Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich – 12 marca 2020 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 12 marca 2020 r. pięć petycji i zadecydowała o kontynuowaniu prac nad jedną z nich, proponującą podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998 r. w celu zmiany zasad obliczania emerytury w przypadku, gdy wniosek o jej przyznanie został złożony w czerwcu danego roku.

Autor petycji postuluje zmianę zasad ustalania wysokości emerytury dla osób składających wniosek o jej przyznanie w czerwcu danego roku. W uzasadnieniu wskazuje, że brak możliwości wyboru miesiąca na złożenie wniosku o emeryturę dotyczy osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy. Osoby te, po osiągnięciu wieku emerytalnego w czerwcu, otrzymują emeryturę z urzędu w miejsce pobieranej renty. Autor petycji postuluje, „żeby renciści nie mieli przyznawanej z urzędu emerytury w czerwcu, a otrzymane zaniżone emerytury zostały im przeliczone oraz wyrównane straty tym, którzy otrzymują niższe świadczenia.” Ponadto autor petycji wnosi o zmianę art. 25 ust. 3 stanowiącego, że waloryzację składek przeprowadza się corocznie, od 1 czerwca każdego roku. Proponuje, aby waloryzację roczną przeprowadzać 1 lipca, gdyż wskaźniki waloryzacji kwartalnej są wyższe od wskaźnika waloryzacji rocznej.

Komisja rozpatrzyła ponadto cztery petycje i zdecydowała o nienadawaniu im dalszego biegu. Były to: petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przywrócenia ustawy z 23 grudnia 1998 r. o działalności gospodarczej, petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy w celu poszerzenia regulacji dotyczących opieki naprzemiennej, petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy z 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w celu ustanowienia organu sprawującego nadzór nad Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów oraz petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 31 stycznia 19180 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach w celu przywrócenia Chorągwi Rzeczypospolitej.    

Komisja Praw Człowieka,...
Komisja Praw Człowieka,...
Komisja Praw Człowieka,...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito