Narzędzia:

16 czerwca 2020 r.

przedsiębiorczość i praca 16.06.2020

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosą o przyjęcie z 4 poprawkami ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Komisje na wspólnym posiedzeniu rozpatrzyły ustawę, która przewiduje dodatek solidarnościowy dla osób, które w 2020 r. podlegały ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 60 dni oraz z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem lub których umowa po tym dniu uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki była zawarta. Dodatek w wysokości 1400 zł miesięcznie będzie przysługiwał od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Ustawa przewiduje ponadto podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do niego.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu przedstawiło propozycje 3 poprawek legislacyjnych i 1 redakcyjnej. Pozytywną ocenę przedstawicieli resortu finansów uzyskały zmiany legislacyjne, zgłoszone następnie przez przewodniczącego komisji budżetu senatora Kazimierza Kleinę.  

W trakcie dyskusji senator Ryszard Majer zaproponował poprawkę doprecyzowującą przepis dotyczący przyznawania dodatku solidarnościowego cudzoziemcowi pobierającemu zasiłek dla bezrobotnych.

Komisje w wyniku głosowań poparły propozycję senatora Ryszarda Majera i zmiany legislacyjne.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

18 listopada 2020 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zajęła się 2 ustawami zmieniającymi przepisy podatkowe

18 listopada 2020 r.

Komisja Praw Człowieka, Petycji i Praworządności rozpatrzyła „Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2019 rok”, przyjęła też stanowisko w sprawie 2 ustaw i 6 petycji

17 listopada 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowała 10 poprawek do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.