Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich ‒ 2 czerwca 2020 r.

Komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza postanowiły wnieść projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej zmiany ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Komisje pracowały już nad tym projektem 21 i 26 maja 2020 r. Wówczas senackie biuro legislacyjne przedstawiło 3 poprawki uzupełniające do projektu – doprecyzowujące i wprowadzającą przepis przejściowy. Senatorowie podczas dyskusji postulowali dalszą pracę nad projektem i jego pogłębioną analizę.
Na obecnym posiedzeniu komisje zapoznały się z propozycjami zmian projektu, zgłoszonymi przez senatorów Rafała Ambrozika i Jerzego Czerwińskiego. Z uwagi na brak opinii Ministerstwa Sprawiedliwości i negatywną opinię Sądu Najwyższego o projekcie senator Rafał Ambrozik postanowił jednak wycofać swoją propozycję.
Po dyskusji przedstawiciel wnioskodawców senator Wadim Tyszkiewicz zdecydował o  wprowadzeniu do pierwotnego projektu ustawy autopoprawki zgodnej z propozycją senatora Rafała Ambrozika. Wskazuje ona, że jeżeli sąd miałby rozpatrywać zażalenia dotyczące zawieszenia w czynnościach służbowych, to dysponowałby 3-dniowym terminem ustawowym na rozpatrzenie wniosku prokuratora o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wójta, burmistrza, prezydenta w czynnościach służbowych.
Projekt, przygotowany przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, zakłada, że o zawieszeniu w czynnościach służbowych oskarżonych: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, ich zastępców i pierwszych zastępców będzie decydował sąd, a nie jak obecnie – prokurator. Doprecyzowano ponadto właściwość sądu rozpoznającego sprawę o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych. Ma być to sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie, a w wypadkach niecierpiących zwłoki także inny sąd rejonowy.
Komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w trakcie połączonego posiedzenia przyjęły projekt uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa. W uchwale znalazło się odniesienie do art. 31 Konstytucji, który głosi równość wszystkich wobec prawa i gwarantuje prawo do równego traktowania przez władze publiczne.„Podczas stanu epidemii ograniczono szereg praw i wolności obywatelskich. Senat zwracał już uwagę, że wiele tych ograniczeń, np. te dotyczące wolności przemieszczania się i zgromadzeń, wprowadzono w sposób wątpliwy, podczas gdy konstytucja jasno określa warunki ich użycia, zwłaszcza poprzez ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Dziś Senat protestuje przeciw temu, że wprowadzone obostrzenia stosowane są przez niektóre ministerstwa i organy rządu w sposób uznaniowy i nierówny” – czytamy w uchwale. Senatorowie w trakcie posiedzenia wskazywali na przykłady naruszenia zasad równości przez różne organy państwowe. Mówili, m.in. o nakładaniu przez Państwową Inspekcję Sanitarną wysokich kar na obywateli, niewspółmiernych, zdanie senatorów, do ich zachowań, takich jak nakładanie mandatów w wysokości 10 tys. zł na osoby bez maseczki, rowerzystów czy osoby szukające swojego psa w parku. Projekt uchwały opisuje także ograniczenie prawa do zgromadzeń publicznych, które, zdaniem autorów projektu, było egzekwowane przez policję w sposób skrajnie represyjny. Jako przykład wskazano dwa strajki przedsiębiorców, rozbite przez policję. Wskazano, że zgromadzenia organizowane przez partię rządzącą odbywały się bez zachowania obostrzeń epidemicznych, a mimo to nie spotkały się z reakcją służb.

 

Posiedzenie komisji: praw...
Posiedzenie komisji: praw...
Posiedzenie komisji: praw...
Posiedzenie komisji: praw...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito