Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

11. posiedzenie Senatu ‒ drugi dzień

2 czerwca 2020 r. zakończył się drugi dzień 11. posiedzenia Senatu. Izba rozpatrzyła 8 ustaw i przeprowadziła drugie czytanie 2 projektów zmieniających jej regulamin.

Senat rozpatrzył:

Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), dostosowującą przepisy do obecnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Nowela przewiduje ponadto, że organy rentowe nie będą musiały sporządzać PIT-40A w wypadku nadpłaty podatku. Zmienia też termin ważności wniosku podatnika o niepomniejszanie zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek na lata następne; będzie obowiązywał aż do jego wycofania.

Ustawę o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (projekt rządowy) dostosowującą sposób obliczania średniej wartości PKB na 1 mieszkańca do statystycznego podziału terytorialnego kraju. Zakłada, że średnią wartość PKB będzie obliczał prezes GUS za ostatnie 3 lata dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach: makroregionów, regionów i podregionów zgodnie z unijną Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS).

Ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski), która zakłada m.in. oparcie poboru opłat na technologii pozycjonowania satelitarnego, a nie – jak dotychczas – na systemie radiowym, a także wykorzystanie darmowej aplikacji mobilnej do uiszczania opłaty.

Ustawę o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (projekt rządowy) wprowadzającą przepisy unijnego rozporządzenia, dotyczącego udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. Państwa członkowskie UE zobowiązuje do wyznaczenia organu notyfikującego (minister właściwy ds. gospodarki) i do monitorowania jednostek notyfikowanych (Polskie Centrum Akredytacji). Nowelizacja przewiduje ponadto, że od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, co ma ograniczyć emisję amoniaku do atmosfery. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów będzie sprawować Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ustawę o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. (projekt rządowy), przewidującą ratyfikację umowy, która dotyczy m.in współpracy w ramach regionalnych i międzynarodowych forów i organizacji, zwalczania terroryzmu, przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, wspierania rozwoju wymiany handlowej, a także współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Ustawę o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. (projekt rządowy) przewidującą ratyfikację umowy, której celem jest zacieśnienie współpracy politycznej w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym broni masowego rażenia, zwalczania terroryzmu, walki z przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością, współpracy w kwestiach gospodarczych i  na forach wielostronnych, a także m.in. w dziedzinie badań i innowacji, edukacji i kultury.

Ustawę o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r. (projekt rządowy) przewidującą ratyfikację umowy, która zmierza do rozszerzenia zakresu relacji gospodarczych i handlowych, a także współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, spraw wewnętrznych oraz w zwalczaniu terroryzmu i cyberprzestępczości.

Ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. (projekt rządowy) przewidująca ratyfikację umowy, która umożliwi uregulowanie ram prawnych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym między Polską a Republiką Federalną Niemiec, usprawni procedury transgraniczne w tym zakresie.

Senat przeprowadził drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (inicjatywa grupy senatorów) i odesłał ją do komisji. Projekt przewiduje m.in. zmianę procedury wyboru i odwołania marszałka i wicemarszałków Senatu. Odwołanie marszałka Senatu odbywałoby się na wniosek co najmniej 34 senatorów, imiennie wskazujących kandydata na nowego marszałka. Senat odwoływałby i wybierał marszałka w jednym głosowaniu, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów. Projekt doprecyzowuje zasady głosowań imiennych, a także reguluje procedurę wyboru członka państwowej komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Przywraca  ponadto stanowisko zastępcy szefa Kancelarii Senatu.

Izba przeprowadziła także drugie czytanie kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (inicjatywa grupy senatorów) umożliwiającego prowadzenie posiedzeń Senatu, komisji i Prezydium Senatu w trybie zdalnym w wypadku wprowadzenia w Polsce stanów: nadzwyczajnego, zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

 

11. posiedzenie Senatu (fot....
11. posiedzenie Senatu (fot....
11. posiedzenie Senatu (fot....
11. posiedzenie Senatu (fot....
11. posiedzenie Senatu (fot....
11. posiedzenie Senatu (fot....
11. posiedzenie Senatu (fot....
11. posiedzenie Senatu (fot....
11. posiedzenie Senatu (fot....
11. posiedzenie Senatu (fot....
11. posiedzenie Senatu (fot....
11. posiedzenie Senatu (fot....
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito