Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich – 14 stycznia 2020 r.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na wznowionym 14 stycznia 2020 r. posiedzeniu opowiedziały się za odrzuceniem przez Senat ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. 

Pierwsza część obrad miała miejsce 8 stycznia - w sześciogodzinnej debacie nad przyjętą przez Sejm 20 grudnia nowelizacją wzięli udział przedstawiciele środowisk prawniczych i eksperci. Senat zajmie się ustawą na plenarnym posiedzeniu w środę. 

Wniosek, zgodnie z którym komisje zarekomendują Izbie odrzucenie ustawy, zgłosił senator Marek Borowski (KO). Poparło go 17 senatorów, przeciw było 10, nikt nie wstrzymał się od głosu. Z kolei senator Marek Pęk (PiS) opowiedział się za przyjęciem nowelizacji przez Senat bez poprawek. Postulat ten został zgłoszony jako wniosek mniejszości senatorów PiS. 

Nowelizacja Prawa o ustroju sądów i ustawy o Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze, wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za "działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów". Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN.

Druga część posiedzenia była częściowo poświęcona ogłoszonej we wtorek decyzji Komisji Europejskiej ws. wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o środki tymczasowe odnoszące się do przepisów dotyczace reżimu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów. Pytany przez senatorów o tę decyzję, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł oświadczył, że polskie przepisy w żaden sposób nie uchybiają prawu UE. "Nasze zmiany w żaden sposób nie naruszają niezawisłości sądownictwa, wręcz przeciwnie - utwierdzają ją i są potwierdzeniem zasady nieusuwalności sędziów, bo w przeciwnym razie doszłoby do chaosu i anarchii. Status sędziego nie może być w żaden sposób kwestionowany" - mówił wiceminister Warchoł.

Z kolei wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zaznaczył, że nie wiadomo, jakie rozstrzygnięcie wyda TSUE w sprawie wniosku KE. "Jakiekolwiek rozstrzygnięcie tymczasowe, jeśli zostałoby ono wydane, to w pierwszej kolejności decyzja, jak się do tego rozstrzygnięcia odnieść, będzie należała do samej Izby Dyscyplinarnej SN" – powiedział. "Poczekajmy spokojnie na to rozstrzygnięcie. Jako polski rząd na pewno będziemy bronili polskiej suwerenności i przepisów polskiej Konstytucji oraz zakresu kompetencji przekazanych do UE, wśród których nie znajduje się kompetencja do organizacji sądownictwa w państwie członkowskim" - mówił.

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek, że wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości UE o środki tymczasowe ws. przepisów dotyczących reżimu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów. Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna SN może zostać zawieszona. KE 10 października ubr. zdecydowała o skierowaniu skargi do TSUE w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce, "aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną". Jak uzasadniała, nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, którą z kolei powołuje Sejm w procedurze o charakterze politycznym.

Senacka Komisja Środowiska na posiedzeniu 14 stycznia 2020 r. rozpatrzyła nowelizację ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydłuża ona do 30 czerwca br. możliwość prowadzenia ewidencji odpadowej w formie papierowej.Senatorowie opowiedzieli się za kolejnymi zmianami dotyczącymi m.in. Bazy Danych Odpadowych.  Senacka komisja zaproponowała przedłużenie terminu sprawozdawczości dot. odpadów, m.in. dla samorządów, czy wprowadzenie obliga sporządzania ewidencji odpadów w przypadku awarii Bazy Danych Odpadowych (BDO).

Poparte przez komisję zmiany wprowadzają m.in. obligo dla przedsiębiorców prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej bądź elektronicznej prowadzonej poza BDO na wypadek awarii Bazy. Nowelizacja wprowadzała jedynie taką możliwość. Celem kolejnej poprawki jest wydłużenie terminów sprawozdawczości prowadzonej przez przedsiębiorców, gminy, marszałków województw oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Uchwalona przez Sejm nowela pozwoli przedsiębiorcom do końca czerwca br. prowadzić ewidencję odpadową również w formie papierowej. Nie oznacza to jednak, że te dokumenty nie będą musiały znaleźć się w BDO. Zgodnie z nowelą mają one być wprowadzane do Bazy niezwłocznie i zależy to zakończyć najpóźniej 31 lipca 2020 r.

Nowela pozwala również w przypadku awarii BDO na prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej prowadzonej poza Bazą. Firmy będą miały obowiązek wprowadzenia informacji do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w 30 dni od dnia jej usunięcia.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła poprawkę do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dającą urzędnikom resortu finansów rok na udostępnienie firmom usługi Twój e-PIT. Nowela przyjęta przez Sejm bezterminowo odsuwa udostępnienie tej usługi osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Usługa Twój e-PIT to udostępniania przez Krajową Administrację Skarbową wstępnie wypełnionych deklaracji podatkowych za pośrednictwem portalu podatkowego. Przewodniczący komisji senator Kazimierz Kleina (KO) mówił, że zaproponowana przez niego poprawka da rok urzędnikom ministerstwa finansów, by przygotowali odpowiednie narzędzia. Poprawka ta zyskała większość w komisji, mimo że resort finansów nie chciał się na nią zgodzić.

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senator Władysław Komarnicki został wybrany na zastępcę przewodniczącego komisji.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznała się z informacją Biura Polonijnego Kancelarii Senatu na temat Polonii i Polaków na świecie. Przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski zapowiedział, że zamierza zaprosić na przyszłe posiedzenie komisji pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jana Dziedziczaka. 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Biura Bezpieczeństwa Narodowego przekazali informacje na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Pracownicy MON poinformowali senatorów, że dowództwo NATO w Iraku przekazało, iż jest potrzeba przygotowania się do wznowienia misji szkoleniowej w tym kraju. Obecnie w Iraku stacjonuje 268 polskich żołnierzy w ramach dwóch misji: szkoleniowej NATO i koalicyjnej przeciw Państwu Islamskiemu pod przewodnictwem USA. Obecnie wykonywanie tych zadań jest czasowo zawieszone. Resort obrony nie potrafi przewidzieć jak długo szkolenia prowadzone przez polskich żołnierzy będą wstrzymane. Senatorowie dowiedzieli się, że nie planowane jest obecnie wycofanie polskich żołnierzy z regionu. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wtorkowym posiedzeniu wysłuchała informacji ministra rolnictwa na temat sytuacji na rynku drobiu w związku z wystąpieniem wirusa H5N8 w niektórych regionach kraju.

Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński powiedział, że służby weterynaryjne na razie nie mogą ustalić, skąd się wziął wirus grypy ptaków w Polsce. Dodał, że poprzednim razem, gdy taka epidemia wystąpiła w naszym kraju - w 2016 r. - przyczyną było zakażenie drobiu od dzikich ptaków. Mówił, że w latach 2016/2017 było 65 ognisk grypy i znaleziono 68 padłych dzikich ptaków zakażonych wirusem grypy. Obecnie nie znaleziono padłych ptaków.

Poinformował, że wysoce zjadliwą grypę ptaków (podtyp H5N8) wykryto w Polsce 31 grudnia 2019 r. w gospodarstwie, gdzie znajdowało się ponad 12 tys. indyków, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim. W Polsce dotychczas odnotowano 11 ognisk ptasiej grypy (H5N8), ostatnie w miejscowości Zalesie, w gminie Dąbie (powiat kolski), w województwie wielkopolskim. Obecnie w woj. lubelskim jest osiem ognisk, dwa w woj. wielkopolskim i jedno w zachodniopomorskim.

W miejscach, gdzie wykrywana jest choroba, ustanawiany jest obszar zagrożenia - tam likwidowane są stada. Jak zapewnił wiceminister Giżyński, państwo ponosi koszty likwidacji, utylizacji i dezynfekcji, a hodowcy mogą liczyć na odszkodowania.

Dyrektor Instytutu Weterynaryjnego w Puławach Krzysztof Niemczuk podkreślił, że choć wirus jest "wysoce zjadliwy" dla drobiu, nie jest niebezpieczny dla ludzi - wynika to z badań.

Konsekwencją wystąpienia grypy ptaków jest wprowadzenie przez wiele krajów pozaunijnych zakazu importu drobiu z Polski. Taki zakaz wprowadziły m.in. Chiny, Japonia, Korea Południowa. Według danych resortu rolnictwa, Polska od 2014 r. jest największym producentem mięsa drobiowego w UE. Głównymi odbiorcami mięsa drobiowego z Polski były kraje UE (71 proc. udziału w eksporcie – 859 tys. ton), m.in. Niemcy (182 tys. ton – 15 proc.), Holandia i Wielka Brytania (po 100 tys. ton – po 8 proc.) oraz Francja (76 tys. ton – 6 proc.), a spoza UE – Ukraina (79 tys. ton – 7 proc.) i RPA (43 tys. ton – 3 proc.).

Komisja Edukacji Nauki i Sportuwysłuchała informacji ministra edukacji narodowej na temat planowanych działań resortu.Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zapewnił, że resort nie chce zlikwidować Karty nauczyciela, natomiast chce rozmawiać ze związkami zawodowymi i samorządowcami o awansie zawodowym i ocenie nauczycieli, o systemie ich wynagradzania i finansowaniu oświaty. Poinformował, że rozmowy mają się toczyć w ramach zespołu trójstronnego, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty oraz korporacji samorządowych. Zaznaczył, że nie ma jeszcze ostatecznych rozwiązań, tylko chce je wspólnie wypracować. Wyraził nadzieję, że stanie się to do połowy roku tak, by do końca roku przygotować projekty zmian.

Minister edukacji zapowiedział, że pierwszą kwestią, jaką zajmie się zespół, ma być sprawa postępowań dyscyplinarnych. Dodał, że część środowisk sugeruje, że zmiany legislacyjne, które nastąpiły w czerwcu ub.r., spowodowały w tej materii duże zaburzenia. Chcemy się temu przyjrzeć. Zapewnił, że za kilka lub kilkanaście miesięcy resort chciałby zaproponować poważne zmiany dotyczące warunków pracy nauczyciela. Wyraził nadzieję, że zespół trójstronny zakończy pracę około połowy roku.

"Chcielibyśmy, aby w drugiej połowie 2020 r., bądź najpóźniej na początku 2021, pojawił się kompleksowy program zmian, dotyczący pragmatyki zawodowej i związanego z tym systemu wynagradzania i finansowania oświaty" – powiedział minister.

 

Komisja Gospodarki Narodowej...
Komisja Nauki Edukacji i...
Komisja Nauki Edukacji i...
Komisja Spraw Emigracji i...
Komisja Spraw Emigracji i...
Komisja Praworządności, Praw...
Komisja Praworządności, Praw...
Komisja Budżetu i Finansów...
Komisja Praworządności, Praw...
Komisja Praworządności, Praw...
Komisja Praworządności, Praw...
Komisja Praworządności, Praw...
Komisja Praworządności, Praw...
Komisja Praworządności, Praw...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito