Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich – 12 maja 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiła zaproponować Senatowi wniesienie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich, a przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Omawiając nowelę ustawy o kołach gospodyń wiejskich, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka stwierdziła, że nowe przepisy są bardzo oczekiwane przez środowiska wiejskie. Na podstawie nowelizacji koła gospodyń wiejskich w 2020 r. mogą otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową w łącznej wysokości 40 mln zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. Koła muszą być zarejestrowane w specjalnym rejestrze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; obecnie jest w nim 9110 kół. Nowelizacja powierza ponadto pełnomocnikowi rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych obowiązki, dotychczas pełnione przez pełnomocnika rządu ds. małych i średnich przedsiębiorców.
Poprawka do noweli, zaproponowana przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, a zgłoszona przez przewodniczącego komisji senatora Jerzego Chróścikowskiego, zastępuje w ustawie prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako beneficjenta dotacji celowej Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przekazuje pomoc na rachunek bankowy koła gospodyń wiejskich. Ta zmiana jest potrzebna dla zgodności nowelizacji z innymi przepisami, m.in. z ustawą o finansach publicznych i ustawą budżetową na rok 2020 r. W trakcie dyskusji senator Ryszard Bober proponował poprawkę, zgodnie z którą dla otrzymania wsparcia nie byłoby konieczne zarejestrowanie koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie uzyskała ona jednak poparcia komisji.
Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wprowadza do polskiego prawa  przepisy unijnego rozporządzenia, dotyczącego udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. Zobowiązuje ono państwa członkowskie UE do wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE i do monitorowania jednostek notyfikowanych. W Polsce organem notyfikującym będzie minister właściwy ds. gospodarki, a ocenę i monitorowanie jednostek oceniających będzie prowadziło Polskie Centrum Akredytacji. Nowelizacja przewiduje ponadto, że od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną, co ma ograniczyć emisję amoniaku do atmosfery. Nawozy zawierające inhibitor działają dłużej, co wydłuża czas dostępności składników pokarmowych dla roślin, ogranicza koszty stosowania nawozów i liczbę wykonywanych zabiegów nawożenia. Na podstawie nowelizacji nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem NAWÓZ WE i środków wspomagających uprawę roślin będzie sprawować Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), a nie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wiceminister rolnictwa Jan Białkowski apelował do senatorów o jak najszybsze rozpatrzenie noweli. Krótki termin jej wejścia w życie wynika z konieczności  niezwłocznego wdrożenia do polskiego prawa unijnych przepisów, które obowiązują od 16 kwietnia 2020 r.

Na wniosek grupy senatorów Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zapoznała się z informacją na temat egzaminów szkolnych, otwarcia przedszkoli oraz zdalnego nauczania w czasie pandemii, którą przedstawił wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć. Poinformował m.in, że wytyczne przygotowane przez MEN i Centralną Komisję Egzaminacyjną, dotyczące przeprowadzenia egzaminów ośmioklasisty i maturalnego, są w ostatniej fazie uzyskania akceptacji ministra zdrowia i zostaną przedstawione w najbliższym czasie. Zapowiedział, że decyzje w tej sprawie będą podjęte z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby samorządy mogły się przygotować do ewentualnych zmian. Wiceminister omówił najważniejsze działania resortu edukacji podjęte w związku zamknięciem w połowie marca 2020 r. placówek oświatowych. Przypomniał m.in. o 2 programach: Zdalna Szkoła i Szkoła Plus, w ramach których na zakup tabletów i laptopów, ułatwiających nauczanie na odległość, przeznaczono łącznie 367 mln zł. MEN przygotował też podręcznik kształcenia na odległość i informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli dotyczący metod i pomocy do pracy zdalnej z uczniami. Za ważny instrument wiceminister uznał platformę edukacyjną podręczniki.pl, która umożliwia m.in. modyfikację zamieszczonych tam materiałów czy organizację zajęć lekcyjnych w grupach klasowych. Zanotowano na niej ponad 86 mln odsłon, znajduje się tam 813 tys. kont użytkowników. Kolejne ważne medium to elektroniczny dziennik, z którego korzysta już ponad 72% szkół. Bezpłatny internet dla edukacji zaoferowały m.in. sieci telefonii komórkowej Orange i Play. Resort edukacji nawiązał również współpracę z TVP, która przygotowała cykle programów dla najmłodszych „Wesoła szkoła” i „Wielkie dzieła małych rąk”, a od 30 marca nadawała lekcje dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach cyklu „Szkoła w TVP”; wyemitowano już ponad 1000 lekcji. Dla tegorocznych maturzystów przygotowano natomiast repetytorium. Oferta edukacyjna znalazła się także na stronach internetowych Instytutu Pamięci Narodowej czy Muzeum Powstania Warszawskiego, jest też realizowana przez Polskie Radio. Wiceminister Maciej Kopeć przedstawił także działania podejmowane wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną w sprawie egzaminów ośmioklasisty i maturalnego, także w kontekście harmonogramu ich przeprowadzenia i rekrutacji do kolejnych poziomów szkół. Podkreślił, że mimo obaw bez żadnych zakłóceń przebiegła klasyfikacja tegorocznych maturzystów. Mówiąc o wznowieniu pracy przedszkoli, wskazał na konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków zarówno dzieciom, jak i całemu personelowi.

Zdaniem senatora Bogdana Zdrojewskiego w sytuacji pandemii resort oświaty znajduje się na pierwszej linii frontu obok m.in. resortu zdrowia. Dlatego wszystkie wydawane przez niego wytyczne muszą mieć jasny i przejrzysty charakter, a także wystarczająco wcześnie określoną prognozę kolejnych działań. Senator apelował o wsparcie samorządu w przeprowadzeniu egzaminów. Interesował się m.in. kwestią awansu zawodowego nauczycieli, wysokością subwencji oświatowej wobec zmniejszenia wpływów z podatków PIT czy CIT. O wypracowanie długofalowej strategii oświatowej w dobie pandemii i nadchodzącej recesji apelowała też posłanka Krystyna Szumilas. Pytała m.in. o dzieci z problemami edukacyjnymi, pochodzące często z tzw. trudnych środowisk, które w sytuacji zdalnego nauczania, znalazły się poza systemem oświaty. Senator Joanna Sekuła zwróciła natomiast uwagę na sytuację szkolnictwa zawodowego i problemy związane z brakiem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Komisja Ustawodawcza przeprowadziła pierwsze czytanie projektu uchwały  w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Projektowana uchwała, przygotowana przez grupę senatorów PiS, została przedstawiona przez senatora Jerzego Czerwińskiego. Wywołała ona ożywioną dyskusję podczas posiedzenia komisji. Senatorowie KO mieli różnorakie zarzuty do jej tekstu, m.in. zarzucali, iż projekt nie powinien poruszać kwestii związanych  z reparacjami i odszkodowaniami wojennymi.  Senator Czerwiński był zdania, że zastrzeżenia opozycji są niezgodne z polską polityką zagraniczną. Komisja przyjęła projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez senatora Marka Borowskiego, a jego sprawozdawcą będzie senator Kazimierz Maria Ujazdowski.

W projekcie czytamy m.in.: „Przed 75 laty, 8 maja 1945 roku, zakończył się, rozpoczęty przez dwa zbrodnicze systemy totalitarne – niemiecki nazizm i sowiecki komunizm, największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości: II wojna światowa. Polska pierwsza stawiła zbrojny opór najeźdźcom. Naród Polski nigdy się nie poddał, a żołnierz polski walczył u boku armii sojuszniczych na wielu frontach. Szacuje się, że pod koniec II wojny światowej łącznie walczyło przeciw Niemcom ponad pół miliona polskich żołnierzy. Porównywalną liczbę stanowili członkowie różnych organizacji podziemnych działających w okupowanej Polsce” . W projekcie przypomina się, że w trakcie wojny Niemcy i Sowieci dopuszczali się masowych mordów na ludności cywilnej i jeńcach wojennych, wysiedleń, kradzieży i celowego niszczenia mienia. „W wyniku tej zbrodniczej działalności Polska poniosła proporcjonalnie największe straty w ludziach i w majątku narodowym, o czym mamy obowiązek przypominać całej wspólnocie międzynarodowej” – napisali senatorowie. „W 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd bohaterskim żołnierzom wszystkich armii alianckich, którzy oddali życie w zwycięskiej walce z niemieckim nazizmem, oraz oddaje cześć Polakom – żołnierzom, uczestnikom ruchu oporu, członkom Polskiego Państwa Podziemnego, ludności cywilnej – ofiarom II wojny światowej” - głosi uchwała.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała wprowadzenie 75 poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ponadto komisja przygotowała trzy inicjatywy legislacyjne dotyczące rozwiązań osłonowych i wsparcia w okresie epidemii dla  samorządów, organizacji pozarządowych i systemu opieki zdrowotnej.

Senatorowie zaproponowali m.in. w ustawie o promocji zatrudnienia podniesienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1800 zł i możliwość przyznania takiego zasiłku osobom  poprzednio zatrudnionym w innym państwie członkowskim UE lub w takim, z którym Polska ma dwustronną umowę w zakresie koordynacji  systemów zabezpieczenia społecznego lub umowę międzynarodową o zabezpieczeniu społecznym w zakresie świadczeń dla bezrobotnych. Komisja przyjęła też poprawkę wydłużającą czas pobierania zasiłku opiekuńczego na czas epidemii i zaproponowała, aby zasiłek ten przysługiwał na wszystkie dzieci w wieku szkolnym. Te same przepisy miałyby dotyczyć osób, które są objęte przepisami ubezpieczenia społecznego rolników.

Komisja zdecydowała o wykreśleniu znacznej części artykułów, które, według senatorów, wykraczały poza materię omawianej regulacji prawnej i nie miały bezpośredniego związku z  zapobieganiem skutkom epidemii. Zaproponowała m.in. wykreślenie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Opowiedziała się jedynie za  nie przeprowadzaniem eksmisji z mieszkań w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii i 90 dni od dnia odwołania tego stanu. Komisja opowiedziała także się za skreśleniem zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, która nakładała na przedsiębiorców starających się o wsparcie lub zwolnienia obowiązek dostarczania nowych danych dotyczących m.in. wykonywanego zawodu. Komisja skreśliła zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych, które związane były z elektronizacją niektórych procesów w zakresie prowadzenia rozpraw. Senatorowie skreślili też zapisy ustawy zmieniające zasady powoływania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – w tym pozbawienia Senatu wpływu na obsadę tego stanowiska. Akceptacji nie zyskały także przepisy w zakresie ustawy o dowodach osobistych, które rozszerzały dostęp do danych osobowych z bazy PESEL. Komisja opowiedziała się też za skreśleniem rozszerzenia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej droga elektroniczną, gdyż zdaniem senatorów, niemożliwe byłoby ustalenie, kto o tę pomoc się ubiega.

Komisja przyjęła poprawkę umożliwiającą zdalne obradowania radcom prawnym podobną do tej, jaką mają prokuratorzy. Nie zgodziła się natomiast na przepisy ograniczające uprawnienia samorządu prokuratorów.

Komisja ponadto przyjęła ok. 25 poprawek redakcyjnych i doprecyzowujących zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne.

Inicjatywy rozpatrywane w ramach tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej zostaną przedstawione na posiedzeniu Senatu w jednym sprawozdaniu wraz  z nowelą niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Senator Bogdan Klich wniósł inicjatywę dotyczącą pomocy organizacjom pozarządowym w okresie epidemii. Projekt przewiduje m.in. możliwość ubiegania się przez organizacje pozarządowe o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia  statutowej działalności pożytku publicznego, o ile organizacje prowadziły taką działalność przed 1 marca 2020 r. Pożyczka ta, podobnie jak w przypadku mikroprzedsiębiorców, podlegałaby umorzeniu, o ile organizacja utrzyma działalność przez co najmniej 3 miesiące. Inne zmiany przewidują: możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego i sprawozdawczego z udzielonej dotacji na cały czas trwania stanu epidemii oraz w terminie 30 dni po jego odwołaniu, rozszerzenie na wszystkie organizacje pozarządowe 100% zwolnienia z ZUS bez względu na liczbę pracowników przez nie zatrudnianych tak jak w spółdzielniach socjalnych, doprecyzowanie zasad głosowania elektronicznego przy podejmowaniu decyzji przez władze stowarzyszeń i fundacji, objęcie zwolnieniami z PIT darczyńców darowizn dla organizacji pozarządowych  na rzecz przeciwdziałania epidemii COVID-19, uelastycznienie zasad współpracy finansowej i rozliczeń organizacji pozarządowych z władzami publicznymi

Senator Beata Małecka-Libera  wniosła o uzupełnienie dotychczas przyznanych instrumentów wsparcia sytemu ochrony zdrowia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2. Projekt ma na celu wprowadzenie narzędzi, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki epidemii dla służby zdrowia. Projekt przewiduje dodatkowe formy wsparcia systemu opieki zdrowotnej  m.in: dodatek do wynagrodzenia, dodatek specjalny za pracę w godzinach nadliczbowych, finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2, zapewnienie środków ochrony, umożliwienie fizjoterapeutom wykonywanie określonych czynności za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Senator Zygmunt Frankiewicz zaproponował podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej szczególnych rozwiązań dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem. Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego. Proponowane przepisy mają m.in. uwzględnić w dochodach służących do ustalania części wyrównawczej subwencji ogólnej ulg podatkowych udzielonych w związku ze skutkami pandemii, zniesienie konieczności zapłaty podatku VAT od kwot umorzonych podatków lokalnych na rzecz przedsiębiorców w związku ze skutkami pandemii, uzupełnienie subwencji ogólnej o część rekompensującą, która obejmuje utracone dochody i zwiększone koszty w wyniku stosowania przepisów ustaw antycovidowych związane np. z lokalnym transportem zbiorowym czy odbiorem odpadów od osób objętych kwarantanną, zawieszenie do końca 2021 r. wpłat tzw. janosikowego, możliwość zawieszenia budżetu obywatelskiego w 2020 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa...
Posiedzenie Komisji Rolnictwa...
Posiedzenie Komisji Rolnictwa...
Posiedzenie Komisji Nauki,...
Posiedzenie Komisji Nauki,...
Posiedzenie Komisji Nauki,...
Posiedzenie Komisji Budżetu i...
Posiedzenie Komisji Budżetu i...
Posiedzenie Komisji Budżetu i...
Posiedzenie Komisji Budżetu i...
Posiedzenie Komisji...
Posiedzenie Komisji...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito