Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 10 sierpnia 2020 r.

zdrowie legislacja środowisko 10.08.2020
Posiedzenie Komisji Zdrowia (fot. M. Józefaciuk, Kancelaria Senatu)

Komisja Zdrowia rozpatrzyła ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu i wniesie o wprowadzenie do niej 38 poprawek, głównie legislacyjnych, doprecyzowujących i redakcyjnych, zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Poparcie komisji uzyskały też poprawki, zgłoszone przez przewodniczącą Komisji Zdrowia senator Beatę Małecką-Liberę, dotyczące systemu informacji w ochronie zdrowia, a także zmiana zaproponowana przez wicemarszałek Gabrielę Morawską-Stanecką, skreślająca przepis umożliwiający podmiotom, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie prezesa Rady Ministrów związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów na prezydenta w 2020 r., wypłacenie z budżetu państwa rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją tego polecenia. Przyjęto również poprawkę senator Bogusławy Orzechowskiej dotyczącą państwowego egzaminu specjalizacyjnego dla lekarzy.

W trakcie dyskusji senatorowie zwracali uwagę m.in. na trudną sytuację finansową szpitali jednoimiennych, wysokie koszty przekształceń szpitali, odpływ specjalistycznej kadry, brak wytycznych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej odnośnie przewidywanego od września wzrostu zachorowań na COVID-19 i grypę. Mówili też o potrzebie jak najszybszego przywrócenia statutowej działalności szpitali i konsekwencjach ograniczonego dostępu chorych do lekarzy specjalistów. Jak podkreślił marszałek Tomasz Grodzki, „skupienie systemu zdrowia na walce z COVID-19 i grypą i zapominanie o chorobach nowotworowych i układu krążeniowo-oddechowego spowoduje jeszcze większe nieszczęścia niż te, których doświadczamy teraz”. Senatorowie wskazywali również na rozwiązania, m.in. dotyczące zmian organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, które, ich zdaniem, nie powinny znaleźć się w ustawie, gdyż nie mają nic wspólnego z epidemią. Zdaniem przewodniczącej Komisji Zdrowia senator Beaty Małeckiej-Libery ustawa „bardzo głęboko rozczarowuje”, nowelizuje 16 ustaw, nie stanowi wsparcia dla ochrony zdrowia. Jak podkreśliła, powinna zostać odrzucona, ale ze względu na niektóre oczekiwane przez środowisko medyczne rozwiązania komisja nie zgłosiła takiego wniosku.

Odpowiadając na pytania, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował, że został przygotowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, który uwzględnia też specyfikę teleporad dla dzieci. Zaznaczył, że zmalały wpływy ze składek ubezpieczenia zdrowotnego, ale budżet NFZ został zasilony kwotą w wysokości 4 mld zł.

Ustawa wprowadza kolejne rozwiązania w ochronie zdrowia mające umożliwić skuteczną walkę z COVID-19, m.in. w zakresie kształcenia i uprawnień przedstawicieli zawodów medycznych. Przewiduje elektronizację procedury wystawiania i rozpatrywania zapotrzebowań na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia niezbędne do ratowania życia lub zdrowia. Umożliwia zdalne egzaminy specjalizacyjne w wybranych zawodach medycznych. Ustawa wprowadza zmiany w organizacji i zarządzaniu NFZ.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii zarekomenduje Senatowi jej odrzucenie, a do rozpatrzonych ustaw ‒ o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów, a także o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zaproponuje poprawki.

W wyniku głosowania większość komisji poparła wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Senatorowie: Danuta Jazłowiecka, Władysław Komarnicki, Jolanta Hibner i Adam Szejnfeld oceniali ją krytycznie. Wskazywali m.in., że nie służy ona ani lasom, ani przemysłowi drzewnemu. Wyrażali obawy, czy wprowadzenie nowych przepisów nie stanowi zagrożenia dla polskich lasów i ich bioróżnorodności. Podnosili, że w toku prac nad nowelą nie zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Ustawa wprowadza rozwiązanie mające zapewnić ciągłość zrównoważonej gospodarce leśnej podczas stanu epidemii COVID-19 i po niej. Zmienia czasowo, do 31 grudnia 2021 r., definicję drewna energetycznego (drewno najgorszej jakości, niebędące drewnem tartacznym i skrawanym, produkty uboczne przetworzenia surowca drzewnego, odpady), co ma umożliwić wykorzystanie surowca drzewnego i produktów jego przetworzenia do celów energetycznych. Wiceminister środowiska Małgorzata Golińska podkreśliła, że ok. 2 mln m³ pozyskanego materiału drzewnego zalega w lasach, sytuację z jego odbiorem pogorszyła pandemia koronawirusa. Tymczasem ponad 2 mln t biomasy drzewnej wjechało do Polski z zagranicy. Wiceminister poinformowała też, resort wystąpił o notyfikację zaproponowanej zmiany Unii Europejskiej i uzyskał ją w trybie pilnym (7 dni). Tylko w Polsce, w odróżnieniu od innych krajów Unii Europejskiej, nie ma dotychczas definicji drewna energetycznego.

Komisja poparła 3 poprawki do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów, które zaproponowało senackie biuro legislacyjne: porządkująco-redakcyjną (korekta ogólnego określenia przedmiotu ustawy), legislacyjną i wydłużającą vacatio legis do 14 dni, bo ‒ jak argumentował senator Adam Szejnfeld ‒ „państwo nie może zaskakiwać swoich obywateli”.

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów służy efektywnemu stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim, mającego wzmocnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE i ograniczyć bariery w swobodnym przepływie towarów. Rozporządzenie zobowiązuje właściwe organy państw członkowskich UE do respektowania wyników już przeprowadzonych badań towaru w innym państwie członkowskim, co ułatwi wprowadzanie towarów na rynek. Ustala m.in. ujednolicone procedury oceny towarów, punkty kontaktowe ds. produktów, stanowiące instrument wsparcia dla przedsiębiorców, a także szybkie ścieżki pozasądowego rozwiązywania problemów.  Ustawa przewiduje sankcje za naruszenie postanowień tego rozporządzenia. Wskazuje również organ odpowiedzialny za prowadzenie punktu kontaktowego ds. produktów, w Polsce będzie nim minister ds. gospodarki.

Wprowadzenie 6 poprawek legislacyjnych, zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, postanowiono zarekomendować do nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Ustawa zakłada likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), będącego państwowym funduszem celowym, i utworzenie nowego zobowiązania wieloletniego wypełnianego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). FNT przewiduje współdziałanie 3 podmiotów: Ministerstwa Klimatu, NFOŚiGW i Banku Gospodarstwa Krajowego. Proponowane zmiany powinny uprościć i przyspieszyć finansowanie ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego. Środki zgromadzone w ramach FNT zostaną przejęte przez NFOŚiGW.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

26 października Senat zajmie się ustawą o walce z pandemią

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki poinformował, że Senat zbierze się na posiedzeniu w najbliższy poniedziałek, by rozpatrzeć ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Seminarium poświęcone konstytucyjnej roli Senatu przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich

19 października 2020 r. w Senacie, z inicjatywy przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senatora Aleksandra Pocieja, dyskutowano o konstytucyjnej roli Senatu przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport "Zrozumieć COVID" na posiedzeniu Senackiego Zespołu - Zdrowie Polaków

Noszenie maseczek, trzymanie dystansu społecznego, dbanie o higienę, strategia testowania to aktualne zalecenia dla społeczeństwa w walce z epidemią – wynika z raportu „Zrozumieć COVID”