Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

10. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

12 maja 2020 r. zakończył się trzeci dzień 10. posiedzenia Senatu. Porządek obrad został rozszerzony o punkty: drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie, ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich, ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, drugie czytanie 3 projektów ustaw, wprowadzających szczególne rozwiązania dla samorządu terytorialnego, służby zdrowia i organizacji pozarządowych w związku z epidemią. Projekty zostały wniesione przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych, która rozpatrując tzw. tarczę antykryzysową 3.0, dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie uczcili 85. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego i 100. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II.

Izba rozpatrzyła nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich (projekt rządowy), która umożliwia udzielanie w 2020 r. kołom gospodyń wiejskich pomocy finansowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 40 mln zł z przeznaczeniem na realizację zadań istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. Nowelizacja powierza ponadto pełnomocnikowi rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych obowiązki, dotychczas pełnione przez pełnomocnika rządu ds. małych i średnich przedsiębiorców. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rekomenduje Izbie wprowadzenie do ustawy poprawki, zgodnie z którą dotacje na koła gospodyń wiejskich otrzymuje nie prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lecz agencja. W trakcie dyskusji senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Jan Filip Libicki zaproponowali, aby koła gospodyń wiejskich mogły korzystać z pomocy finansowej nie tylko w 2020 r., ale także przez następnych 9 lat, w łącznej wysokości 103 mln zł.

Senat przeprowadził drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie (inicjatywa grupy senatorów), w której składa hołd bohaterskim żołnierzom wszystkich armii alianckich, którzy oddali życie w zwycięskiej walce z niemieckim nazizmem, oraz oddaje cześć Polakom – żołnierzom, uczestnikom ruchu oporu, członkom Polskiego Państwa Podziemnego, ludności cywilnej – ofiarom II wojny światowej.

Senatorowie rozpoczęli rozpatrywanie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (projekt rządowy). Tzw. tarcza antykryzysowa 3.0 ma przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym epidemii. Przewiduje m.in. objęcie zwolnieniem ze składek ZUS za kwiecień i maj większej grupy przedsiębiorców, także tych samozatrudnionych, których przychody przekraczają 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r., a dochody nie są wyższe niż 7 tys. zł. Nowela umożliwia ponadto przekazanie Agencji Rozwoju Przemysłu 900 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacji i przeznaczenie ich na wsparcie przedsiębiorców przy realizacji projektów inwestycyjnych. Ustawa wydłuża także możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców w wypadku zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły z powodu zagrożenia COVID-19, ze względu na konieczność osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nowela zobowiązuje też podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie (m.in. Netflix, Amazon, Apple, CDA.pl, Polsat i TVN) do wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 1,5% przychodu z opłat za dostęp do portali usług medialnych lub przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy. Wprowadza także zakaz przeprowadzania w czasie epidemii licytacji mieszania czy domu, w którym mieszka dłużnik. Przewiduje ponadto karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności za żądanie zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej 2-krotnie przekraczającej ich maksymalną wysokość, określoną w odpowiednich ustawach. Przepisy „tarczy antykryzysowej 3.0” wprowadzają również rozwiązania korzystne dla rolników i producentów rolnych, m.in. dotyczące rolnictwa ekologicznego. Zakładają też wsparcie przewoźników, zajmujących się pasażerskim transportem kolejowym i autobusowym. Zmiany wprowadzane w prawie telekomunikacyjnym zakładają m.in. skrócenie kadencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, tryb konkursowy przy wyborze nowego prezesa i znoszą wymóg zatwierdzania tej nominacji przez Senat. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych proponuje wprowadzenie do ustawy 75 poprawek.

10. posiedzenie Senatu (fot....
10. posiedzenie Senatu (fot....
10. posiedzenie Senatu (fot....
10. posiedzenie Senatu (fot....
10. posiedzenie Senatu (fot....
10. posiedzenie Senatu (fot....
10. posiedzenie Senatu (fot....
10. posiedzenie Senatu (fot....
10. posiedzenie Senatu (fot....
10. posiedzenie Senatu (fot....
10. posiedzenie Senatu (fot....
10. posiedzenie Senatu (fot....
10. posiedzenie Senatu (fot....
10. posiedzenie Senatu (fot....
10. posiedzenie Senatu (fot....
10. posiedzenie Senatu (fot....
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito