Narzędzia:

17 listopada 2020 r.

legislacja zdrowie 17.11.2020

Senatorowie z Komisji Zdrowia zdecydowali o odrzuceniu ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i do ustawy o zawodzie farmaceuty natomiast poparli poprawki.

Nowelizacja określa zasady przyznawania wyższego wynagrodzenia dla tych pracowników służby zdrowia, którym polecono wykonywanie świadczeń w związku z epidemią COVID-19. Zmiana polega na cofnięciu wcześniejszej decyzji Sejmu, który poparł poprawkę Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, przewidującą, że dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia ma przysługiwać wszystkim, a nie tylko tym skierowanym do pracy, pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenia.

W ocenie przewodniczącej Komisji Zdrowia senator Beaty Małeckiej-Libery projekt nowelizacji został opracowany jedynie po to, aby nie weszły w życie zaproponowane przez Senat 27 października 2020 r. i przyjęte  następnego dnia przez Sejm unormowania korzystne dla pracowników ochrony zdrowia. Senator Beata Małecka-Libera zwróciła też uwagę, że ustawa jest procedowana w sposób bezprecedensowy. Dotychczas nie została opublikowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, którą Sejm przyjął z poprawkami Senatu. Zaznaczyła, że po zmianie strategii walki z koronawirusem bezprzedmiotowy staje się inny zapis ustawy dotyczący środowiska medycznego. Wprowadza on prawo do wypłaty ubezpieczonym 100% wynagrodzenia w czasie pozostawania przez te osoby w izolacji. W myśl nowego rozporządzenia zdjęto jednak z pracowników ochrony zdrowia obowiązek poddawania się kwarantannie z powodu styczności z chorymi na COVID-19 w trakcie wykonywania obowiązków.
Podczas dyskusji senatorowie podkreślali, że rozpatrywana ustawa różnicuje pracowników ochrony zdrowia pod względem wynagrodzenia, co podzieli środowisko medyczne. Zgodzili się z negatywną opinią biura legislacyjnego, że ustawa jest niezgodna z zasadą równości, zapisaną w art. 32 konstytucji.

Zastrzeżeń senatorów nie budziła natomiast ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Postanowili zarekomendować Izbie jej przyjęcie z 3 poprawkami legislacyjnymi, zaproponowanymi przez senackie biuro legislacyjne. Jedna z nich zmienia nazwę Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych poprzez dodanie wyrazów: „w Sektorze Zdrowia”.
Celem ustawy, jak mówił obecny na posiedzeniu komisji wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, jest uzależnienie realizacji inwestycji w sektorze zdrowia od uzyskania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nowe rozwiązania mają zapobiegać nadpodaży niektórych usług medycznych. Wsparcie powinny otrzymywać te przedsięwzięcia, które odpowiadają obecnym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym na danym obszarze zgodnie z obowiązującymi mapami potrzeb zdrowotnych. Nowela zakłada m.in., że opinie o celowości inwestycji w wypadku inwestycji o wartości powyżej 50 mln zł będzie wydawał minister zdrowia. Wnioski takie oceniałaby ponadto mająca powstać przy ministrze zdrowia Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych.

Komisja Zdrowia postanowiła również rekomendować Izbie przyjęcie z 14 poprawkami ustawy o zawodzie farmaceuty. Jak podkreśliła przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera, na ustawę czekało środowisko farmaceutyczne. „Możliwości zwiększenia kompetencji i wykorzystania umiejętności farmaceutów, jakie daje nowa regulacja, są niezwykle ważne, a w okresie pandemii szczególnie potrzebne” ‒ oceniła. Poinformowała również o rozmowach senatorów z Komisji Zdrowia na temat nowych przepisów z przedstawicielami organizacji farmaceutów i właścicieli aptek.

Omawiając ustawę, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski powiedział, że porządkuje ona całość systemu, przenosząc m.in. odpowiednie regulacje z prawa farmaceutycznego i ustawy o izbach lekarskich. Realizuje postulaty zawarte w dokumencie rządowym „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022”. Określa zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty, będącego samodzielnym zawodem medycznym, a także szkoleń i doskonalenia zawodowego. Ma umożliwić farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe, obsługa glukometrów i inhalatorów czy profesjonalne doradztwo w razie drobnych dolegliwości zdrowotnych. Zapewnienie farmaceutom osobnej ustawy dla ich grupy zawodowej pomoże efektywniej wykorzystać potencjał ich samych i aptek jako placówek ochrony zdrowia.

W trakcie dyskusji odnoszono się do przyjętych w toku prac sejmowych zmian, umożliwiających natychmiastowe unieruchamianie na okres do 3 miesięcy aptek czy hurtowni farmaceutycznych z uwagi na uniemożliwienie przez właściciela kierownikowi apteki, punktu aptecznego czy hurtowni należytego wykonywania zadań. Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oceniła, że nowe przepisy doceniają rolę farmaceutów w ochronie zdrowia, ale istotne, by mogli oni wykonywać swoje zdania samodzielnie, dlatego postulowała poparcie ustawy w wersji uchwalonej przez Sejm. Reprezentanci pracodawców, organizacji zrzeszających właścicieli aptek i hurtowni farmaceutycznych podkreślali zaś, że wydawanie przez inspektorat farmaceutyczny pod rygorem natychmiastowej wykonalności takich decyzji może skutkować nie tylko utratą zezwolenia na prowadzenie apteki czy hurtowni, ale także bankructwem, a w dalszej perspektywie ‒ likwidacją polskiego rynku aptek, budowanego od 30 lat. Marszałek Tomasz Grodzki powiedział, że ustawa jest oczekiwana i świetna, ale zawiera błędy, dodane w Sejmie. „Nie wpisujmy się w coś, co przyczyni się do pogorszenia stanu polskiej gospodarki” ‒ apelował. Wiceprzewodnicząca komisji senator Agnieszka Gorgoń-Komor zapewniła natomiast, że senatorowie chcą wypracować kompromis, który pogodzi racje obu stron.

W wyniku głosowań komisja opowiedziała się za zmianami o charakterze legislacyjnym, redakcyjnym i ujednolicającym, zaproponowanymi przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Poparła również grupę poprawek, zgłoszonych przez senatorów. Dotyczyły one m.in. uzupełnienia zadań farmaceutów w ramach opieki nad pacjentem o przeprowadzanie szczepień ochronnych,  obowiązkowego ubezpieczenia OC dla farmaceutów. Senatorowie zaproponowali też, aby wprowadzić najpierw nakaz usunięcia uchybień przez właściciela apteki, punktu aptecznego czy hurtowni w określonym terminie, po którym następowałoby unieruchomienie placówki przez 3 miesiące, a dopiero potem, w wypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, skutkiem była utrata zezwolenia na prowadzenie apteki czy hurtowni. Poparli także poprawkę, likwidującą „klauzulę sumienia” dla farmaceutów sprzedających środki antykoncepcyjne.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

1 grudnia 2020 r.

Komisje: Gospodarki i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziały się za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę 6 grudnia 2020 r.

26 listopada 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie, rozpatrzyła też nowelizację ustawy o paszach.

26 listopada 2020 r.

Na swoim posiedzeniu Komisja Kultury i Środków Przekazu podjęła 2 uchwały dotyczące pomocy finansowej dla środowisk związanych z kulturą