Narzędzia:

Prace w komisjach senackich ‒ 10 września 2020 r.

społeczeństwo środowisko legislacja 10.09.2020
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (fot. Marta Marchlewska, Kancelaria Senatu)

Po rozpatrzeniu 7 petycji Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła wnieść 2 inicjatywy ustawodawcze, kontynuować prace nad 2 petycjami, a zakończyć je w wypadku 3 postulatów petycyjnych.

Komisja zdecydowała o podjęciu inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej zmiany ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, mającej na celu powołanie wojewódzkich rad seniorów o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym oraz uregulowanie zasad ich funkcjonowania. Taki postulat zawarto w petycji P9-28/19, z którą wystąpiła Warmińsko-Mazurska Delegatura „Obywatelskiego Parlamentu Seniorów”. Zgodnie z proponowaną zmianą samorząd województwa, powołując radę seniorów byłby zobligowany do opracowania i nadania jej statutu określającego tryb wyboru członków oraz zasady działania i finansowania. Mógłby w statucie jednostki pomocniczej zawrzeć upoważnienie do tworzenia rad seniorów. Zdaniem autorów petycji  wpłynie to na pobudzenie aktywności obywatelskiej osób starszych w ramach społeczności lokalnej i pozwoli wykorzystać potencjał środowiska seniorów i podmiotów działających na jego rzecz.

Komisja podejmie również inicjatywę ustawodawczą, wypełniającą postulat zawarty w petycji P9-39/19, a dotyczącą zmiany ustawy z 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Autor petycji postuluje podwyższenie świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych do pracy przymusowej i wykonujących niewolniczą pracę na rzecz III Rzeszy.

Po rozpatrzeniu petycji, dotyczących zmiany ustaw: z 26 stycznia 1982 r. ‒  Karta Nauczyciela (petycja P9-30/19); z 6 września 2001 r. ‒ Prawo farmaceutyczne i z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (petycja P10-32/19) oraz z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (petycja P10-14/20), komisja postanowiła zakończyć nad nimi prace.

Z kolei nad petycjami, dotyczącymi zmiany ustaw: z 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (petycja P9-52/19) oraz ustawy z 16 listopada 1964 r. ‒ Kodeks postępowania cywilnego (petycja P10-09/20), komisja praw człowieka będzie kontynuować prace. Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu poproszono o przygotowanie projektów regulacji, wypełniających postulaty petycyjne.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zachęca polski rząd do chronienia przywódców protestów na Białorusi, do zwiększenia pomocy finansowej dla budowania społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, do zabiegania o to, by jak najszersza była lista osób, na które Unia Europejska nałoży sankcje, odpowiedzialnych za represje i stosujących te represje wobec protestujących na Białorusi i odpowiedzialnych za fałszerstwa wyborcze, by Polska swoimi działaniami wyprzedziła unijne sankcje, a także do stałych konsultacji z NATO w sprawie sytuacji na Białorusi i wzmocnienia naszego bezpieczeństwa. Komisja Spraw Zagranicznych na posiedzeniu wysłuchała informacji  Ministra Spraw Zagranicznych poświęconej aktualnej sytuacji na Białorusi.

Przewodniczący  Komisji Spraw Zagranicznych senator Bogdan Klich podkreślił, że naszym obowiązkiem jest chronienie przywódców protestu na Białorusi, bo likwidacja zalążka (Rady Koordynacyjnej) elity przywódczej jest niebezpieczna i trzeba ją chronić. Zdaniem przewodniczącego Polska powinna zwiększyć pomoc finansową dla społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, poprzeć odradzające się lub nowe inicjatywy, wspierać niezależne media, powrócić do pomysłu telewizji nadającej na cały kraj, finansowanej przez Unię Europejską. Senator Klich zachęcał rząd do tego, by wpłynął na rozszerzenie listy obejmującej sankcjami osoby odpowiedzialne za fałszerstwa wyborcze i  represje wobec protestujących, a także do tego, by Polska wyprzedziła działania unijne w tym zakresie. Senator zachęcał jednocześnie do stałych konsultacji w ramach NATO w celu wzmocnienia naszego bezpieczeństwa.

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział, że lista sankcyjna UE wobec osób, które dopuściły się nadużyć podczas wyborów na Białorusi i wobec protestujących obejmie 40-50 osób. Zaznaczył, że Polska chce by była ona otwarta.  Wiceminister podkreślił, że to z inicjatywy Polski zwołany został nadzwyczajny szczyt Rady Europy w sprawie sytuacji na Białorusi i tam zapadła decyzja o sankcjach.  Wiceminister Wawrzyk mówił, że władze białoruskie obecnie stosują "punktowe działania" wobec protestujących na Białorusi oraz członków Rady Koordynacyjnej poprzez stopniowe stosowanie przemocy. "Tortury przypominają raczej te, które wydawało się, że w Europie nie będą już nigdy miały miejsca, a kojarzą się z reżimami totalitarnymi drugiej połowy XX wieku" ‒  podkreślił Wawrzyk.Wiceminister poinformował, że funkcjonuje już ułatwiony tryb otrzymywania wiz w placówkach konsularnych na Białorusi i Ukrainie, który ‒ jak podkreślał ‒  może być stosowany również w innych krajach, co oznacza, że o wizę humanitarną obywatel Białorusi może wystąpić do polskiej placówki konsularnej w dowolnym kraju. Dodał, że polskie konsulaty wydały 234 tzw. wizy humanitarne dla obywateli Białorusi.

Podczas posiedzenia senatorowie wysłuchali też informacji o możliwym rozwoju sytuacji na Białorusi, przedstawionych przez Agnieszkę Legucką, analityka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Komisja Środowiska zajęła się zmianami dotyczącymi gospodarki odpadami w zakresie możliwości obniżenia opłat za odpady komunalne dzięki planowanym rozwiązaniom legislacyjnym. Senatorowie rozważali także wprowadzenie modelu rozszerzonej odpowiedzialności producentów oraz wprowadzenie systemu kaucyjnego, jako ważnego elementu zagospodarowania odpadów, zgodnie ze standardami określonymi w nowelizacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów.

Senatorowie wskazywali na potrzebę zmian obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami. Przewodniczący komisji senator Zdzisław Pupa zwrócił uwagę na luki w prawie. Niektóre gminy chcąc obniżać koszty wywozu odpadów komunalnych, wybierają firmy, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu usług. Z kolei mieszkańcy, aby nie ponosić dodatkowych kosztów, nielegalnie wyrzucają śmieci, np. do lasu.  

Zdaniem senatora Stanisława Gawłowskiego dobrym rozwiązaniem jest powrót do segregowania odpadów na trzy frakcje zamiast na pięć, gdyż istniejące w Polsce instalacje są w stanie na końcowym etapie rozsortować te odpady. Ponadto prostszy system będzie tańszy i łatwiejszy do respektowania przez gospodarstwa domowe.

Wśród zaproponowanych przez Ministerstwo Klimatu zmian znalazły się m.in. zniesienie obowiązku przekazywania odpadów do instalacji w regionie, możliwość stosowania przez gminy łącznie różnych kryteriów różnicujących stawki opłat, wprowadzenie rozwiązań zachęcających do segregowania odpadów w gospodarstwach domowych, wprowadzenie ulg dla osób posiadających przydomowe kompostowniki.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie senackiej Grupy Polsko-Czeskiej z ambasadorem Czech

22 lipca br. w Senacie RP odbyło się spotkanie przewodniczącego senackiej Grupy Polsko-Czeskiej senatora Aleksandra Szweda z ambasadorem Republiki Czeskiej dr. Ivanem Jestřábem. W spotkaniu uczestniczyli także inni członkowie Grupy.

Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu na Święcie Policji

Minister Karolina Zioło-Pużuk wzięła udział w uroczystościach, które odbyły się 21 lipca br. w Belwederze.

Prace w komisjach senackich – 21 lipca 2021 r.

Obradowały senackie komisje: środowiska, budżetu, spraw zagranicznych, regulaminowa oraz praw człowieka.