Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 12 października 2020 r.

zdrowie 12.10.2020
Komisja Ustawodawcza (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

Komisja Ustawodawcza będzie rekomendowała Senatowi przyjęcie 40 poprawek do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Przewodniczący komisji senator Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział złożenie wniosku mniejszości  dotyczącego świadczeń dla osób opiekujących się psami po odejściu ze służby. Senat ma rozpatrzyć tę ustawę 13 października 2020 r.  

Komisja poparła poprawkę senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, dotyczącą zasad odwołania się do sądu od decyzji o rekompensacie za wygaszenie legalnej dotychczas działalności. Chodzi o to, by   niezadowoleni rolnicy, przedsiębiorcy mogli odwołać się od decyzji o wysokości rekompensaty nie tylko do organu decydującego o wysokości odszkodowania, ale także zwrócić się z powództwem do sądu powszechnego.

Komisja opowiedziała się za przyjęciem poprawki senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, dotyczącej zakazu prowadzenia przez komorników egzekucji, której podlegałyby  zwierzęta domowe. Wyjaśnił, że wartość materialna takiego zwierzęcia jest  nieproporcjonalna do wartości emocjonalnej dla domowników, głównie dla dzieci. Akceptację zyskała też poprawka senatora zabraniająca organizowania i uczestniczenia w konkursach, loteriach, aukcjach lub licytacjach, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę, jest przedmiotem loterii, licytacji. Kolejna poprawka zabrania utrzymywania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały.

Inna poprawka stanowi, że gmina, która w ramach zadań własnych sprawuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, może zlecić to zadanie przedsiębiorcom zawodowo zajmującym się zadaniem z zakresu ochrony opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Następna poprawka pozwala organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, i które nie działają w celu osiągnięcia zysku, na prowadzenie schroniska dla zwierząt w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.Senatorowie dopuścili możliwość organizacji wystaw i pokazów zwierząt polegające wyłącznie na prezentowaniu cech określonego gatunku zwierząt oraz pokazy psów specjalnych i ratowniczych. Komisja przyjęła też poprawkę, że lekarze weterynarii, będący pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej albo osoby wyznaczone przeprowadzają kontrolę schronisk dla zwierząt z urzędu raz na kwartał.

Kolejna poprawka dotyczy listy organizacji pożytku publicznego, które będą mogły odbierać zwierzęta. Zakłada ona, iż do momentu powstania takiej listy, obowiązywać będą w kwestii odbioru zwierząt dotychczasowe przepisy. Inna poprawka stanowi, że na listę tych organizacji nie będzie mogła trafić taka, której członkowie organu nadzoru byli skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja opowiedziała się też za poprawką senatora Marka Borowskiego wprowadzającą obowiązek znakowania (czipowiania) psów. Właściciele psów będą zobowiązani oznakować psy w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia. Poprawka  określa szczegółowo kwestię znakowania i sposób prowadzenia rejestru znakowanych psów.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarekomenduje Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Jej mniejszość zaproponuje 7 poprawek.

Wniosek o odrzucenie nowelizacji zgłosił senator Ryszard Bober (PSL), argumentując m.in., że zawiera ona błędy formalnoprawne. Wicemarszałek Marek Pęk (PiS) przedstawił poprawki, które podczas konferencji prasowej zapowiedzieli premier i minister rolnictwa. Przewidują one m.in. przesunięcie terminu wejścia w życie zakazu hodowli zwierząt na futra i ograniczenia uboju rytualnego na 1 stycznia 2022 r., wypracowanie systemu odszkodowań dla hodowców, zachowanie uboju rytualnego drobiu, możliwość prowadzenia schronisk przez prywatnych przedsiębiorców, ujednolicenie nakładania grzywny w postępowaniach mandatowych przez Inspekcję Weterynaryjną i Inspekcję Transportu Drogowego, a także utworzenie Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt. „Liczę na to, że w Senacie jutro znajdziemy kompromis w sprawie tej ustawy, wypracujemy porozumienie ponad politycznymi podziałami” ‒ powiedział wicemarszałek. Poprawki te przejął senator Jacek Bogucki, który zgłosi je w imieniu mniejszości komisji.

Podczas dyskusji senatorowie wypowiadali się krytycznie o ustawie. Jak mówili m.in. senatorowie Ryszard Bober (PSL), Józef Łyczak (PiS) i Zdzisław Pupa (PiS), zakaz uboju rytualnego bydła spowoduje utratę rynków eksportu i likwidację istotnej gałęzi gospodarki. „Apelujemy do rządu, żeby nie ograniczać uboju rytualnego bydła” ‒ mówił przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski (PiS). Jak argumentował, przesunięcie terminu wejścia w życie o rok to za mało, proces produkcyjny w wypadku chowu bydła trwa dłużej, nie da się go wygasić w ciągu roku.

Przedstawiciel wnioskodawców poseł Waldemar Buda (PiS) i minister rolnictwa Grzegorz Puda przekonywali, że ustawa z poprawkami zapowiedzianymi przez rząd to kompromis, odpowiadający na postulaty środowisk rolników.

Komisja rolnictwa zajmowała się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt 24 września i 9 października 2020 r. Wysłuchano wówczas m.in. opinii związków branżowych hodowców zwierząt, organizacji rolniczych i organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami, a także szczegółowo omówiono zmiany zaproponowane przez senackie biuro legislacyjne.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra, ogranicza ubój rytualny tylko do potrzeb polskich gmin wyznaniowych i nadaje dodatkowe prawa organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zapoznała się z informacją Rady Ministrów o realizacji w 2019 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha poinformowała, że w 2019 r. działało w Polsce 3934 asystentów rodziny, z usług których skorzystało 44 324 rodzin; 6956 rodzin zostało zobowiązanych do tej współpracy przez sąd. Działały 1923 placówki wsparcia dziennego, w tym 1127 prowadzonych przez inny podmiot niż samorząd gminy, do których uczęszczało 37 748 dzieci. W 2019 r. w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej pozostawało 72 450 dzieci, z czego 55 458 w rodzinnej pieczy zastępczej. Zwiększyła się o 18 liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Pod opieką 1757 koordynatorów znalazło się 27 462 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, czyli ponad 72% ogółu podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej. Wiceminister Barbara Socha zaznaczyła, że w 2019 r. wzrosły koszty utrzymania dziecka w pieczy zastępczej. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł 1141 zł, w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka – 2284 zł, a w domach dziecka – 5044 zł. Wydatki gminy na współfinansowanie rodzinnej pieczy zastępczej wyniosły 142 mln zł, a pieczy instytucjonalnej – 170 mln zł. Łączne wydatki na realizację ustawy wyniosły 3 mld 240 mln zł i były większe o 190 mln zł niż w 2018 r. „Sprawy pieczy zastępczej idą w dobrym kierunku” – ocenił przewodniczący komisji samorządu senator Zygmunt Frankiewicz.

Komisja Zdrowia zebrała się, aby wysłuchać informacji ministra zdrowia na temat obecnej sytuacji w kardiologii w czasie trwania epidemii Covid-19. Ministra reprezentował na posiedzeniu  wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Bernard Waśko.

Przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera wyraziła ubolewanie, że na posiedzenie komisji nie przyszedł minister zdrowia. Jej zdaniem, partnerstwo i współpraca nie polega jedynie na tym, że w przypadku pilnej ustawy pilnie zwołuje się senacką komisję, ale także na tym, że na jej posiedzenia przychodzi minister albo wiceminister zdrowia. W posiedzeniu komisji udział wzięli m.in. prof. Przemysław Mitkowski (prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego), prof. Jadwiga Nessler (pełnomocnik zarządu PTK), prof. Adam Witkowski (prezes PTK), prof. Krzysztof Filipiak (Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego).

Senator Małecka-Libera wyraziła opinię, iż w okresie pandemii opieka nad pacjentem kardiologicznym uległa zdecydowanemu pogorszeniu. Według niej, zbliża się obecnie druga fala epidemii i cały system opieki zdrowotnej jest przygotowywany tak, aby sobie z nią poradzić,  a dzieje się to niestety kosztem innych pacjentów.  Zwróciła ona uwagę, że przygotowywana strategia dotyczy tylko pacjentów z koronawirusem, a trzeba pilnie poprawić dostępność do zabiegów dla pacjentów kardiologicznych.

Wiceprezes NFZ potwierdził, że zwłaszcza w początkowym okresie pandemii zmniejszyła się liczba planowych interwencji chirurgicznych, nawet w niektórych przypadkach o ok. 20 proc., a przyczyn po temu było wiele np. zmniejszyły się zasoby krwi w stacjach krwiodawstwa, zwiększyło się zapotrzebowanie na łóżka intensywnej terapii i respiratory, pacjenci sami rezygnowali z powodu leku przed koronawirusem. Powiedział również, że pandemia spowodowała zawieszenie przygotowywanych programów takich jak Narodowy Program Zdrowego Serca i KONS (kompleksowa opieka nad pacjentami z niewydolnością serca).

Prof. Jadwiga Nessler (pełnomocnik zarządu PTK) mówiła o potrzebie opieki wielospecjalistycznej koordynowanej, zwłaszcza nad pacjentem kardiologicznym wypisanym ze szpitala,  obejmującej pomoc w warunkach domowych - wizyty domowe czy  usługi telemedyczne. Prezes elekt PTK Przemysław Mitkowski wskazał na konieczność podjęcia pewnych decyzji, skoro liczba niektórych zabiegów w ciągu dwóch pierwszych miesięcy pandemii spadła o 20 proc i odnotowano wtedy niższą zapadalność na COVID-19, a obecnie zakażeń nie jest 300–400 dziennie, ale 4000–5000. Prof. Krzysztof Filipiak (Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego) podkreślił niższą liczbę wykonywanych testów koniecznych w profilaktyce chorób krążenia np. oznaczania cholesterolu.

Senator Alicja Chybicka zaproponowała utworzenie w placówkach szpitalnych stref buforowych chroniących pacjentów kardiologicznych, i wszelkich innych, przed zakażeniem koronawirusem.

Przewodnicząca Małecka-Libera poinformowała, że wobec nieobecności ministra zdrowia na posiedzeniu komisji zadane na niej pytania zostaną przesłane do resortu i oczekiwane będą szczegółowe odpowiedzi.

Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zapoznały się z rządowym dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r.”, przygotowanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury. Senatorowie pozytywnie ocenili przedstawiony raport. Pozytywną ocenę uzyskały też działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego. Z niepokojem przyjęto natomiast zwiększającą się liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, jako przyczyny senatorowie wskazywali coraz lepsze i szybsze samochody, zwiększającą się prędkość jazdy czy brawurę młodych kierowców. W przedstawionym komisjom senackim dokumencie podkreślono m.in.,  że 2019 był kolejnym rokiem, w którym udało się zmniejszyć liczbę wypadków drogowych i osób rannych w ich wyniku. Jak mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber, był to kolejny rok spadku liczby wypadków drogowych i była ona najniższa od rozpoczęcia monitorowania statystyk w tym zakresie. W 2019 r. w Polsce odnotowano 30 288 wypadków drogowych, o 1386 (–4,4%) mniej niż w 2018 r. Zginęło w nich 2909 osób, o 47 (+1,6%) więcej niż w roku poprzednim. Zmniejszyła się też liczba rannych, która wyniosła 35 477, o 1882 (–5,0%) mniej niż rok wcześniej, liczba ciężko rannych wyniosła  10 633 czyli o 330 (–3,0%) mniej. Niestety, w 2019 r. wzrosła liczba ofiar śmiertelnych; w wypadkach zginęło 2909 osób, o 47 (+1,6%) niż w 2018 r. W opinii wiceministra infrastruktury to obecnie największy problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym i główne zadanie do odrobienia zarówno przez odpowiedzialnych za jego zapewnienie, jak i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wśród najważniejszych działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wiceminister Rafał Weber wskazał działania legislacyjne, takie jak zeszłoroczna nowelizacja prawa drogowego wprowadzająca korytarz życia i jazdę na suwak, inwestycje zarówno na drogach krajowych, jak i samorządowych (m.in. program budowy 100 obwodnic czy Fundusz Dróg Samorządowych), a także działania edukacyjne i promocja właściwych postaw w ruch drogowym (m.in. szkolenia dla nauczycieli czy nowa podstawa programowa wychowania komunikacyjnego na wszystkich poziomach edukacji dzieci i młodzieży).

Jak zauważył dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik, nie udało się, niestety, osiągnąć wszystkich celów przedstawionych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020. Założono w nim, że  w do 2010 r. liczba ofiar śmiertelnych zostanie obniżona do 2020 r. o 50%, liczba ciężko rannych natomiast – o 40%. Niestety, z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2019 r. cel cząstkowy w zakresie liczby zabitych został przekroczony tylko o 36,1%. Jako główną przyczynę wypadków drogowych w Polsce Konrad Romik wskazał nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, najwięcej wypadków ma miejsce w piątki, a najcięższe zdarzają się w soboty.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wizyta irańsko-polskiej grupy parlamentarnej

27 czerwca br. wizytę w Polsce rozpoczęła Grupa Przyjaźni Parlamentarnej Islamskiej Republiki Iranu i Rzeczypospolitej Polskiej. Irańscy parlamentarzyści odwiedzili Gorzów Wielkopolski, gdzie spotkali się m.in. z lubuskimi przedsiębiorcami.

Konferencja „Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu”

Podczas dyskusji w Senacie na temat sposobów uniezależnienia energetycznego Polski podkreślano, że trzeba szukać wiarygodnych i stabilnych dostawców surowców energetycznych i korzystać z nowoczesnych technologii.

Prace w komisjach senackich – 27 czerwca 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.