i szkół branżowych, czy IV klas techników. Wiceminister edukacji stwierdził, że wszystkie warianty są przygotowane, a ostateczne decyzje zostaną podjęte przez Radę Ministrów, ministra zdrowia i premiera. „Zależnie od tego przystąpimy do wprowadzenia nauczania w trybie zdalnym, hybrydowym bądź stacjonarnym” – zaznaczył.

Wiceminister Maciej Kopeć poinformował również, że 16 grudnia 2020 r. zostanie podpisane przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka rozporządzenie w sprawie egzaminu ósmoklasisty i matury. Rozporządzenie będzie dotyczyło formuły obu egzaminów i wymagań, jakie będą obowiązywały wiosną 2021 r. Znajdą się w nim 2 załączniki dotyczące wymagań na egzaminie ósmoklasisty i wymagań na maturze na obu poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Jak zaznaczył, w 2021 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny mają być przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Taka zmiana wynika z analizy wyników egzaminów przeprowadzonych w 2020 r. W sprawie projektu wymagań od 20 do 27 listopada 2020 r. trwały prekonsultacje. Zgodnie z rozporządzeniem dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określi harmonogram egzaminów, nową deklaracji oraz i aneksy do informatorów egzaminacyjnych, w których znajdą się szczegółowe informacje na temat kształtu egzaminów. Zostaną one wydane do końca grudnia 2020 r. Wiceminister Maciej Kopeć omówił też kwestie związane z zapowiedzianymi egzaminami próbnymi. Jak zaznaczył, ich formuła i miejsce będą uwarunkowane sytuacją epidemiczną. Poinformował też, że na razie nie ma planów, by przesuwać terminy egzaminu ósmoklasisty i maturalnego, planowanych na maj, podobnie jak egzaminów zawodowych czy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, których część odbędzie się w styczniu, a część w czerwcu 2021 r.

Informację na temat na temat zdalnego nauczania na uczelniach wyższych przedstawiła wiceminister nauki Anna Budzanowska. Jak poinformowała, po pierwszej fali pandemii resort przygotował wytyczne dotyczące nauczania w zależności od koloru strefy, w jakiej się dana uczelnia znalazła. W kolorze czerwonym było zalecenie, że kształcenie odbywa się zdalnie wszędzie tam, gdzie nie są wymagane zajęcia praktyczne; wszędzie tam, gdzie muszą się one odbywać, są one przeprowadzane. W kolorze żółtym założono, że rektorzy samodzielnie ustalają formę kształcenia, z zaleceniem kształcenia hybrydowego, nie narzucając formuły kształcenia. W październiku w związku z lockdownem wszystkie polskie uczelnie przeszły na tryb zdalny. Kształcenie w tej formie odbywa się wszędzie tam, gdzie nie muszą się odbywać zajęcia praktyczne, a także na ostatnich latach studiów, gdzie jest wymagany kontakt bezpośredni. „Zostawiamy to uczelniom. (…) Zwróciliśmy uwagę, że zaczyna wracać liczba zajęć prowadzonych w formie realnej” – dodała wiceminister nauki Anna Budzanowska. Stwierdziła, że uczelnie wrócą do zajęć w formie stacjonarnej, kiedy tylko będzie to możliwe. Zdaniem wiceminister Anny Budzanowskiej największym problem w czasie pandemii stanowią praktyki. Poinformowała też, że ministerstwo nauki przygotowało rozwiązania dotyczące m.in. praktyk, rekrutacji na studia i innych kwestii organizacyjnych w czasie pandemii, które znajdą się w przygotowywanej tzw. tarczy 7.

W trakcie dyskusji senator Wojciech Konieczny zwrócił uwagę, że izolacja uczniów i nauczanie zdalne powodują u dzieci i młodzieży depresję. Pytał, czy resort przewiduje jakieś wsparcie psychologiczne dla uczniów. Odpowiadając, wiceminister Maciej Kopeć, przypomniał, że przepisy oświatowe przewidują wsparcie psychologiczne dla uczniów. Działają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i w związku z napływającymi sygnałami o narastającym zjawisku depresji wśród uczniów resort uważa, że potrzebne będzie uruchomienie takich poradni on-line. Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska pytała natomiast, czy ministerstwo ma plan na zmniejszanie strat edukacyjnych, spowodowanych zdalnym nauczaniem. Zdaniem wiceministra edukacji trudno na razie określić rozmiar tych strat, bo nie wiadomo, w jaki sposób będzie wyglądała dalej sytuacja pandemiczna. Z kolei senator Joanna Sekuła interesowała się, ilu uczniów zniknęło podczas edukacji zdalnej z systemu informacji oświatowej  i czy ktoś to monitoruje. Jak odpowiedział wiceminister, system informacji oświatowej nie zbiera takich danych; za wykonywanie obowiązku szkolnego uczniów odpowiadają dyrektorzy szkół, nadzorowani przez kuratorów oświaty.

Na zakończenie posiedzenia Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzyła wniosek grupy senatorów dotyczący petycji studentów w sprawie odwołania ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w związku z podejmowanymi przez niego działaniami i wypowiedziami.  Senator Bogdan Zdrojewski zaproponował, by zaprosić ministra nauki na posiedzenie komisji dotyczące polityki grantowej resortu i autonomii wyższych uczelni.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

4 marca 2021 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie poprawki do nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

3 marca 2021 r.

Komisja Zdrowia zapoznała się z informacjami na temat oceny efektywności pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej oraz monitorowania przebiegu epidemii COVID-19.

23 lutego 2021 r.

Komisje: Nadzwyczajna ds. Klimatu, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Zdrowia poświęciły wspólne posiedzenie jakości powietrza w Polsce. Przygotowały też projekt noweli prawa ochrony środowiska.