Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

41. posiedzenie Senatu – dzień pierwszy

16 maja 2017 r. zakończył się pierwszy dzień  41. posiedzenia Senatu.

Izba podjęła uchwałę w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin, przygotowaną przez grupę senatorów. Izba oddaje w niej hołd wybitnemu Polakowi, wielkiemu patriocie, politykowi, prawnikowi i działaczowi społecznemu, wywodzącemu się z Pomorza. W czasach zaboru pruskiego Leon Janta Połczyński był m.in. patronem polskich kółek rolniczych na Pomorzu Gdańskim, wydawcą polskich czasopism, w latach I wojny światowej należał w Poznaniu do polskich tajnych stowarzyszeń walczących o niepodległość. W II RP piastował funkcje państwowe, wiceministra byłej Dzielnicy Pruskiej (1919–21) i ministra rolnictwa (1930–32) w 5 rządach. Był senatorem I i III kadencji. Uczestniczył w licznych inicjatywach mających na celu uzyskanie niepodległości przez ziemie zachodnie w okresie I wojny światowej. Zaangażował się w walkę o powrót Pomorza do Polski. Izba apeluje w uchwale do środowisk oświatowych o popularyzację postaci Leona Janty Połczyńskiego.

Pierwszego dnia senatorowie rozpatrzyli ustawę o restytucji narodowych dóbr kultury (projekt rządowy) implementującą do polskiego prawa dyrektywę Unii Europejskiej, dotyczącą zwrotu dóbr kultury, wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego UE. Definiuje „dobro kultury” jako zabytek i rzecz ruchomą niebędącą zabytkiem, których zachowanie leży w interesie społecznym. Chronione będą więc też muzealia wpisane do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz materiały biblioteczne należące do narodowego zasobu bibliotecznego. Ustawa zawiera również regulacje odnoszące się do narodowych dóbr kultury polskiej należących do zbiorów publicznych. Zdefiniowano pojęcie „zbiorów publicznych”, które zostaną objęte szczególnymi regulacjami ochronnymi. Do 75 lat wydłużono czas, w którym może zostać wszczęte postępowanie o ich zwrot. W wypadku pozostałych narodowych dóbr kultury to 30 lat. Za restytucję dóbr kultury będzie odpowiedzialny minister kultury i dziedzictwa narodowego. W ustawie przewidziano także kary za utrudnianie postępowania o zwrot zagranicznego narodowego dobra kultury. Sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a w wypadku sprawy mniejszej wagi ‒ karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku. W ustawie przewidziano także regulacje prawne służące zabezpieczeniu odnalezionego dobra kultury. Zobowiązano firmy i osoby fizyczne zajmujące się obrotem dobrami kultury do prowadzenia ksiąg w celu ewidencjonowania tych dóbr oraz ekspertyz przez nie wystawianych.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (projekt poselski). Ma ona na celu racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych na ochronę przeciwpożarową i równomierne wsparcie wszystkich jednostek. Całość środków, płaconych obowiązkowo przez zakłady ubezpieczeń na ochronę przeciwpożarową, trafiać będzie do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który 50% przekaże Ochotniczej Straży Pożarnej, a 50% ‒ jednostkom ochrony pożarowej (zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminne jednostki straży pożarnej, terenowa służba ratownicza). Sposób i tryb rozdziału środków określi w rozporządzeniu minister właściwy ds. wewnętrznych.

Senatorowie omówili ustawę o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. Umożliwi ona wypowiedzenie konwencji, co pozwoli na objęcie Polski nowymi regulacjami, przyjętymi 4 maja 2016 r., w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych.

Celem rozpatrzonej konwencji, której ratyfikację przewiduje ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r., jest zapobieganie incydentom i zakłóceniom porządku publicznego stanowiącym zagrożenie dla życia i zdrowia osób uczestniczących w meczach piłki nożnej i innych imprezach sportowych.

Senat rozpatrzył  ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (projekt rządowy), która likwiduje możliwość korzystania ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet (tryb S-24). Ma to zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawnego. Do podpisywania umowy spółki z o.o. zawiązywanej w tym trybie, a także do złożenia wniosku o jej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego byłyby stosowane tylko kwalifikowany podpis elektroniczny i podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (projekt senacki). Velem nowelizacji jest umożliwienie małoletnim, za zgodą sądu, udziału w posiedzeniach jawnych, zarówno podczas postępowania cywilnego, jak i sądowoadministracyjnego. Jak wskazywano w uzasadnieniu, umożliwienie małoletnim obserwacji rozprawy za zgodą sędziego „będzie miało wymiar edukacyjny oraz przygotuje ich do czynnego udziału w życiu publicznym”. Nowelizacja stanowi realizację postulatu zawartego w petycji wniesionej do Senatu.

Izba rozpatrzyła ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (projekt rządowy). Określa ona zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji, a także dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji w postępowaniu cywilnym.Nowe przepisy wprowadzają szereg ułatwień dla poszkodowanych, którzy dochodzą roszczeń wobec sprawcy naruszenia prawa konkurencji, w tym nowy instrument w postaci wniosku o wyjawienie środka dowodowego.

Senat przeprowadził drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Projektowana ustawa to realizacja postulatu zawartego w petycji skierowanej do Senatu. Ma na celu zwiększenie wymiaru czasu nadawania programów z udogodnieniami dla niepełnosprawnych, tak aby od 2022 r. co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, miało takie udogodnienia. Obecnie obowiązująca ustawa zobowiązuje nadawców do nadawania programów z udogodnieniami dla niepełnosprawnych w wymiarze 10% kwartalnego czasu nadawania programu.

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito