Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich – 22 stycznia 2020 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw i postanowiła zaproponować Izbie wprowadzenie do niej 20 poprawek, głównie doprecyzowujących. Nowela reguluje postępowanie sądowe w sprawach o: ochronę praw autorskich i pokrewnych; ochronę praw własności przemysłowej; zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczą one wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług; ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych.

Po rozważeniu możliwości ponownego złożenia wniosków o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w odniesieniu do 6 petycji rozpatrywanych przez komisję w IX kadencji postanowiono wnieść projekty ustaw, realizujące postulaty zawarte w 2 petycjach. Pierwsza z nich ma na celu zagwarantowanie równego udziału rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem oraz przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej w wypadku gdy rodzice żyją osobno (petycja PW9-01/17). Autorka drugiej petycji postuluje nałożenie na producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych obowiązku umieszczania na opakowaniach napojów alkoholowych informacji o szczególnej szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią (petycja P9-36/17).


 

Komisja Praw Człowieka,...
Komisja Praw Człowieka,...
Komisja Praw Człowieka,...
Komisja Praw Człowieka,...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito