Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

37. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

15 marca 2017 r. wieczorem zakończył się pierwszy dzień 37. posiedzenia Senatu. Porządek obrad został uzupełniony o dwa punkty: ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (projekt poselski). Uzupełnia ona wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, określony w załączniku do ustawy, o kilka nowych inwestycji, m.in. budowę linii 400 kV między aglomeracją warszawską a Siedlcami oraz na odcinku Kozienice – Miłosna. Wprowadzona zmiana umożliwi wsparcie i objęcie szczególnym nadzorem zadań inwestycyjnych, które wymagają priorytetowej, przyspieszonej ścieżki wydawania decyzji i zezwoleń niezbędnych do ich realizacji. Uznanie inwestycji wskazanych w załączniku do ustawy za inwestycje o charakterze strategicznym umożliwi skorzystanie z wszelkich instrumentów prawnych przewidzianych ustawą.

Izba debatowała nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (projekt prezydencki). Jej celem jest zwiększenie ochrony małoletnich, szczególnie poniżej 15. roku życia, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. Nowelizacja zaostrza kary za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, rodzinie i opiece. Uzupełnia katalog okoliczności uwzględnianych przez sąd przy wymierzaniu kary. Zwiększa m.in. odpowiedzialność za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ‒ przewiduje za to karę od 3 do 15 lat więzienia (obecnie od 1 roku do 10 lat). Za spowodowanie śmierci człowieka ma to być kara więzienia od 5 do 15 lat, 25 lat lub dożywocie. Za pozbawienie wolności osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia będzie grozić od 2 do 12 lat więzienia, a w wypadku szczególnego udręczenia – od 3 do 15 lat. Za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny może zostać nałożona kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Senatorowie pracowali nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma na celu wprowadzenie do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmian zwiększających efektywność mechanizmów pozbawiania sprawców przestępstw korzyści osiągniętych w wyniku ich popełnienia. Nowelizacja zawiera też zmiany dotyczące procedur europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji, przekazywania i przejmowania wykonania orzeczeń o skazaniu na karę pozbawienia wolności oraz zwalczania finasowania terroryzmu, a także zmiany porządkujące w przepisach odnoszących się do tzw. przestępstw komputerowych.

Izba zajmowała się też ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (projekt rządowy). Przewiduje ona precyzyjne oddzielenie zadań orzeczniczych wykonywanych przez prezesów sądów od czynności administracyjnych należących do kompetencji dyrektorów sądów. Zawiera też zmiany odnoszące się do zasad powoływania i odwoływania dyrektorów sądów oraz ich zastępców, zasad podległości służbowej dyrektorów sądów, a także podejmowania przez prezesów sądów czynności mających skutki finansowe.

Przedmiotem obrad Senatu była  ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (projekt poselski). Umożliwi ona zbywanie nieruchomości rolnych przez przedsiębiorstwa górnicze. Przewiduje też, że pracownicy pełniący funkcje związkowe będą mogli skorzystać z urlopu górniczego na zasadach określonych w ustawie.

Senatorowie rozpoczęli rozpatrywanie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim; kontynuacja w drugim dniu obrad.

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito