Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 20 listopada 2020 r.

rodzina polityka społeczna 20.11.2020
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (fot. Marta Marchlewska - Kancelaria Senatu)

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej jednomyślnie, głosami ośmiu senatorów, pozytywnie zaopiniowała przyjęcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie 5 czerwca 2018 r. Ponadto Komisja przyjęła dwa sprawozdania: „ Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 r.” oraz „ Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 roku”.

Senatorowie uznali za zasadne przyjęcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, która poprawia sytuacje marynarzy i zrównuje pod względem prawnym polskich marynarzy z pływającymi pod banderami innych krajów. Dzięki tym przepisom możliwe będzie m.in. przedłużenie umowy o pracę marynarzom, którzy w wyniku działań piratów zostaną pojmani i będą przetrzymywani. Gwarantuje im też bezpłatną repatriację. Przewodniczący Komisji Jan Filip Libicki pytał, czy incydenty o charakterze pirackim spotykają polskich marynarzy. Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk wyjaśnił, że zdarzają się porwania członków polskich załóg dla okupu i dotyczą głównie armatorów pływających u wybrzeży Afryki, np. Somalii. Przypomniał sprawę armatora ze Szczecina, którego ośmiu marynarzy zostało uprowadzonych w 2016 r. w okolicach Nigerii i przetrzymywanych przez kilka miesięcy.

Komisja wysłuchała sprawozdania Rady Ministrów dotyczącego opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia w 2019 roku. Zadania te realizowane są w ramach programu „Maluch plus”. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha wymieniła, że opieka nad najmłodszymi dziećmi może być organizowana w formie żłobka, klubu dziecięcego lub może być sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. W 2019 r. projekt realizowano we współpracy z województwami w czterech modułach: dwa pierwsze przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego, a kolejne dwa dla podmiotów prywatnych. Środki przyznawane w ramach modułów przeznaczone były odpowiednio na tworzenie nowych miejsc opieki, w tym żłobków, i na funkcjonowanie już istniejących miejsc. Senatorowie pozytywnie odnieśli się do tych działań, które wspierają rodziców w opiece nad najmłodszymi dziećmi, widząc w tym szanse na ułatwienie kobietom powrotu na rynek pracy. Zaznaczono także, że uproszczone powinny zostać formalności dla beneficjentów, związane ze sprawozdawczością.

Wiceminister rodziny przedstawiła także funkcjonowanie programu „500 plus” w 2019 roku, który realizuje założenia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wiceprzewodnicząca komisji, senator Magdalena Kochan oceniła, że działania obecnego rządu wpisują się w pozytywny trend wspierania rodzin. Wskazała, że po przyznaniu środków z programu wszystkim dzieciom, należałoby uregulować dokładniej kwestię przeznaczenia funduszy przekazywanych dzieciom pozostającym w pieczy zastępczej. Wiceminister zgodziła się, że jest zasadne wprowadzenie regulacji, dzięki którym pieniądze z tego funduszu powinny być gromadzone na rzecz ich usamodzielnienia się po osiągnięciu pełnoletności. Jedocześnie zaznaczyła, że z informacji ministerstwa wynika, iż tak się dzieje obecnie w większości przypadków.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

18. posiedzenie Senatu ‒ zapowiedź

25‒27 listopada 2020 r. odbędzie się 18. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie ustawy wprowadzającej „estoński CIT”.

Senator Krzysztof Kwiatkowski zaprosił Parlament Młodych na kolejne obrady do Senatu

Senator Krzysztof Kwiatkowski, który wziął udział w inauguracji obrad Parlamentu Młodych RP, zaprosił ten parlament na kolejne obrady do Senatu