Narzędzia:

17 listopada 2020 r.

legislacja rolnictwo 17.11.2020

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowała 10 poprawek do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przede wszystkim o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym,. Uzyskały one poparcie resortu rolnictwa. Ustawa reguluje w kompleksowy sposób kwestie związane z hodowlą i zachowaniem zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, oceną ich wartości użytkowej i genetycznej, prowadzeniem ksiąg i rejestrów hodowlanych, a także nadzorem nad hodowlą i rozrodem tych zwierząt.

Podczas posiedzenia ustawę omówił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik. Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii, które zgłosiło ustawy kilkanaście uwag o charakterze legislacyjnym do rozpatrywanej i zaproponowało odpowiednie poprawki.

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 29 czerwca 2007 r. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich do ustawodawstwa unijnego, a mianowicie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii. Rozporządzenie to obowiązuje od 1 listopada 2018 r. i spowodowało już uchylenie większości dotychczasowych przepisów unijnych dotyczących zootechniki w ustawie z 29 czerwca 2007 r. Uchwalenie nowej ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich pozwoli na pełne i prawidłowe wykonanie rozporządzenia, a także zapewni ciągłość prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich – ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt. Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych, tj. do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, ustawa dodaje inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla też będzie regulowana: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabniki morwowe i pszczoły miodne. Jednostką sprawującą kontrolę urzędową w zakresie ustawowym będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Podczas posiedzenia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi miała także zapoznać się z informacją ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń. Zaproszenie w tej sprawie wystosowano do ministra Grzegorza Pudy. Do przedstawienia informacji minister wydelegował jednak swojego zastępcę wiceministra Ryszarda Bartosika. Wobec tego senatorowie poparli wniosek senatora Józefa Łyczaka, aby ten punkt porządku dziennego przełożyć na inny termin, tak by mógł się stawić osobiście minister Grzegorz Puda.  Zdaniem senatorów nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi powinien przedstawić plan pracy kierowanego przez siebie resortu, a także informację na temat rezerw strategicznych. Według członków komisji rolnictwa jest to bardzo ważne, ponieważ w rolnictwie narasta wiele problemów i konfliktów, związanych m.in. z pandemią Covid-19, ochroną zwierząt,  brakiem pracowników najemnych, kłopotami gospodarstw ekologicznych ze zbiorami czy spodziewanym „tąpnięciem” cen zbóż. Jak dodał przewodniczący komisji senator Jerzy Chróścikowski, podczas prezentacji informacji dotyczącej ASF powinien być także obecny główny lekarz weterynarii. Senatorowie podziękowali jednocześnie wiceministrowi rolnictwa Ryszardowi Bartosikowi za uczestnictwo w posiedzeniu i wspólną pracę nad ustawą.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

21 lipca 2021 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 2 informacje: Prokuratora Generalnego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

21 lipca 2021 r.

Komisja Śr5odowiska rozpatrzyła nowelizację prawa wodnego

20 lipca 2021 r.

Senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu przystąpili do rozpatrzenia nowelizacji ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego.