Narzędzia:

9 września 2020 r.

legislacja 09.09.2020

Komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pracowały nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie, który wprowadza obowiązek utrwalenia przez notariusza przebiegu czynności notarialnych za pomocą urządzeń utrwalających obraz i dźwięk. Przewiduje ponadto zmiany zmierzające do usprawnienia postępowania dyscyplinarnego w sprawach o delikty dyscyplinarne popełniane przez notariuszy, a także wydłużenie okresu przedawnienia karalności przewinień dyscyplinarnych. Doprecyzowuje też regulacje dotyczące kosztów postępowania dyscyplinarnego i instytucji zawieszenia w czynnościach zawodowych w toku postępowania dyscyplinarnego. Proponowane zmiany, zdaniem wnioskodawcy inicjatywy – Komisji Ustawodawczej, wynikają z konieczności zapewnienia pełniejszej realizacji zasady bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz skuteczniejszego postępowania dyscyplinarnego.

Podczas posiedzenia projekt przedstawiła senator Lidia Staroń. Jak podkreśliła proponowane zmiany są potrzebne i oczekiwane przez obywateli. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski zaznaczył, że projekt nie jest wyrazem braku zaufania do notariuszy, ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawnego.

W trakcie dyskusji projekt negatywnie ocenili przedstawiciele samorządu notariuszy: Krajowej rady notarialnej i Stowarzyszenia Notariuszy RP. Pozytywną opinię przedstawiło natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości, które reprezentował wiceminister Sebastian Kaleta. Po zapoznaniu się z opiniami na temat projektu komisje zdecydowały o kontynuowania pierwszego czytania projektu 28 września 2020 r.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

24 września 2020 r.

Komisja Zdrowia zaproponuje poprawki do ustawy o Funduszu Medycznym.

24 września 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją o stosowaniu przepisów dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym nowelą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 26 kwietnia 2019 r.

23 września 2020 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poparła jednogłośnie ustawę, która rozszerza krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn