Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich – 6 maja 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacjami ministra rolnictwa i rozwoju wsi ‒ na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem wystąpienia suszy w Polsce, a także o rezerwach żywności i możliwościach interwencji na rynkach rolnych.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński podkreślił, że pandemia zachwiała rynkami, sytuacja całej gospodarki jest trudna, budzi niepokój także producentów rolnych. Odnosząc się do problemu suszy, poinformował, że z dotychczasowych doświadczeń i badań wynika, iż ze względu na zmianę klimatu suszy można się spodziewać właściwie co roku. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we współpracy z resortami gospodarki morskiej i klimatu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, podejmuje kompleksowe działania, które mają spowodować zatrzymywanie wody na polach, zmieniając system melioracji. Obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje 4 tys. zadań o wartości 400 mln zł, służących tworzeniu nowych sposobów retencji. Od września 2019 r. działa program krajowy dopłat do nawodnień dla gospodarstw rolnych. Dzięki niemu właściciele gospodarstw mogą sfinansować m.in. budowę studni i zbiorników, zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Pomoc finansowa na 1 gospodarstwo wynosi do 100 tys. zł. Czas na składanie wniosków przez rolników jest wydłużony do 20 lipca 2020 r. Jak zauważył wiceminister rolnictwa, na razie zainteresowanie rolników tym programem jest znikome. Widać potrzebę wsparcia doradczego. Wody Polskie będą szkolić konsultantów wyznaczonych przez ośrodki doradztwa rolniczego, by ułatwić rolnikom przygotowanie dokumentacji wodno-prawnej, wymaganej przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę urządzeń do nawadniania. Poza tym polscy rolnicy, nieprzyzwyczajeni to takich rozwiązań, obawiają się m.in., czy nie będą musieli więcej płacić za wodę. Z symulacji wynika, że dla 95% z nich stosowanie urządzeń do nawadniania nie będzie podnosić opłat za wodę. Od czerwca 2020 r. zaczną być tworzone powiatowe partnerstwa na rzecz wody. Są też opracowywane poradniki dla rolników.

Wiceminister zapowiedział m.in. uruchomienie od 1 czerwca 2020 r. specjalnej amplikacji, w której sami rolnicy będą mogli zgłaszać klęskę suszy, aktualizować dane do września. Protokół zostanie automatycznie wygenerowany i przesłany do wojewody. Wiceminister ocenenił również, że trzeba by rozważyć ponadto zmianę systemu ubezpieczeń od suszy, uwzglęniając spadek dochodów, a nie plonów.

Odnosząc się do sytuacji na rynku żywności, wiceminister rolnictwa zauważył, że na początku epidemii pojawiały się obawy o to, czy nie zabraknie żywności. Na szczęście, w Europie jej nie brakuje. W Polsce są nawet nadwyżki. W związku z pandemią wielu producentów miało problem z ich zagospodarowaniem, głównie w branżach, które w 80% zależą od eksportu. Szczególnie dotknęło to producentów drobiu, trzody chlewnej i żywca wołowego. Aby zapobiec następstwom finansowym pandemii na rynku produktów zwierzęcych oraz rynku mleka i produktów mlecznych, Komisja Europejska 4 maja 2020 r. wprowadziła rozporządzenia, przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku, masła, mięsa baraniego, koziego i wołowego.

Podczas dyskusji senatorowie podnosili m.in. problem funkcjonowania spółek wodnych. Wskazywali na drastyczny spadek cen skupu drobiu (cena skupu równa 60% kosztów produkcji), trzody chlewnej i żywca wołowego. Uznali pilną potrzebę zagospodarowania nadwyżek dziczyzny. Alarmowali również w sprawie ogromnego eksportu polskich zbóż, pustoszącego polskie magazyny. Poruszyli także kwestię kredytów dla rolnictwa.

Senatorowie podczas połączonego posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej przegłosowali bez poprawek ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Za wnioskiem o przyjęcie tzw. ustawy antyprzemocowej bez poprawek zagłosowało 27 senatorów, nikt nie był przeciw a 3 senatorów wstrzymało się od głosu. Projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W czwartek Sejm przyjął tę ustawę z poparciem wszystkich klubów parlamentarnych. Senatorowie zgodzili się, aby zarekomendować przyjęcie ustawy w obecnym kształcie i podjęcie prac nad późniejszą jej nowelizacją, która m.in. skróciłaby vacatio legis z sześciu miesięcy do trzech.

Senatorowie podkreślali, że ustawa gwarantująca osobom dotkniętym przemocą domową większą ochronę powinna zostać jak najszybciej podpisana przez Prezydenta. Ustawa przyznaje policji i żandarmerii wojskowej prawo do wydawania natychmiastowego nakazu opuszczenia przez osobę stosującą przemoc wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego przez 14 dni. Sąd może przedłużyć ten okres na wniosek pokrzywdzonych. Do egzekwowania nakazu będą mogły zostać użyte nawet środków przymusu. jeśli osoba, na którą nakaz zostal nałożyny nie będzie go przestrzegać to będzie podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 6 maja br. kontynuowała pracę nad ustawą o  zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Komisja zbierze się ponownie w tej sprawie 12 maja br.

Senatorowie, oprócz omawiania zastrzeżeń, sformułowanych do ustawy przez senackie Biuro Legislacyjne, dotyczących uregulowań, które według legislatorów nie mają bezpośredniego związku z  zapobieganiem skutkom epidemii, zgłosili trzy inicjatywy legislacyjne, które miałyby zostać rozpatrzone w ramach tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej.

Senator Bogdan Klich wniósł o nowelizację rozpatrywanej ustawy w kwestii pomocy organizacjom pozarządowym w okresie epidemii. Zdaniem senatora wsparcie tych organizacji jest konieczne z uwagi na to, że uczestniczą one w realizacji zadań publicznych. Trudności, które powoduje stan epidemii mogą skutkować utratą zdolności do prowadzenia działalności społecznie użytecznej. Projekt przewiduje m.in. możliwość ubiegania się przez organizacje pozarządowe o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia  statutowej działalności pożytku publicznego, o ile organizacje prowadziły taką działalność przed 1 marca 2020 r. Pożyczka ta, podobnie jak w przypadku mikroprzedsiębiorców,podlegałaby umorzeniu, o ile organizacja utrzyma działalność przez co najmniej 3 miesiące. Inne zmiany przewidują: możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego i sprawozdawczego z udzielonej dotacji na cały czas trwania stanu epidemii oraz w terminie 30 dni po jego odwołaniu, rozszerzenie na wszystkie organizacje pozarządowe 100% zwolnienia z ZUS bez względu na liczbę pracowników przez nie zatrudnianych tak jak w spółdzielniach socjalnych, doprecyzowanie zasad głosowania elektronicznego przy podejmowaniu decyzji przez władze stowarzyszeń i fundacji, objęcie zwolnieniami z PIT darczyńców darowizn dla organizacji pozarządowych  na rzecz przeciwdziałania epidemii COVID-19, uelastycznienie zasad współpracy finansowej i rozliczeń organizacji pozarządowych z władzami publicznymi

Senator Beata Małecka-Libera  wniosła o uzupełnienie dotychczas przyznanych instrumentów wsparcia sytemu ochrony zdrowia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2, nowelizujących przyjęte ustawy, dotyczące zwalczania, zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 . Projekt ma na celu wprowadzenie narzędzi, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki epidemii dla służby zdrowia - powiedziałasenator Małecka-Libera. Projekt przewiduje dodatkowe formy wsparcia systemu opieki zdrowotnej  m.in: dodatek do wynagrodzenia, dodatek specjalny za pracę w godzinach nadliczbowych, finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2, zapewnienie środków ochrony, umożliwienie fizjoterapeutom wykonywanie określonych czynności za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Senator Zygmunt Frankiewicz zaproponował podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej szczególnych rozwiązań dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem. Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego. Proponowane przepisy mają m.in. uwzględnić w dochodach służących do ustalania części wyrównawczej subwencji ogólnej ulg podatkowych udzielonych w związku ze skutkami pandemii, zniesienie konieczności zapłaty podatku VAT od kwot umorzonych podatków lokalnych na rzecz przedsiębiorców w związku ze skutkami pandemii, uzupełnienie subwencji ogólnej o część rekompensującą, która obejmuje utracone dochody i zwiększone koszty w wyniku stosowania przepisów ustaw antycovidowych związane np. z lokalnym transportem zbiorowym czy odbiorem odpadów od osób objętych kwarantanną, zawieszenie do końca 2021 roku wpłat tzw. Janosikowego, możliwość zawieszenia budżetu obywatelskiego w bieżącym roku.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przyjęła opinię w sprawie wykładni Regulaminu Senatu, w której dopuszcza  możliwość przeprowadzenia głosowania imiennego w warunkach posiedzenia Senatu prowadzonego jednocześnie w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W opinii  czytamy, że senatorowie uczestniczący w posiedzeniu Senatu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, w przypadku przeprowadzania głosowania imiennego, otrzymują karty do głosowania drogą mailową, wypełniają je, skanują i przesyłają skan karty drogą mailową. Wyznaczeni przez Marszałka sekretarze Senatu drukują nadesłane skany i wrzucają karty do urny, przy czym w tym przypadku można odstąpić od porządku alfabetycznego.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa...
Posiedzenie Komisji Rolnictwa...
Posiedzenie Komisji Rolnictwa...
Posiedzenie Komisji Rolnictwa...
Komisja Budżetu i Finansów...
Komisja Budżetu i Finansów...
Komisja Budżetu i Finansów...
Komisja Budżetu i Finansów...
Posiedzenie połączonych...
Posiedzenie połączonych...
Posiedzenie połączonych...
Posiedzenie połączonych...
Posiedzenie połączonych...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito