Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

10. posiedzenie Senatu – czwarty dzień

W nocy z 13 na 14 maja 2020 r. zakończyło się 10. posiedzenie Senatu. Senatorowie wybrali senatora Marka Pęka (PiS) na wicemarszałka Senatu. Wcześniej Izba odwołała z tej funkcji wicemarszałka Stanisława Karczewskiego (PiS) w związku z jego rezygnacją. Senat tego dnia wprowadził 87 poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczy antykryzysowej 3.0), a także zdecydował o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw zawierających rozwiązania osłonowe dla samorządów, systemu opieki zdrowotnej i organizacji pozarządowych w czasie epidemii.

Senat wprowadził 87 poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (projekt rządowy). Większość z nich ma na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców i innych podmiotów, dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Izba zdecydowała, aby z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i prowadzenia działalności gospodarczej mogli skorzystać również przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. Postanowiła też o podwyższeniu do 1800 zł wysokości zasiłku dla bezrobotnych i przyznaniu go osobom poprzednio zatrudnionym w innym państwie członkowskim UE; ujednolicono też okres jego pobierania. Zgodnie z przyjętymi poprawkami, osoby, które rozpoczęły działalność przed 1 kwietnia 2020 r., ale nie uzyskały jeszcze dochodu w lutym 2020 r., będą mogły skorzystać ze zwolnienia ze składek na ZUS. Przedsiębiorców jednoosobowych zwolniono ze składek na ZUS za kwiecień i maj 2020 r., także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Sezonowym pracownikom branży turystycznej, których dochody drastycznie spadły lub ich nie mają ze względu na epidemię koronawirusa, przyznano świadczenie postojowe. Wsparciem finansowym objęto także przewoźników autobusowych. Podmiotom, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego, umożliwiono ubieganie się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych przez nich pracowników.

Przyjęto też poprawki dotyczące finansów samorządu terytorialnego. Jedna z nich zakłada zawieszenie reguły wydatkowej dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020–21, inna zaś wydłuża do 60 dni termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. Senat doprecyzował przepisy regulujące sytuację prawną podmiotów prowadzących działalność w galeriach handlowych w okresie obowiązywania zakazu jej prowadzenia; wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań dotyczyć ma także powierzchni usługowych.

Wprowadzono też poprawkę przewidującą zwolnienie z podatków od darowizn, CIT i VAT zakupu wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej oraz urządzeń i środków myjących i odkażających, przeznaczonych dla szpitali, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Kolejna poprawka zakłada, że wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej będą stanowić koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Inna zmiana wydłuża okres korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na cały czas zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki. Takie same zasady korzystania z zasiłku opiekuńczego zastosowano do rolników.

Uregulowano ponadto sytuację podmiotów zbiorowych, w których w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii lub stanu nadzwyczajnego kończy się kadencja organów. W takim przypadku nie przeprowadza się wyborów do organów samorządów zawodowych radców prawnych i adwokatów, a także na funkcje w tych organach. Podobne zasady zastosowano w przypadku organów statutowych organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Organom i ciałom kolegialnym Polskiego Związku Łowieckiego umożliwiono odbywanie posiedzeń za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Senat zdecydował o wykreśleniu z ustawy wielu przepisów, które uznał za niezwiązane z tzw. tarczą antykryzysową. Jak napisano w uzasadnieniu stanowiska Izby, takie działanie jest sprzeczne z zasadami prawidłowej legislacji i nie może być przez Senat zaakceptowane. Skreślono m.in. zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które nakładały na przedsiębiorców starających się o wsparcie lub zwolnienia, obowiązek dostarczania nowych danych dotyczących m.in. wykonywanego zawodu. Wykreślono zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych, związane z elektronizacją niektórych procesów w zakresie prowadzenia rozpraw. Zrezygnowano też z zapisów ustawy zmieniających zasady powoływania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, eliminujących z tej procedury Senat. Izba zakwestionowała zasadność i celowość skrócenia trwającej kadencji prezesa UKE przypadającej na lata 2016–21. Akceptacji nie zyskały także przepisy w zakresie ustawy o dowodach osobistych, które rozszerzały dostęp do danych osobowych z bazy PESEL. Izba opowiedziała się też za skreśleniem rozszerzenia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej drogą elektroniczną.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewiduje m.in. objęcie zwolnieniem ze składek ZUS za kwiecień i maj większej grupy przedsiębiorców, także tych samozatrudnionych, których przychody przekraczają 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r., a dochody nie są wyższe niż 7 tys. zł. Nowela umożliwia ponadto przekazanie Agencji Rozwoju Przemysłu 900 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacji i przeznaczenie ich na wsparcie przedsiębiorców przy realizacji projektów inwestycyjnych. Ustawa wydłuża także możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców w wypadku zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły z powodu zagrożenia COVID-19, ze względu na konieczność osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nowela nakłada na podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie (m.in. Netflix, Amazon, Apple, CDA.pl, Polsat i TVN) obowiązek wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 1,5% przychodu z opłat za dostęp do portali usług medialnych lub przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy. Wprowadza także zakaz przeprowadzania w czasie epidemii licytacji mieszania czy domu, w którym mieszka dłużnik. Przewiduje ponadto karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności za żądanie zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej 2-krotnie przekraczającej ich maksymalną wysokość, określoną w odpowiednich ustawach. Przepisy „tarczy antykryzysowej 3.0” wprowadzają również rozwiązania korzystne dla rolników i producentów rolnych, m.in. dotyczące rolnictwa ekologicznego. Zakładają też wsparcie przewoźników, zajmujących się pasażerskim transportem kolejowym i autobusowym. Zmiany wprowadzane w prawie telekomunikacyjnym zakładają m.in. skrócenie kadencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, tryb konkursowy przy wyborze nowego prezesa i znoszą wymóg zatwierdzania tej nominacji przez Senat.

Izba zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw zawierających dodatkowe rozwiązania osłonowe dla samorządów, systemu opieki zdrowotnej i organizacji pozarządowych w czasie epidemii. Projekty ustaw zostały zainicjowane przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych podczas prac nad tzw. tarczą antykryzysową 3.0 w ramach tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej na podstawie art. 69 ust. 3 Regulaminu Senatu.

Projekt ustawy w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem zakłada, że od 1 kwietnia 2020 r. i w 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego nie musiałyby dokonywać wpłat do budżetu państwa na uzupełnienie mechanizmu wyrównawczego. Przewiduje też możliwość zawieszenia w całości lub części realizacji budżetu obywatelskiego w 2020 r. i rezygnację z jego przygotowania na 2021 r., a także wykorzystania przez gminy w latach 2020–21 środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Samorządy uzyskałyby też wsparcie finansowe poprzez uzupełnienie subwencji ogólnej o część rekompensującą, obejmującą ich dochody własne utracone w wyniku stosowania przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także innych ograniczeń w szczególności dotyczących organizacji lokalnego transportu publicznego i odbioru odpadów od osób objętych izolacją lub kwarantanną. Projekt umożliwia ponadto powierzanie wykonywania zadań publicznych urzędów gminy, starostwa powiatowego, marszałkowskich czy podmiotów prowadzonych lub tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego innym urzędom lub podmiotom, gdy urzędy te będą niezdolne do ich wykonywania.

Projekt ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 określa formy wsparcia systemu opieki zdrowotnej i zasady ich przyznawania. Przewiduje, że pracownikom służby zdrowia, mającym bezpośredni kontakt z pacjentem z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zarażonym tym wirusem, przysługiwałyby: dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia i 50-procentowy dodatek specjalny za pracę w godzinach nadliczbowych, a także 7-dniowy urlop płatny po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Wprowadza też obowiązkowe cotygodniowe badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników podmiotów leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Zakłada ponadto utworzenie Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Rozprzestrzeniania się Wirusa SARS-CoV-2 przeznaczonego na zakup testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 czy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ochrony zdrowia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw umożliwia m.in. udzielanie organizacjom pożytku publicznego pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia statutowej działalności; pożyczka do wysokości 10 tys. zł mogłaby zostać umorzona. Projekt przewiduje też zwolnienie organizacji pożytku publicznego od 1 marca do 1 maja 2020 r. z obowiązku opłacenia niezapłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusze: Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Emerytur Pomostowych.

Senat z 3 poprawkami przyjął nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich (projekt rządowy). Izba zdecydowała, że kołom gospodyń wiejskich będzie udzielana pomoc finansowa w latach 2020–29, a nie jak uchwalił Sejm tylko w 2020 r. Łączna wysokość pomocy to 103 mln zł. Kolejna poprawka doprecyzowuje, że dotacje na koła gospodyń wiejskich otrzymuje nie prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lecz agencja.

Nowelizacja umożliwia udzielanie w 2020 r. kołom gospodyń wiejskich pomocy finansowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 40 mln zł z przeznaczeniem na realizację zadań istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. Nowelizacja powierza ponadto pełnomocnikowi rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych obowiązki, dotychczas pełnione przez pełnomocnika rządu ds. małych i średnich przedsiębiorców.

Senat podjął uchwałę w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie (inicjatywa grupy senatorów). Składa w niej hołd bohaterskim żołnierzom wszystkich armii alianckich, którzy oddali życie w zwycięskiej walce z niemieckim nazizmem, oraz oddaje cześć Polakom – żołnierzom, uczestnikom ruchu oporu, członkom Polskiego Państwa Podziemnego, ludności cywilnej – ofiarom II wojny światowej. W uchwale podkreślono, że w trakcie wojny Niemcy i Sowieci dopuszczali się masowych mordów na ludności cywilnej i jeńcach wojennych, wysiedleń, kradzieży i celowego niszczenia mienia. W wyniku tej zbrodniczej działalności Polska poniosła niezrekompensowane proporcjonalnie największe straty w ludziach i w majątku narodowym, o czym mamy obowiązek przypominać całej wspólnocie międzynarodowej.

Więcej o posiedzeniu w Diariuszu Senatu
 

10. posiedzenie Senatu –...
10. posiedzenie Senatu –...
10. posiedzenie Senatu –...
10. posiedzenie Senatu –...
10. posiedzenie Senatu –...
10. posiedzenie Senatu –...
10. posiedzenie Senatu –...
10. posiedzenie Senatu –...
10. posiedzenie Senatu –...
10. posiedzenie Senatu –...
10. posiedzenie Senatu –...
10. posiedzenie Senatu –...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito