Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich - 11 marca 2020 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowała na posiedzeniu 11 marca 2020 r. o podjęciu inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w zakresie przedłużania ich pobytu w schronisku dla nieletnich. Z taką petycją do senackiej komisji wystąpiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Autorzy petycji wskazali, że konieczne są zmiany w art. 27 ustawy, które powinny być zgodne z wytycznymi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zawartymi w wyroku "Grabowski przeciwko Polsce". Chodzi o dodanie nowego zapisu nakładającego na sąd obowiązek okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku (co 3 miesiące) także po skierowaniu sprawy na rozprawę, obligatoryjne wydawanie postanowień o przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich wraz z uzasadnieniem (także po skierowaniu sprawy na rozprawę) oraz wprowadzenie procedury kontrolnej dotyczącej wydawanych orzeczeń.

Autorzy petycji podnoszą, że pomimo upływu kolejnych lat od wydania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie "Grabowski przeciwko Polsce" nie podjęto stosownych kroków legislacyjnych, które miałyby na celu zrealizowanie wytycznych Trybunału. W ocenie HFPC gwarancje lepszego przestrzegania praw nieletnich w zakresie umieszczania ich w schroniskach powinny się jednak znaleźć w ustawie, a nie tylko w regulaminie sądów.

To druga petycja fundacji w tej sprawie. Poprzednia z kwietnia 2017 r. została zakończona przyjęciem senackiego projektu o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jednak nie doprowadziła do zmian ustawowych ze względu na koniec kadencji poprzedniego parlamentu.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Protetyków Słuchu 11 marca 2020 r. zorganizowała, w ramach Światowego Dnia Słuchu, posiedzenie seminaryjne pt. „Wpływ niedosłuchu na życie człowieka”.

W Polsce ok. 40 tys. ludzi nie słyszy w ogóle, 900 tys. ma poważnie uszkodzony słuch, a ponad 4 mln ma problemy ze słuchem.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że obecnie ponad 466 mln ludzi na świecie cierpi na poważny niedosłuch, co obecnie stanowi 6,1% całej populacji. Liczba osób z niepełnosprawnością słuchową będzie wzrastać w najbliższych dekadach. WHO przewiduje, że w roku 2050 będzie to ok. 900 mln osób, co będzie stanowić 9% prognozowanej populacji świata (10 mld).

W ocenie uczestników spotkania w Polsce dobrze działa wdrożony w 2002 r. system badań przesiewowych, który przyczynia się do wczesnej wykrywalności i skutecznego leczenia dzieci z uszkodzonym słuchem, co ma wpływ na ich dalszy prawidłowy rozwój. Jednak niepokojące  w  naszym kraju jest to, że liczba dzieci i młodzieży z uszkodzonym  słuchem, w porównaniu z wieloma krajami Unii Europejskiej, jest zdecydowanie wyższa.

Problemem w Polsce nie jest brak przepisów regulujących problemy zdrowotne i społeczne osób głuchych i z niedosłuchem, lecz niestosowanie tych przepisów. Głusi nie mają m.in. zapewnionego stałego dostępu do tłumaczy. Polska, zwracano uwagę, jest wprawdzie jednym z państw, w którym wykonuje się dużą liczbę operacji wszczepiania implantów ślimakowych, przywracających słuch, ale jednocześnie podkreślano, że poziom finansowania zakupu aparatów słuchowych i wzmacniaczy słuchu jest nadal zbyt niski.

Uczestnicy posiedzenia zwracali uwagę na brak m.in. tłumaczenia na język migowy komunikatów i konferencji rządowych, związanych z sytuacją wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. Wskazywano na  bezradność osób głuchych w obecnej sytuacji i pozbawienia tej grupy odbiorców informacji o zagrożeniach.

Senator Marek Plura wysunął postulat podjęcia kolejnego etapu prac nad ustawą o języku migowym.

Posiedzeni Komisja Praw...
Posiedzeni Komisja Praw...
Posiedzeni Komisja Praw...
Seminarium "Wpływ niedosłuchu...
Seminarium "Wpływ niedosłuchu...
Seminarium "Wpływ niedosłuchu...
Seminarium "Wpływ niedosłuchu...
Seminarium "Wpływ niedosłuchu...
Seminarium "Wpływ niedosłuchu...
Seminarium "Wpływ niedosłuchu...
Seminarium "Wpływ niedosłuchu...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito