Narzędzia:

15 lipca 2020 r.

15.07.2020

Działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej to temat posiedzenia Komisji Środowiska. Senatorom przedstawiono informacje na temat: skażenia wód rzeki Baryczy; stanu infrastruktury poświęconej ochronie przed powodzią; nakładów poniesionych na utrzymanie, modernizację i budowę infrastruktury przeciwpowodziowej w latach 2016–20; realizacji inwestycji finansowanych z Banku Światowego i UE dotyczących ochrony przeciwpowodziowej; kierunków polityki w zakresie gospodarki wodnej.

Jak podkreślił minister środowiska Michał Woś, w sprawie skażenia Baryczy wszystkie właściwe instytucje i służby podjęły działania natychmiast po otrzymaniu informacji 1 lipca 2020 r. o zanieczyszczeniu rzeki. Zaznaczył, że było to na 8 dni przed interwencją poselską w tej sprawie. Przedstawił też szczegółową relację z przebiegu działań wszystkich służb w tej sprawie. Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska i pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska podjęli działania w celu wyjaśnienia przyczyny zanieczyszczenia. W wodzie stwierdzono przede wszystkim bardzo niską zawartość tlenu i podwyższoną zawartość substancji organicznych, które spowodowały deficyt tlenu. Prowadzone są także kontrole, które pozwolą ocenić, czy doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony wód. Minister środowiska zaznaczył, że dzięki szybkiej i skutecznej interwencji nie ucierpiały najcenniejsze tereny Doliny Baryczy – Rezerwat Stawy Milickie. Poinformował, że prowadzony monitoring Baryczy wskazuje na polepszanie się jakości wody. Jak dodała wiceminister gospodarki morskiej Anna Moskwa, prowadzona jest także kontrola pozwoleń wodno-prawnych wzdłuż zlewni Baryczy. 

Odpowiadając na pytanie senatorów Jadwigi Rotnickiej i Józefa Łyczaka o przyczyny skażenia rzeki, wiceminister klimatu Piotr Dziadzio wyjaśnił, że zanieczyszczenie pochodzi od związków organicznych, biodegradowalnych. Źródłem skażenia była stojąca od miesiąca woda na polach i łąkach pomiędzy Kurochem, Baryczą i Złotnicą, która spowodowała gnicie roślinności, traw i upraw oraz niewielkich pryzm obornika. Zalania i podtopienia na tym terenie wystąpiły po intensywnych opadach deszczu; w czerwcu 2020 r. w okolicach Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego zanotowano ok. 80 ml/m2 opadów. Odpływ wody utrudnia też wysoki stan wód w rzekach. Wiceminister klimatu podkreślił, że wyniki badań nie wskazują na celowe zanieczyszczenie rzeki. „Nie mamy tutaj winnych” – zaznaczył. W jego ocenie takie zjawiska, jak skażenie Baryczy są nieprzewidywalne. „Mogą się zdarzyć i będą się zdarzać przy obecnych zmianach klimatu” – podkreślił.

Mówiąc o działaniach na rzecz ochrony przeciwpowodziowej, dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Grzegorz Szymoniuk poinformował, że Wody Polskie administrują 4 tys. obiektów przeciwpowodziowych i 8 tys. km wałów przeciwpowodziowych. Stan 98% infrastruktury przeciwpowodziowej jest oceniany jako dobry i dostatecznie dobry. Na remonty i modernizację urządzeń oraz przywrócenie ich właściwego stanu technicznego Wody Polskie od 2018 r. przeznaczyły 140 mln zł, na utrzymanie infrastruktury przeciwpowodziowej w 2018 r. wydano 270 mln zł, a w 2019 i 2020 r. po 380 mln zł. W 2018 r. na inwestycje przeznaczono 622 mln zł, w tym na ochronę przeciwpowodziową 429 mln zł, w 2019 r. – 1 mld 150 mln zł, a w 2020 r. – 1 mld 684 mln zł. Ponadto zmodernizowano i zbudowano 275 km wałów przeciwpowodziowych.

Podczas dyskusji senatorowie wskazywali na potrzebę m.in. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tak aby powstrzymać zabudowę na terenach zalewowych. Zwracali też uwagę na zagrożenia nadmiernego betonowania miast.

Odpowiadając na pytanie senator Jadwigi Rotnickiej o planowane zmiany prawa wodnego, wiceminister gospodarki morskiej Anna Moskwa poinformowała, że trwają prace nad specustawą suszową, która reguluje także kwestie gospodarki wodnej. Przewidywane są zmiany prawa wodnego, ale tylko o charakterze „administracyjnym, technicznym”.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

1 grudnia 2020 r.

Komisje: Gospodarki i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziały się za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę 6 grudnia 2020 r.

26 listopada 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie, rozpatrzyła też nowelizację ustawy o paszach.

26 listopada 2020 r.

Na swoim posiedzeniu Komisja Kultury i Środków Przekazu podjęła 2 uchwały dotyczące pomocy finansowej dla środowisk związanych z kulturą