Narzędzia:

16 czerwca 2020 r.

legislacja przedsiębiorczość i praca 16.06.2020

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rozpatrzyła ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców i zarekomenduje Senatowi wprowadzenie do niej 45 poprawek. Większość to zmiany zapewniające zgodność przepisów z zasadami techniki prawodawczej, legislacyjne, redakcyjne, porządkujące i ujednolicające terminologię ustawy. Jedna ze wprowadzonych poprawek umożliwia dofinansowanie zadań związanych ze wsparciem przedsiębiorców w związku z pandemią ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, które będzie można uzyskać do 31 grudnia 2021 r. Wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur mówił, że poprawka umożliwi dofinansowywanie firm przez 18 miesięcy.

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom doświadczających trudnej sytuacji ekonomicznej na ratowanie ich firm, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i na restrukturyzację. Zgodnie z ustawą wparcia ma udzielać Agencja Rozwoju Przemysłu, której powierzy te obowiązki minister właściwy ds. gospodarki. Ustawa określa warunki, jakie będą musieli spełnić przedsiębiorcy, aby móc się ubiegać się o pomoc publiczną na ratowanie i restrukturyzację w formie wsparcia finansowego i pomoc publiczną na restrukturyzację w formie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, i zasady, według których będzie udzielana pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację. Wsparcie finansowe będzie udzielane w formie pożyczki, pomoc na restrukturyzację będzie mogła polegać m.in. na objęciu akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, objęciu obligacji, zmianie terminów spłaty pożyczki, konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Ustawa ogranicza wynagrodzenie kadry zarządzającej przedsiębiorstwa, które skorzysta z pomocy, do wysokości 400% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pomoc będzie udzielana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przewidziano, że latach 2020–29 na realizację zadań wynikających z ustawy zostanie przeznaczone 1 mld 200 mln zł z budżetu państwa (120 mln zł rocznie). Wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur podkreślił, że ustawa nie jest doraźna i nie wynika z pandemii koronawirusa, ale jest ustawą systemową.

Podczas tego posiedzenia Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wybrała senator Marię Koc na kandydatkę na przewodniczącą komisji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

18 listopada 2020 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zajęła się 2 ustawami zmieniającymi przepisy podatkowe

18 listopada 2020 r.

Komisja Praw Człowieka, Petycji i Praworządności rozpatrzyła „Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2019 rok”, przyjęła też stanowisko w sprawie 2 ustaw i 6 petycji

17 listopada 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowała 10 poprawek do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.