Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich – 17 czerwca 2020 r.

Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza przystąpiły do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, wniesionego przez Komisję Ustawodawczą. Ma on na celu usunięcie redakcyjnych i legislacyjnych usterek dostrzeżonych przez komisje w trakcie prac nad ustawą z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, a także doprecyzowanie jej przepisów. Nowelizacja nadała Policji i Żandarmerii Wojskowej nowe uprawnienie – wydawanie nakazu natychmiastowego opuszczenia przez osobę stosującą przemoc zajmowanego wspólnie mieszkania lub zakazu zbliżania się do niego. Projekt przewiduje m.in. skrócenie do 1 września 2020 r. vacatio legis ww. nowelizacji, skrócenie z 72 do 48 godzin terminu na rozpatrzenie przez sąd zażalenia wniesionego przez osobę stosującą przemoc, stosowanie procedury „Niebieskie Karty” przez Żandarmerię Wojskową.

W trakcie dyskusji senator Magdalena Kochan zaproponowała 9 poprawek. Konsekwencją jednej z nich byłaby zmiana tytułu projektu, rozszerzająca go o kodeks wykroczeń. Kolejne zmiany m.in. doprecyzowują przepisy dotyczące sposobu dostarczenia osobie stosującej przemoc zawiadomienia o nakazie lub zakazie, sporządzania protokołu przy opuszczeniu wspólnie zajmowanego mieszkania oraz biegu terminu rozpatrywania przez sąd zażalenia na nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania. Zwróciła też uwagę na potrzebę wprowadzenia całkowitego zakazu zbliżania się osoby stosującej przemoc do osoby dotkniętej przemocą, a nie tylko w miejscu zamieszkania i bezpośrednim otoczeniu, a także rozstrzygnięcia kwestii czy konieczna jest obecność osoby stosującej przemoc podczas przesłuchania osoby poszkodowanej. Złożyła wniosek o odroczenie posiedzenia w celu przygotowania odpowiednich poprawek. Z kolei senator Jerzy Czerwiński proponował, aby ministrowie spraw wewnętrznych i obrony narodowej przygotowywali corocznie informacje o stosowaniu przez Policję i Żandarmerię Wojskową nakazu natychmiastowego opuszczenia przez osobę stosującą przemoc zajmowanego wspólnie mieszkania lub zakazu zbliżania się do niego.

Komisje zdecydowały o kontynuacji prac nad projektem na posiedzeniu 30 czerwca 2020 r.

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła ustawy: o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach oraz o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw i zaproponuje Senatowi wprowadzenie do nich poprawek.

Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania, przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w zakresie homologacji typu UE i nadzoru nad rynkiem silników spalinowych, przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (lokomotywy, maszyny budowlane, kosiarki, agregaty prądotwórcze). Homologacji będzie udzielał dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Nadzór nad rynkiem, w tym m.in. kontrolę spełniania wymogów przez silniki, będą sprawować prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska i Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa przewiduje również kary pieniężne (od 1 tys. do 100 tys. zł) dla producentów, importerów lub instalatorów, którzy wprowadzą do obrotu lub oddadzą do użytku silniki niezgodne z wymaganiami. W trakcie dyskusji senator Joannę Sekułę interesowało m.in., czy jest przewidywana utylizacja silników z wycofaną homologacją, będących w użyciu.

W wyniku głosowań komisja poparła 2 poprawki o charakterze legislacyjnym, zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw przygotowuje system zarządzania rozwojem kraju poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Przewiduje rezygnację od 2020 r. z długookresowej strategii rozwoju i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju na rzecz średniookresowej strategii rozwoju kraju. Realizuje postanowienia „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” w zakresie konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i 2-etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.  Na każdym z tych poziomów zarządzania będzie opracowywany 1 dokument strategiczny, łączący aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Nowela wprowadza też nowe mechanizmy dotyczące uzgadniania z samorządami najważniejszych działań rozwojowych: kontrakt programowy, kontrakt sektorowy i porozumienie terytorialne. Kontrakt programowy zostanie powiązany z dofinansowaniem i warunkami wykorzystania środków UE, kontrakt sektorowy będzie stanowił mechanizm uzgadniania zakresu ukierunkowanych terytorialnie działań sektorowych podejmowanych przez poszczególnych ministrów właściwych w ich programach rozwoju. Porozumienie terytorialne ma służyć uzgadnianiu i podejmowaniu działań istotnych z punku widzenia społeczności lokalnych (gminy, kilka gmin, powiat). Jak poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, projekt nowelizacji był poddany licznym konsultacjom z samorządami. Przewodniczący komisji senator Jan Hamerski zapoznał senatorów z pozytywną opinią o ustawie, przesłaną przez Związek Miast Polskich.

Podczas dyskusji senator Ryszard Świlski zaproponował 3 poprawki do ustawy, m.in. dotyczące uzgadniania z samorządami działań rozwojowych, ale nie uzyskały one poparcia komisji. Senatorowie opowiedzieli się natomiast za 4 zmianami redakcyjnymi i legislacyjnymi, przygotowanymi przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Po zapoznaniu się z informacją na temat rozporządzenia ministra spraw zagranicznych z 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oczekuje od Ministerstwa Spraw Zagranicznych uzupełnienia składu komisji wyborczych za granicą zarówno w wymiarze horyzontalnym, jak i politycznym o przedstawicieli komitetów wyborczych, w tym o osoby prawidłowo zgłoszone przez komitet Rafała Trzaskowskiego, a odrzucone przez konsulaty w Wielkiej Brytanii. Po drugie, informacji, kiedy zakończyło się wysyłanie pakietów wyborczych i ile ich wysłano w rozliczeniu na poszczególne kraje. Po trzecie, „otwarcia” polskich konsulatów w celu możliwości osobistego dostarczenia pakietów wyborczych przez wyborców. Po czwarte, uruchomienia specjalnej infolinii informacyjnej o wyborach prezydenckich działającej zarówno przed pierwszą, jak i drugą turą.

W opinii przewodniczącego komisji senatora Bogdana Klicha udział w wyborach prezydenckich to temat niezwykle istotny dla Polek i Polaków żyjących za granicą. Stąd ogromne zainteresowanie Polonii sposobem przeprowadzenia tam wyborów prezydenckich, a tym samym umożliwienia 366 tys. naszych rodaków, którzy zgłosili chęć głosowania.

Podczas posiedzenia wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk poinformował, że utworzono 169 obwodów do głosowania za granicą, w 74 wyborcy będą mogli głosować wyłącznie korespondencyjnie, m.in. w Argentynie, Australii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Kanadzie, Kolumbii, Luksemburgu, Niderlandach, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Polacy nie będą mogli głosować w Peru, Chile, Kuwejcie, Wenezueli, Afganistanie i Korei Północnej. Przypomniał, że głosowanie odbywa się w trakcie pandemii i zarówno liczba obwodów, jak i sposób głosowania w poszczególnych krajach wynika wyłącznie z aktualnych warunków epidemicznych i zgody władz poszczególnych państw, w których mieszkają nasi rodacy.

Z tymi argumentami nie zgodził się senator Bogdan Klich, który za zaskakujący uznał fakt zmniejszenia liczby zagranicznych obwodów wyborczych z 320 w wyborach parlamentarnych do 169, nawet w warunkach pandemii. Jak wskazał, w wielu krajach sytuacja ulega zmianie, znoszone są reżimy izolacyjne czy zakazy przemieszczania.

W trakcie debaty senatorowie Danuta Jazłowiecka, Marcin Bosacki i Kazimierz Kleina zwracali uwagę m.in. na problemy z uzyskaniem informacji o nadchodzących wyborach prezydenckich. Postulowali uruchomienie specjalnej infolinii i wzmocnienie służb informacyjnych w poszczególnych konsulatach i placówkach dyplomatycznych. Szereg wątpliwości dotyczyło powtórnej rejestracji, wysyłki pakietów wyborczych, terminu ostatecznego ich zakwalifikowania jako ważnych głosów oddanych przez Polaków za granicą, wzmocnienia składu komisji wyborczych czy udziału w nich przedstawicieli komitetów wyborczych. Senator Marcin Bosacki proponował uruchomienie w konsulatach punktów do osobistego dostarczenia pakietów wyborczych. Senator Danuta Jazłowiecka zwróciła się o przygotowanie po głosowaniu raportu do celów analitycznych z informacją o liczbie wysłanych pakietów, dacie ich wysłania, a także o liczbie pakietów, które przyszły już po zakończeniu głosowania i nie zostały policzone jako głosy oddane w wyborach.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przedstawił Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji informację o działalności swojego biura w 2019 roku, z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Powiedział, że w ubiegłym roku do rzecznika wpłynęły 59 524 sprawy, z czego ponad 27 000 były to zupełnie nowe sprawy. Udzielono porad i wyjaśnień ponad 4 tysiącom osób, które zgłosiły się osobiście i ponad 32 tysiące telefonicznie. Zaznaczył, że pomoc była udzielana w takim zakresie, na jaki pozwalały możliwości finansowe.  Senatorowie podziękowali rzecznikowi za zaangażowanie w pracę w związku ze zbliżającym się końcem jego pięcioletniej kadencji. Senatorowie wyrazili opinie, że przypadła ona na bardzo trudny czas. Wyrazili nadzieję, że ta instytucja będzie niezmiennie zaangażowana w pracę na rzecz obywateli i będzie stawała w obronie ich praw. Rzecznik wskazał, że praca w czasie pandemii i ogromna ilość zgłaszanych w tym czasie spraw utwierdziła go w przekonaniu, jak bardzo potrzebna jest działalność tego biura. Od marca do końca maja wpłynęło około 3200 spraw związanych trwającą z pandemią. Podziękował senatorom za uznanie dla pracy w swoim imieniu, a także swoich wszystkich współpracowników.

Komisja Obrony Narodowej wysłuchała informacji ministra obrony narodowej na temat wsparcia, jakiego udziela Wojsko Polskie w czasie pandemii koronawirusa, którą przedstawił wiceminister obrony narodowej senator Wojciech Skurkiewicz. Był on zdania, że samorządy nie zdały egzaminu podczas epidemii. Przywołał przykład dramatycznej sytuacji w podległych samorządom domach pomocy społecznej, co rodzi obawy o przygotowanie tych placówek na wypadek kolejnej fali epidemii.

Wiceszef MON podkreślił, że wojsko, niosąc pomoc w okresie epidemii, mogło liczyć na dobrą współpracę z administracją na szczeblu resortowym, ale też wojewódzkim, natomiast współpraca z samorządami, na szczeblu powiatowym i gminnym, układała się gorzej. Jako przykład podał wyznaczenie dyżurnych do kontaktu z wojskiem w dniach wolnych od pracy. "Na ponad 2400 gmin zaledwie około 100-150 umożliwiło nam kontakt w czasie weekendu. Wiele rzeczy się działo, a nie było z kim rozmawiać" – powiedział. Wyjaśnił,  że MON ma takie dane, gdyż prowadził monitoring zarządzania kryzysowego i współpracy wojska z innymi instytucjami.

O sytuacji w DPS-ach wiceminister Skurkiewicz mówił: "Bardzo często było tak, i trzeba to z przykrością powiedzieć, że samorząd sobie z tą sprawą nie poradził. Gdyby nie wsparcie wojska - nie tylko WOT, ale też wojsk operacyjnych, wojsk chemicznych - to naprawdę mielibyśmy olbrzymi problem. Samorządy nie były przygotowane na tego typu sytuacje również pod względem proceduralnym. Dochodziło do sytuacji, że mieliśmy błagalne prośby kierowane do dowódców WOT, żeby zapewnić w DPS-ach chociażby jedną pielęgniarkę, bo - powiem to brutalnie - pracownicy DPS-ów, w zdecydowanej większości opuścili swoich podwładnych i pacjentów". Wojsko spotkało się z przypadkami placówek opiekuńczych, m.in. na Mazowszu, obsługujących kilkudziesięciu pacjentów "często przykutych do łózka, których należało karmić i przebierać" - gdzie zostały "tylko dwie pielęgniarki" – kontynuował wiceminister Skurkiewicz. "To były sytuacje dramatyczne, to nie były prośby, to były błagania, takich przypadków mamy całe mnóstwo w kraju. To jest rzecz, która absolutnie musi być naprawiona" – podkreślił. Przestrzegł on przed sytuacjami, jakie miały miejsce w niektórych państwach zachodnich , gdzie miało miejsce "odczłowieczenie działań" opiekuńczych wobec osób powyżej 70. roku życia - pozostawienie ich samym sobie i niewspomaganie ich w walce o przeżycie w przypadku zachorowania na COVID-19.

Według danych przedstawionych przez wiceministra obrony narodowej, żołnierze podczas epidemii opiekowali się mieszkańcami 712 DPS-ów z 824 legalnie funkcjonujących, zarejestrowanych w Polsce. Przyznał też, że w niektórych wypadkach wojsko musiało ewakuować mieszkańców DPS-ów. Wojsko wsparło też 454 szpitali oraz 101 innych placówek medycznych, zorganizowało 405 zespołów pobierających wymazy na obecność koronawirusa, których w sumie pobrano do dziś około 103 tys.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała dwóch informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi  - na temat kampanii informacyjno-edukacyjnej „Odpoczywaj na wsi” 2020, mającej na celu popularyzację wypoczynku na wsi, oraz na temat sytuacji agroturystyki w Polsce i propozycji pomocy dla branży, które przedstawił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński. Na posiedzeniu komisji omawiano dane, z których wynika, że zainteresowanie wypoczynkiem na wsi jest ogromne, a do końca września wszystkie kwatery agroturystyczne są już zarezerwowane.

Senatorowie dowiedzieli się, że już od połowy maja resort rolnictwa prowadzi kampanię zachęcającą do wypoczynku na wsi, do skorzystania z oferty gospodarstw agroturystycznych . Zdaniem wiceministra Giżyńskiego, agroturystyka daje możliwość wypoczynku całym rodzinom, bez ścisku i tłoku, na terenie całego kraju. Dodał, że wypoczynek na polskiej wsi umożliwia nie tylko kontakt z naturą, ale też z tradycją i kulturą, w tym z naszym dziedzictwem kulinarnym. Jest to wypoczynek piękny, zdrowy i bezpieczny, co ma wielkie znaczenie w czasie pandemii – mówił.

Szymon Giżyński poinformował, że według danych GUS na koniec grudnia 2019 r. liczba gospodarstw agroturystycznych w Polsce wynosiła ponad 8,1 tys. i liczyła ponad 91 tys. miejsc noclegowych. Najwięcej obiektów jest w woj. małopolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim, a najmniej w woj. opolskim, lubuskim i łódzkim. Kwatery agroturystyczne są w dużej mierze obiektami sezonowymi, dlatego najwięcej turystów nocuje w miesiącach wakacyjnych.

W celu popularyzacji turystyki wiejskiej zainicjowany został już  w  2016 r. projekt "Odpoczywaj na wsi". Jego głównym celem jest kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Agroturystyka promowana była przez ostatnie lata na licznych targach turystycznych. W tym roku zaplanowano 15 takich przedsięwzięć, ale plany pokrzyżował koronawirus - poinformował dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi MRiRW Robert Jakubik.

Przedstawiciele resortu rolnictwa zwrócili uwagę, że rolnicy wynajmujący kwatery nie są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy "Prawo przedsiębiorców", co oznacza, że nie mogą skorzystać z instrumentów wsparcia kierowanych do tej grupy. Mogą natomiast skorzystać z premii z ARiMR na działalność gospodarczą związaną z hotelarstwem czy wynajmem pokoi oraz pomoc na rozwój detalicznego handlu rolniczego.  Wkrótce mają ruszyć w Sejmie prace nad projektem bonu turystycznego, który będzie przysługiwał dzieciom i za jego pomocą będzie można opłacić usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne. Jednak na razie nie wiadomo, czy będzie mogła z niego skorzystać agroturyst yka.

Senatorowie chcą, by przepisy pozwalające pracodawcy, który znalazł się w trudnej sytuacji na skutek epidemii,  na ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań pracownikom nie dotyczyły osób powyżej 65 roku życia oraz osób przechodzących na emeryturę w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

To jedna z ponad 100. poprawek do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, czyli do tzw. Tarczy 4.0. rekomendowanych Senatowi przez  komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,  Budżetu i Finansów Publicznych  oraz  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Podczas posiedzenia 17 czerwca br. większość senatorów opowiedziała się za wykreśleniem z ustawy artykułów nie mających, ich zdaniem, związku ze wsparciem firm i instytucji w walce ze skutkami kryzysu spowodowanego epidemią. Dotyczy to m.in. przepisów zmieniających Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, a także prawa budowalnego czy ustroju sądów powszechnych. Przewodniczący komisji budżetu Kazimierz Kleina wyraził nadzieję, że kwestie te zostaną uregulowane w odrębnej nowelizacji. Natomiast senator Grzegorz Bierecki zapowiedział złożenie wniosku mniejszości przywracającego skreślone artykuły w tych kwestiach. 

Senatorowie zgłosili szereg poprawek związanych z restrukturyzacją kredytów, które mają na celu zapobieżenie kryzysom w małych bankach spółdzielczych. Komisje zaproponowały poprawki rozszerzające możliwość korzystania z rozwiązań zawartych w Tarczy przez organizacje pozarządowe. Senatorowie opowiedzieli się też za tym, by  samorządy, przez wszystkie miesiące, w których straciły co najmniej 20 proc. dochodów w stosunku do tych miesięcy z roku 2019, nie opłacały tzw. janosikowego.

Komisje zarekomendują poprawkę zmierzającą do tego, by szeroko rozumiane instytucje kultury mogły zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia epidemii.

Komisje dodały też nowe zapisy dotyczące ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem. Komisje zarekomendowały rozszerzenie listy państw, które nie będą wymagać zgody UOKiK, o kraje pozaunijne, ale należące do OECD.

Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy, w tym z sektora podstawowej produkcji rolnej, dotknięci skutkami pandemii, będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym oprocentowaniu. Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r. Ustawa przewiduje również wakacje kredytowe, które umożliwią zawieszenie spłaty kredytu maksymalnie do 3 miesięcy.

Nowe przepisy wprowadzają też zasady uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które mają na celu umożliwienie dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie.

Ustawa ma również zapobiec wrogim przejęciom polskich firm przez zagraniczne podmioty spoza UE. Tarcza 4.0 przewiduje też złagodzenie reguły finansowej, przez co samorządy będą mogły się bardziej zadłużyć. Ustawa stanowi m.in., że samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego na przeciwdziałanie COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Pozwoli ona również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej.

Posiedzenie komisji: praw...
Posiedzenie komisji: praw...
Posiedzenie Komisji...
Posiedzenie Komisji...
Posiedzenie Komisji Spraw...
Posiedzenie Komisji Spraw...
Komisji Praw Człowieka,...
Komisji Praw Człowieka,...
Komisji Praw Człowieka,...
Komisji Praw Człowieka,...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito