Narzędzia:

16 czerwca 2020 r.

legislacja edukacja i kultura 16.06.2020

Komisja Kultury i Środków Przekazu zdecydowała o podjęciu inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, dotyczącej też uchylenia ustawy o Radzie Mediów Narodowych, zmierzającej do realizacji wyrokuTrybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. (sygn. akt K 13/16) w sprawie nowelizacji ustawy z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Jak ustalono, jej ostateczny kształt zostanie wypracowany w toku dalszych prac legislacyjnych. W swoim wyroku Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją m.in. zastąpienie powoływania i odwoływania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji członków zarządów spółekpublicznej radiofonii i telewizji powoływaniem i odwoływaniem ich przez ministra właściwego ds. Skarbu Państwa. W opinii Trybunału KRRiT została w ten sposób całkowicie pozbawiona wpływu na obsadę personalną organów kierujących działalnością spółek publicznej radiofonii i telewizji, a tym samym pozbawiono ją kompetencji służących wykonywaniu jej konstytucyjnych zadań, polegających na staniu na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.Uprawnienia ministra właściwego ds. Skarbu Państwa przeniesiono ustawą z 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych na nowo utworzony organ administracji publicznej – Radę Mediów Narodowych. Nadal jednak zastrzeżenia TK pozostały aktualne.

Jak wskazało w swojej informacji senackie Biuro Legislacyjne, najprostszym rozwiązaniem realizującym wyrok TK, stanowiącym pewne minimum legislacyjne, będzie powrót do rozwiązań obowiązujących przed wejściem w życie przepisów zakwestionowanych przez TK. Oznacza to zniesienie Rady Mediów Narodowych i przywrócenie stosowych kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, niezbędnych do wypełniania przez nią wyznaczonych przez konstytucję zadań.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się ze stanowiskami w sprawie realizacji wyroku TK. W opinii wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego nie ma obecnie potrzeby podejmowania takiej inicjatywy, ponieważ wyrok odnosi się do nieobowiązujących już przepisów prawa. Według dyrektora Zespołu  Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Mirosława Wróblewskiego (o realizację wyroku TK rzecznik Adam Bodnar zwrócił się do Senatu w lutym 2020 r.), realizacja wyroku jest konieczna ze względu na możliwość wypełniania przez KRRiT jej konstytucyjnych uprawnień. Należałoby też powrócić do zapisów ustawy o radiofonii i telewizji sprzed nowelizacji z 30 grudnia 2015 r., m.in. w sprawie procedury konkursowej czy  wyrażania zgody na zmiany w statutach spółek publicznej radiofonii i telewizji. Z potrzebą realizacji wyroku TK zgodził się też członek KRRiT Janusz Kawecki, który przypomniał, że Rada, nie posiadając prawa do inicjatywy ustawodawczej, zwracała się w tej sprawie do ministra kultury, a także sygnalizowała ten problem w swoich corocznych sprawozdaniach adresowanych do parlamentu i prezydenta.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

25 września 2020 r.

Senatorowie z Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu zapoznali się z informacją na temat założeń i planów polityki klimatycznej rządu

24 września 2020 r.

Komisja Zdrowia zaproponuje poprawki do ustawy o Funduszu Medycznym.

24 września 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją o stosowaniu przepisów dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym nowelą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 26 kwietnia 2019 r.