Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

39. posiedzenie Senatu - pierwszy dzień

20 kwietnia 2017 r. zakończył się pierwszy dzień posiedzenia. Porządek obrad został uzupełniony o rozpatrzenie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, nowelizacji prawa farmaceutycznego, prawa konsularnego, ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw oraz o drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a także o rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji wicemarszałka Senatu Grzegorza Czeleja i powołanie nowego wicemarszałka. Skreślono 2 punkty dotyczące wniosków głównego inspektora transportu drogowego o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności w sprawie o wykroczenie.

Na początku obrad senatorowie uczcili minutą ciszy zmarłego 31 marca 2017 r. senatora I kadencji Erwina Kruka.

Izba, na wniosek grupy senatorów, odwołała Grzegorza Czeleja z funkcji wicemarszałka Senatu i wybrała na nią senatora Michała Seweryńskiego. W dyskusji poprzedzającej głosowanie wicemarszałek Grzegorz Czelej poinformował, że złożył rezygnację z pełnionej funkcji z powodów prywatnych. Kandydatem senatorów Prawa i Sprawiedliwości był senator Michał Seweryński, senatorów Platformy Obywatelskiej zaś – senator Marek Borowski.

Senat podjął uchwałę w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (inicjatywa senatora Jana Żaryna). Przypomniano w niej, że organizacja ta miała podtrzymać w młodym pokoleniu ducha patriotycznego, wpisując się też w nurt pozytywistycznej epoki i galicyjskiej autonomii. Towarzystwo budowało sokolnie, a w nich sale gimnastyczne, chóry, teatry i biblioteki. Bardzo szybko zaczęło rosnąć w siłę, kolejne jego gniazda powstawały w pozostałych zaborach, a także wśród emigracji (USA, Francja, Niemcy, Kanada, Wielka Brytania). Członkowie poszczególnych gniazd zasilili później polskie oddziały zbrojne, m.in. Legiony Polskie. Towarzystwo zostało zdelegalizowane w 1947 r., przetrwało jednak na emigracji. Ponownie narodziło się dopiero w końcu lat 80. XX wieku. Obecnie liczy ponad 70 gniazd w kraju i poza granicami.

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie ustawy ‒ Prawo konsularne (projekt rządowy), na podstawie której konsulowie będą mogli bezpłatnie wydawać dokumenty poświadczające uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów przez uczniów do ukończenia 18. roku życia w okresie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim w szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie parafie zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, sekcjach polskich oraz szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich. Ulgi będą przysługiwać również nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim w tych szkołach. Nowe przepisy mają wejść w życie 21 kwietnia 2017 r.

Celem rozpatrzonej przez Izbę ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) jest usprawnienie procesu repatriacji. Zmieniono definicję repatrianta i procedurę przyznawania wizy krajowej w celu repatriacji. Przewidziano ustanowienie pełnomocnika rządu ds. repatriacji i utworzenie Rady ds. Repatriacji, czyli organu opiniodawczo-doradczego pełnomocnika rządu ds. repatriacji, a także tworzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów, które mają zapewniać im m.in. kursy języka polskiego, prowadzone przez organizacje społeczne, stowarzyszenia lub inne osoby prawne wyłonione w otwartym konkursie ofert. Repatriant będzie umieszczany w ośrodku, nadzorowanym przez pełnomocnika ds. repatriacji, na podstawie jego decyzji na 3‒6 miesięcy. Ustawa wprowadza także nową formę pomocy finansowej, udzielanej przez pełnomocnika po opuszczeniu przez repatrianta ośrodka adaptacyjnego, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Wsparcie w wysokości do 25 tys. zł będzie można przeznaczyć na dopłatę do zakupu mieszkania lub dopłatę do czynszu wynajmowanego mieszkania. Gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi, zostanie udzielona jednorazowa dotacja z budżetu państwa do 25 tys. zł na repatrianta.

Senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski), która wprowadza ograniczenia demograficzne i geograficzne dla nowo tworzonych aptek. Zakłada m.in., że zezwolenie na prowadzenie apteki będą mogli uzyskać farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu prowadzący 1-osobową działalność gospodarczą, a także spółki jawne lub partnerskie, których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek. Wspólnikami w tych spółkach muszą być farmaceuci mający prawo wykonywania zawodu.

Senatorowie przeprowadzili drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (inicjatywa grupy senatorów). Wnioskodawcy proponują, aby zróżnicować wysokość zasiłku przysługującego w razie śmierci ubezpieczonego w zależności od tego, czy osoby uprawnione do jego wypłaty pozostawały ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też nie.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (projekt rządowy), dokonującą reformy instytucjonalnej Głównego Urzędu Miar. Nowela redefiniuje i reorientuje jego zadania, wprowadza instrumenty strategicznego i perspektywicznego planowania jego działań i sprawozdawczości z wykonania planów. Powołuje Radę Metrologii. Dokonuje też reformy struktury administracji terenowej. Przewiduje przekształcenie obwodowych urzędów miar w wydziały zamiejscowe urzędów okręgowych.

 

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito