Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych związanych z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 3

MARSZAŁKA SEJMU

z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych związanych z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 13 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 1028 i 1184), mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia posłów, senatorów, pracowników Kancelarii Sejmu, pracowników Kancelarii Senatu oraz innych osób przebywających w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu, a także zapewnienie ciągłości prac parlamentarnych, w porozumieniu z Marszałkiem Senatu, zarządza się, co następuje:

 § 1. 1. Odwołuje się - do czasu utraty mocy niniejszego zarządzenia - następujące rodzaje wydarzeń i wizyt mających odbyć się w budynkach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu, zwanych dalej „budynkami”:

     1) wizyty delegacji zagranicznych przyjmowanych przez Sejm lub Kancelarię Sejmu;

     2) spotkania i wydarzenia, niezwiązane bezpośrednio z pracami parlamentarnymi, organizowane przez organy Sejmu i Senatu, kluby i koła poselskie, senackie i parlamentarne, posłów i senatorów, Kancelarię Sejmu i Kancelarię Senatu oraz przez inne podmioty;

     3) wysłuchania publiczne;

     4) zwiedzanie Sejmu przez poselskie grupy wycieczkowe, o których mowa w uchwale nr 42 Prezydium Sejmu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie finansowania zwiedzania Sejmu przez poselskie grupy wycieczkowe (z późn. zm.), a także zwiedzanie Sejmu lub Senatu lub obserwowanie ich obrad przez zorganizowane grupy osób, o których mowa w § 51 zarządzenia nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu (z późn. zm.), zwanego dalej „zarządzeniem z dnia 9 stycznia 2008 r.”.

2. Odwołuje się - do czasu utraty mocy niniejszego zarządzenia - zagraniczne podróże służbowe posłów delegowanych przez Sejm poza granice kraju do krajów, do których

podróżowania nie zaleca Główny Inspektor Sanitarny, wskazanych w aktualnym komunikacie dla podróżujących (publikowanym na stronie www.gis.gov.pl).

 § 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wydarzenia i wizyty, o których mowa w § 1 ust. 1, mogą się odbyć za zgodą Marszałka Sejmu albo Marszałka Senatu.

§ 3. Wizyty osób, którym wstęp do budynków i na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu, zwane dalej „terenami”, przysługuje na podstawie jednorazowych kart wstępu, o których mowa w § 47 zarządzenia z dnia 9 stycznia 2008 r., mogą odbywać się – do czasu utraty mocy niniejszego zarządzenia – wyłącznie w celu zapewnienia ciągłości prac parlamentarnych i sprawnego funkcjonowania Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu. 

 § 4. 1. Wstęp do budynków i na tereny na zasadach określonych w zarządzeniu z dnia 9 stycznia 2008 r. przysługuje posłom, senatorom, pracownikom Kancelarii Sejmu, pracownikom Kancelarii Senatu, pracownikom biur klubów i kół poselskich, senackich i parlamentarnych, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Marszałkowskiej, funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa i żołnierzom Żandarmerii Wojskowej oraz osobom, o których mowa w § 28 zarządzenia z dnia 9 stycznia 2008 r.

2. Osobom innym niż wskazane w ust. 1, które mogą ubiegać się o wstęp do budynków i na tereny na podstawie przepisów zarządzenia z dnia 9 stycznia 2008 r., wstęp do budynków i na tereny przysługuje po złożeniu oświadczenia, że w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywały w krajach, o których mowa w § 1 ust. 2. 

 § 5. Odmawia się wstępu do budynków i na tereny osobie, która nie złożyła oświadczenia o treści określonej w § 4 ust. 2. 

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc po upływie 21 dni od dnia jego wejścia w życie.

 

 

w porozumieniu:

 

MARSZAŁEK SENATU

  

(-) Tomasz Grodzki

 

 

 

MARSZAŁEK SEJMU

  

(-) Elżbieta Witek

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito