Narzędzia:

9 września 2020 r.

09.09.2020

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zaproponuje wprowadzenie 39 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja gospodarki kontynuowała, rozpoczęte 17 sierpnia 2020 r., rozpatrywanie tzw. drugiej tarczy antykryzysowej dla turystyki. Propozycje 25 poprawek do ustawy przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. 7 zmian zaproponowali przedstawiciele ministerstw: rodziny, rozwoju i sprawiedliwości; formalnie zgłosił je senator Wojciech Piecha. Jedna z poprawek resortu rodziny zakładała wyrównanie zasiłku chorobowego w taki sposób, aby przy wyliczaniu podstawy jego wymiaru nie uwzględniano zmniejszonego na podstawie przepisów tzw. ustaw covidowych wymiaru czasu pracy lub wynagrodzenia. Przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, że rozwiązanie to obejmie też osoby, które przeszły z zasiłku chorobowego na świadczenie rehabilitacyjne. Podobną poprawkę zgłosiła senator Magdalena Kochan, ale dotyczyła ona tylko kobiet w ciąży. Senackie biuro legislacyjne zwróciło uwagę, że zmiany te wykraczają poza materię ustawy. Senator Magdalena Kochan złożyła więc wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu. Zapewniła też, że w projekcie ustawy zostanie uwzględniona propozycja resortu rodziny. 12 poprawek zaproponowali ponadto senatorowie Kazimierz Kleina, Marek Komorowski i Adam Szejnfeld. Najważniejsze z nich przewidywały zmniejszenie z 80 do 75% limitu spadku dochodów, który uprawnia przedsiębiorcę do uzyskania świadczenia, a także rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą skorzystać ze świadczenia postojowego i obniżenia składek ZUS, m.in. o agencje transportowe i reklamowe, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów. Pierwsza z tych propozycji uzyskała akceptację przedstawiciela rządu.

Podczas dyskusji ustawę negatywnie ocenił senator Adam Szejnfeld. Jego zdaniem nie obejmuje ona bardzo wielu firm turystycznych oraz tych podmiotów, które działają na rzecz branży turystycznej. Z kolei senator Wojciech Piecha apelował o przyjęcie ustawy, aby branża turystyczna mogła skorzystać z zaplanowanych 700 mln zł i dzięki temu przetrwać kryzys. Władysław Komarnicki pytał o przyczyny objęcia świadczeniem postojowym i zwolnieniem ze składek ZUS tylko sezonowych pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, o to czy pomocą zostaną objęte firmy 1-osobowe, spółki nie zatrudniające pracowników i osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej, a także czy jest możliwe czasowe obniżenie VAT z 23 do 8%. Odpowiadając na te pytania, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju podkreślił, że ustawa dotyczy tylko płatników składek. Przewiduje dodatkowe świadczenie tylko dla sezonowych pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, pozostałe podmioty mogą zaś skorzystać ze świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS.

W wyniku głosowań poparcie komisji uzyskały wszystkie poprawki biura legislacyjnego i senatorów Kazimierza Kleiny, Marka Komorowskiego i Adama Szejnfeldaoraz 2 zmiany senatora Wojciecha Piechy. Komisja przyjęła też wniosek senator Magdaleny Kochan w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

14 stycznia 2021 r.

Dekoncentracja i repolonizacja mediów były tematem wspólnego posiedzenia komisji: kultury i praw człowieka

12 stycznia 2021 r.

Na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych i ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

12 stycznia 2021 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza przystapiły do pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.