Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 15 lipca 2020 r.

środowisko społeczeństwo legislacja 15.07.2020
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (fot. M. Marchlewska, Kancelaria Senatu)

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 15 lipca 2020 r. postanowiła zasięgnąć opinii Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie  petycji proponującej  zmianę art. 9 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw w celu umożliwienia osobom pełnoletnim ustalenia ojcostwa w sposób polubowny, bez potrzeby wnoszenia pozwu. Jest to petycja indywidualna. Jej autor uważa, że rozwiązania zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym utrudniają ustalenie ojcostwa.

Komisja zadecydowała też, że zwróci się o opinię do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz środowisk adwokackich w sprawie petycji postulującej zmianę ustawy z 16 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie uchylenia art. 50528-50539 o elektronicznym postępowaniu upominawczym, zmiany art. 129 § 2 dla umożliwienia poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej, który nie występuje jako pełnomocnik strony postępowania, oraz wprowadzenia zakazu przesłuchiwania pełnomocników stron postępowania w charakterze świadka. Jest to petycja indywidualna. Jej autorka uważa, że przepisy o elektronicznym postępowaniu upominawczym przedłużają postępowanie i w związku z tym powinny zostać w całości uchylone. Ponadto wnioskodawczyni postuluje wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego regulacji, które pozwolą adwokatom, radcom prawnym, rzecznikom patentowym i radcom Prokuratorii Generalnej niewystępującym w sprawie na poświadczanie zgodności dokumentów z ich oryginałem. Autorka petycji postuluje też wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego bezwzględnego zakazu przesłuchiwania pełnomocników stron jako świadków. 

Podczas posiedzenia Komisji Środowiska zapoznano się z informacją na temat skażenia rzeki Baryczy. Dyskutowano także o działaniach na rzecz ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania skutkom suszy.

Jak podkreślił minister środowiska Michał Woś, w sprawie skażenia Baryczy wszystkie właściwe instytucje i służby podjęły działania natychmiast po otrzymaniu 1 lipca 2020 r. informacji o zanieczyszczeniu rzeki. Zaznaczył, że było to na 8 dni przed interwencją poselską w tej sprawie. Przedstawił też szczegółową relację z przebiegu działań wszystkich służb w tej sprawie. Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska i pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska podjęli działania w celu wyjaśnienia przyczyny zanieczyszczenia. W wodzie stwierdzono przede wszystkim bardzo niską zawartość tlenu i podwyższoną zawartość substancji organicznych, które spowodowały deficyt tlenu. Prowadzone są także kontrole, które pozwolą ocenić, czy doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony wód. Minister środowiska zaznaczył, że dzięki szybkiej i skutecznej interwencji nie ucierpiały najcenniejsze tereny Doliny Baryczy – Rezerwat Stawy Milickie. Poinformował, że prowadzony monitoring Baryczy wskazuje na polepszanie się jakości wody. Jak dodała wiceminister gospodarki morskiej Anna Moskwa, prowadzona jest także kontrola pozwoleń wodno-prawnych wzdłuż zlewni Baryczy.  

Odpowiadając na pytanie senatorów Jadwigi Rotnickiej i Józefa Łyczaka o przyczyny skażenia rzeki, wiceminister klimatu Piotr Dziadzio podkreślił, że wyniki badań nie wskazują na celowe jej zanieczyszczenie. „Nie mamy tutaj winnych” – zaznaczył. Wyjaśnił, że źródłem zanieczyszczenia jest stojąca woda na polach i łąkach pomiędzy Kurochem, Baryczą i Złotnicą, która spowodowała gnicie roślinności, traw i upraw oraz niewielkich pryzm obornika. Zalania i podtopienia na tym terenie wystąpiły po intensywnych opadach deszczu; w czerwcu 2020 r. w okolicach Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego zanotowano ok. 80 ml/m2 opadów. Odpływ wody utrudnia też wysoki stan wód w rzekach. W ocenie wiceministra Piotra Dziadzi takie zjawiska, jak skażenie Baryczy są nieprzewidywalne. „Mogą się zdarzyć i będą się zdarzać przy obecnych zmianach klimatu” – podkreślił.

Mówiąc o działaniach na rzecz ochrony przeciwpowodziowej, dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Grzegorz Szymoniuk poinformował, że Wody Polskie administrują 4 tys. obiektów przeciwpowodziowych i 8 tys. km wałów przeciwpowodziowych. Stan 98% infrastruktury przeciwpowodziowej jest oceniany jako dobry i dostatecznie dobry. Na remonty i modernizację urządzeń oraz przywrócenie ich właściwego stanu technicznego Wody Polskie od 2018 r. przeznaczyły 140 mln zł, na utrzymanie infrastruktury przeciwpowodziowej w 2018 r. wydano 270 mln zł, a w 2019 i 2020 r. po 380 mln zł. W 2018 r. na inwestycje przeznaczono 622 mln zł, w tym na ochronę przeciwpowodziową 429 mln zł, w 2019 r. – 1 mld 150 mln zł, a w 2020 r. – 1 mld 684 mln zł. Ponadto zmodernizowano i zbudowano 275 km wałów przeciwpowodziowych.

Podczas dyskusji senatorowie wskazywali na potrzebę m.in. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tak aby powstrzymać zabudowę na terenach zalewowych. Zwracali też uwagę na zagrożenia nadmiernego betonowania miast.

Odpowiadając na pytanie senator Jadwigi Rotnickiej o planowane zmiany prawa wodnego, wiceminister gospodarki morskiej Anna Moskwa poinformowała, że trwają prace nad specustawą suszową, która reguluje także kwestie gospodarki wodnej. Przewidywane są zmiany prawa wodnego, ale tylko o charakterze „administracyjnym, technicznym”.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 12 sierpnia 2020 r.

Obradowały komisje senackie

Marszałek Grodzki: Senat przyjmie rezolucję w sprawie Białorusi

Podczas rozpoczętego we wtorek, 11 sierpnia br. trzydniowego posiedzenia Senat przyjmie rezolucję w sprawie wydarzeń na Białorusi. Poinformował o tym na briefingu prasowym przed rozpoczęciem obrad Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

14. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Przerwa w obradach do 12 sierpnia 2020 r. do 10.30