Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

45. posiedzenie Senatu – czwarty dzień

Senatorowie 18 lipca 2017 r.  blisko 8 godzin  debatowali  nad informacją o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r., którą przedstawił jej przewodniczący Krzysztof Czabański oraz nad  sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 r., zaprezentowaną przez przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego.

Tego dnia Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Dostosowuje ona przepisy do rozporządzeń unijnych. Zmienione zostały m.in. zakresy obowiązków operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń będących systemami przeciwpożarowymi i rozdzielnicami elektrycznymi (zawierających fluorowane gazy cieplarniane) oraz osób fizycznych wykonujących czynności wymagające posiadania certyfikatu dla personelu. Najważniejsze zmiany to rozszerzenie obowiązku certyfikacyjnego w odniesieniu do powiększonego katalogu urządzeń, modyfikacja obowiązku dotyczącego etykietowania, zmiana zakresu prowadzonej dokumentacji.

Senat przeprowadził drugie czytanie  projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego, wniesionego przez senatora Jerzego Czerwińskiego. Przypomniano w nim, że w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r., w atmosferze bezkrwawego zamachu stanu, odwołano rząd premiera Jana Olszewskiego – pierwszy gabinet popierany przez Sejm wyłoniony w pierwszych wolnych wyborach, które odbyły się w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. "Akcja odwołania rządu rozpoczęła się już w maju 1992 r. Brały w niej udział ugrupowania, środowiska i osoby będące beneficjentami umowy okrągłostołowej: postkomuniści oraz część nowej, kontrolowanej przez służby specjalne, pseudoelity III Rzeczypospolitej. Bezpośrednim pretekstem do odwołania stało się wykonanie przez ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza uchwały Sejmu zobowiązującej do przedstawienia pełnej informacji na temat wysokich urzędników państwowych, posłów i senatorów będących współpracownikami UB i SB w latach 1945–90"  – napisano w projekcie. Podkreślono też, że pierwsza próba budowy w pełni niepodległego i demokratycznego państwa polskiego sprzed 25 lat nie poszła na marne.

Izba debatowała nad projektem uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r., wniesionym przez grupę senatorów. Senat oddaje w niej hołd ofiarom „operacji polskiej” i oświadcza, że na państwie polskim spoczywa obowiązek przywrócenia ich pamięci społeczeństwu polskiemu i całemu światu. W projekcie przypomniano, że 11 sierpnia 1937 r. ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaj Jeżow, na polecenie Józefa Stalina, wydał rozkaz rozpoczynający tzw. operację polską NKWD. Dało to początek bezwzględnej akcji eksterminacyjnej Polaków zamieszkujących dawne ziemie kresowe Rzeczypospolitej. Zamordowano wówczas 111 091 osób, a 28 744 skazano na wieloletni pobyt w łagrach.

Izba rozpatrzyła projekt uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego, którą przygotowała grupa senatorów. Senat wyraża w niej wdzięczność politykom, twórcom i działaczom Komitetu Narodowego Polskiego, dzięki którym znaleźliśmy się – jeszcze nie mając własnego państwa – w gronie zwycięzców w I wojnie światowej, co skutkowało obecnością polskiej delegacji w Wersalu w roli współtwórcy ładu światowego opartego na idei samostanowienia narodowego i poszanowania demokratycznych reguł życia publicznego. W projekcie przypomniano, że Komitet Narodowy Polski powstał 15 sierpnia 1917 r. na zjeździe działaczy niepodległościowych w Lozannie z inicjatywy Romana Dmowskiego i jego najbliższych współpracowników. Komitet prowadził intensywną działalność dyplomatyczną na rzecz sprawy polskiej, co m.in. wpłynęło na ostateczny kształt 14-punktowego programu wojennego prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona i umieszczenie w nim punktu 13. mówiącego o prawie Polaków do niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza. Komitet powołał do życia sieć swoich przedstawicielstw dyplomatycznych w Belgii, Italii, Szwecji, Brazylii, Wielkiej Brytanii, USA; objął bieżącą opieką Polaków pozostających na Zachodzie; prowadził rekrutację do polskiej armii; przygotowywał przy pomocy ekspertów dokumenty historyczno-prawne na temat postulowanych granic Polski, tworząc podstawy pod przyszłe rozwiązania pokojowe. Po powstaniu rządu I.J. Paderewskiego w 1919 r. przedstawiciele KNP stanowili główne zaplecze dyplomatyczno-eksperckie polskiej delegacji podczas kongresu wersalskiego kończącego I wojnę światową.

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito