Narzędzia:

18. posiedzenie Senatu ‒ zapowiedź

legislacja budżet i finanse zdrowie rolnictwo gospodarka społeczeństwo polityka społeczna 20.11.2020

Podczas 18. posiedzenia senatorowie rozpatrzą 13 ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza m.in. system opodatkowania wzorowany na rozwiązaniu estońskim, tzw. estoński CIT, który polega na przesunięciu czasu poboru podatku na okres wypłaty zysków. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy też woli rozliczać się na starych zasadach. Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny limit przychodów wyniesie 100 mln zł, niemający udziałów w innych podmiotach, zatrudniający co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców, z przychodami pasywnymi nieprzewyższającymi przychodów z działalności operacyjnej i przeznaczający zysk na reinwestycje. Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie. Z opodatkowania na nowych zasadach będą mogły skorzystać spółki kapitałowe akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością, których udziałowcami są tylko osoby fizyczne. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać „estoński CIT” na 4 lata, a przedłużać go na kolejne 4-letnie okresy, pod warunkiem że w ostatnim, czwartym roku korzystania z niego wciąż spełnia kryteria. Aby utrzymać się w tym systemie, będzie też musiał osiągać wzrost inwestycji o 15% w ciągu 2 lat.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma poprawić kondycję sektora firm małych i średnich, którą  pogorszyła pandemia. Nowe przepisy powinny uszczelnić system podatku dochodowego od osób prawnych, by zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Nowela przewiduje nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego, rozszerzenie zakresu szacowania wartości transakcji, a także podwyższenie z 1,2 do 2 mln euro limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej, 9-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Nowela wprowadza też limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Nie dotyczy to dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (projekt poselski) określa zasady przyznawania wyższego wynagrodzenia dla tych pracowników służby zdrowia, którym polecono wykonywanie świadczeń w związku z epidemią COVID-19. Zmiana polega na cofnięciu wcześniejszej decyzji Sejmu, który poparł poprawkę Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, przewidującą, że dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia ma przysługiwać wszystkim, a nie tylko tym skierowanym do pracy, pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenia.

Ustawa o zawodzie farmaceuty (projekt rządowy) realizuje postulaty zawarte w dokumencie rządowym „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022”. Określa zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty, będącego samodzielnym zawodem medycznym, a także szkoleń i doskonalenia zawodowego. Ma umożliwić farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe, obsługa glukometrów i inhalatorów czy profesjonalne doradztwo w razie drobnych dolegliwości zdrowotnych.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu zapewnienie optymalizacji wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na finansowanie usług medycznych i zapobieganie nadpodaży niektórych usług medycznych. Uzależnia realizację inwestycji w sektorze zdrowia od uzyskania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Opinie o celowości inwestycji o wartości powyżej 50 mln zł będzie wydawał minister zdrowia. Mająca powstać przy nim Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych również zajmowałaby się ich oceną. Wsparcie otrzymywałyby przedsięwzięcia odpowiadające obecnym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym na danym obszarze.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (projekt rządowy) wchodzi w skład pakietu rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19. Stanowi tzw. społeczną część pakietu mieszkaniowego, która zakłada m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, poprawę warunków mieszkaniowych w lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Nowela przewiduje wyższe (do 35% kosztów inwestycji) granty z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego dla gmin na budowę mieszkań społecznych, zasadę finansowania wkładu gminy, a nie refinansowania, większe (do 80% kosztów nowych inwestycji) wsparcie dla gmin na budowę mieszkań komunalnych. Zakłada większą pomoc przeznaczoną na modernizację zasobów komunalnych. Ma też umożliwić dojście do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę. Wprowadzane rozwiązania przewidują również powstanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o wartości 1,5 mld zł z przeznaczeniem na wsparcie budowy mieszkań przez gminy, które ucierpiały w wyniku COVID-19, i ułatwienia dla osób, mających książeczki mieszkaniowe. Zakładają ponadto pomoc dla najemców, dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii, m.in. rozszerzają możliwość dopłat do czynszów na gospodarstwa domowe, które nie mają zdolności czynszowej.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (projekt poselski) przewiduje utworzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, na który udzielający pomocy wpłacaliby środki dla beneficjentów. W razie stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawach pomocowych decyzje lub umowy cywilnoprawne dotyczące udzielania pomocy publicznej mogą być realizowane w zakresie niezwiązanym z dokonywaniem wypłat pomocy. Podmiot odpowiedzialny za udzielenie pomocy w formie pieniężnej będzie zobowiązany do gromadzenia środków należnych beneficjentowi na dedykowanym rachunku bankowym do czasu ponownej oceny środka pomocowego przez KE.

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (projekt rządowy) ma zapewnić ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt. Wprowadza regulacje dotyczące hodowli, oceny genetycznej i nadzoru nad rozrodem zwierząt gospodarskich. Dostosowuje polskie prawo do unijnych rozporządzeń. Do zwierząt gospodarskich, o których w nich mowa, dodaje: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną, których hodowla też będzie regulowana. Jednostką sprawującą kontrolę będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Sprawy związane z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych, kontrolą świadectw zootechnicznych i wpisów do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego znajdą się w gestii naczelnika urzędu celno-skarbowego. Hodowcy  będący mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami mogą otrzymać pomoc w naturze (prowadzenie ksiąg hodowlanych lub hodowlanej zwierząt gospodarskich). Minister rolnictwa będzie zatwierdzał programy hodowlane i ich zmiany.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (projekt rządowy) dostosowuje przepisy do wymogu posiadania przez sędziów i asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów wyłącznie obywatelstwa polskiego, a termin ogłoszenia wykazu wolnych stanowisk asesorskich przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów ‒ do potrzeb kadrowych sądownictwa. Przewiduje ponadto, że dla roczników aplikacji rozpoczętych po wejściu nowelizacji w życie aplikantowi będzie przysługiwać 21 dni kalendarzowych wolnych od zajęć i praktyk w pierwszym, drugim i trzecim roku odbywania aplikacji sędziowskiej.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji konwencji, która ma zapewnić ochronę zabytkom podwodnego dziedzictwa kulturowego w miejscu ich zalegania, np. dzięki całkowitemu wyłączeniu ich ze sprzedaży.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. (projekt rządowy) dotyczy umowy, regulującej stosunki między państwami UE a Kanadą m.in. w dziedzinach: ochrony praw człowieka, podstawowych wolności, praworządności, pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego czy wzajemnych stosunków gospodarczych.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji umowy, która przyznaje polskim obywatelom mieszkającym w Wielkiej Brytanii prawa wyborcze w wyborach samorządowych, analogiczne do tych, które mieli do czasu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 31 stycznia 2020 r.

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji poprawek do konwencji, mających zapewnić ciągłość obowiązywania umowy o pracę marynarza podczas przetrzymywania go na statku lub poza nim w wyniku ataku piratów lub zbrojnej napaści  niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu.

Senat przeprowadzi również drugie czytanie 4 projektów ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) realizuje postulaty zawarte w petycjach (P9-28/19 i P9-28/19_2) wniesionych do Senatu. Tworzy podstawy prawne do utworzenia powiatowych i wojewódzkich rad seniorów. Projektowane przepisy pozwolą także jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności rad seniorów. Przewidują również objęcie ich członków ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej lub dowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (inicjatywa grupy senatorów) wprowadza normy regulujące charakter prawny, tryb tworzenia przez organy stanowiące, a także ramowe podstawy działania młodzieżowych rad powiatu i młodzieżowych sejmików województwa.

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych ( inicjatywa Komisji  Kultury i Środków Przekazu) dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. (sygn. akt K 13/16). Przewiduje likwidację Rady Mediów Narodowych i przywrócenie kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ‒ jako organu stojącego na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji ‒  w zakresie wypływu na obsadę zarządu i rady nadzorczej spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz na treść ich statutu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (inicjatywa grupy senatorów) ma na celu ułatwienie działania rad pracowników, w szczególności w związku z pandemią koronawirusa. Przewiduje zmniejszenie liczby podpisów wymaganych do zgłoszenia kandydatury, zniesienie wymogu zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie wyborów rady pracowników i zmniejszenie z 50 do 10% frekwencji wymaganej do stwierdzenia ważności wyborów.

Na tym posiedzeniu zaplanowano też podjęcie 6 uchwał.

Uchwała w 80. rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy (inicjatywa grupy senatorów) przypomina, że 7 lutego 1940 r. w rozporządzeniu, potocznie nazywanym dekretem Göringa, hitlerowskie władze zakazywały na terenie III Rzeszy działalności istniejących i zakładania nowych organizacji polonijnych. Ich majątek został bez odszkodowania przejęty przez wyznaczonego komisarza Rzeszy, przekazany wybranym podmiotom niemieckim. Rezultatem dekretu były też prześladowania działaczy polonijnych i ich masowe więzienie w obozach koncentracyjnych. Rząd Republiki Federalnej Niemiec do dziś utrzymuje w obiegu prawnym skutki dekretu. W projektowanej uchwale Senat staje na stanowisku, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego nazistowskie rozporządzenie było sprzeczne z obowiązującymi wówczas standardami międzynarodowymi i jako takie należy je uznać za nieważne od początku.

Uchwała o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia (inicjatywa senator Beaty Małeckiej-Libery) oddaje hołd pracownikom ochrony zdrowia oraz wyraża szacunek i uznanie dla ich wielkiej pracy. Jak napisano w projektowanej uchwale, od pierwszego dnia, nie zważając na wielkie zagrożenie, wypowiedzieli oni walkę pandemii koronarowirusa. „Społeczeństwo, którego życie i zdrowie dziś tak bardzo zależy od wysiłków pracowników ochrony zdrowia, musi o nich pamiętać,zabezpieczając odpowiednio zarówno płace,jak i warunki pracy dla nich wszystkich. Rządzący powinni o nich dbać, zapewniając właściwe finansowanie całej ochrony zdrowia oraz odpowiednie nagradzanie i docenianie” ‒ napisano w projektowanej uchwale.

Uchwała ustanawiająca rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich (inicjatywa grupy senatorów) przypomina, że powstania śląskie (1919‒21) to 3 zrywy ludności polskiej Górnego Śląska, w których życie oddało kilka tysięcy osób. Dziś uczestnicy walk nie mogą już o nich opowiedzieć, gdyż ostatni z weteranów odszedł na wieczną wartę. Uznając, że to na nas spoczywa obowiązek pamiętania, Senat oddaje hołd powstańcom śląskim za ich patriotyzm i umiłowanie polskości oraz męstwo i hart ducha w walkach, które przyczyniły się do wejścia części Górnego Śląska do odradzającego się państwa polskiego po sześciu wiekach podlegania czeskiej i niemieckiej jurysdykcji.

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej (inicjatywa grupy senatorów) przypomina, że w 2021 r. przypadają rocznice o niezwykłym znaczeniu dla polskiej tradycji konstytucyjnej ‒ 230-lecie Konstytucji 3 maja i 100-lecie konstytucji marcowej. Jak napisano w projekcie, obie wyrastają z republikańskiej tradycji życia publicznego, traktującej państwo jako dobro wspólne, a prawo jako reguły chroniące wolność obywateli przed arbitralnością władzy, były wyrazem troski naszych przodków o dobro Rzeczypospolitej, rozwój praw jednostki i stanowiły pozytywny wkład w europejskie dziedzictwo prawne. Izba w projektowanej uchwale wyraża szacunek dla ustrojowych dokonań naszych przodków, mając przekonanie o kluczowym znaczeniu wolności i dobrego prawa w kulturze politycznej Polaków.

Uchwała ustanawiająca rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida (inicjatywa grupy senatorów) przypomina tego jednego z najwybitniejszych polskich twórców, „znakomitego poetę, prozaika, dramatopisarza, głębokiego myśliciela i chrześcijanina, gorącego, choć niepozbawionego krytycyzmu patriotę”, którego 200. rocznica urodzin przypada w 2021 r. W projektowanej uchwale Senat składa hołd Cyprianowi Kamilowi Norwidowi ‒ wielkiemu twórcy i patriocie, uznając jego myśl, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”, za ciągle aktualną.

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego (inicjatywa grupy senatorów) przypomina, że w przyszłym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci tego jednego z największych Polaków XX w., który „swym życiem służył Polsce i Kościołowi”. Senat oddaje mu „szczególny hołd i wyraża pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla Jego całego życia, które było wielkim świadectwem umiłowania Ojczyzny i Rodaków. Swym życiem służył Polsce i Kościołowi”.

Senatorowie zapoznają się także z informacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o działaniach policji wobec uczestniczek i uczestników protestów po ogłoszeniu decyzji Trybunału Konstytucyjnego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie senackiej Grupy Polsko-Czeskiej z ambasadorem Czech

22 lipca br. w Senacie RP odbyło się spotkanie przewodniczącego senackiej Grupy Polsko-Czeskiej senatora Aleksandra Szweda z ambasadorem Republiki Czeskiej dr. Ivanem Jestřábem. W spotkaniu uczestniczyli także inni członkowie Grupy.

Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu na Święcie Policji

Minister Karolina Zioło-Pużuk wzięła udział w uroczystościach, które odbyły się 21 lipca br. w Belwederze.

Prace w komisjach senackich – 21 lipca 2021 r.

Obradowały senackie komisje: środowiska, budżetu, spraw zagranicznych, regulaminowa oraz praw człowieka.