Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

3. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Wieczorem 15 stycznia 2020 r. zakończył się pierwszy dzień  3. posiedzenia Senatu. Tego dnia senatorowie rozpoczęli debatę nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym, którą będą kontynuować drugiego dnia obrad. Izba rozpatrzyła ponadto nowelizację ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Porządek 3. posiedzenia został uzupełniony o rozpatrzenie ustaw: o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej. Marszałek Senatu na początku posiedzenia poinformował też, że 17 stycznia porządek obrad może zostać rozszerzony o drugie czytanie 3 projektów uchwał: wyrażającej solidarność z narodem australijskim; w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej; w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej.

Senatorowie rozpatrzyli  ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (projekt poselski), która wydłuża do 30 czerwca 2020 r. termin składania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej. Umożliwia też sporządzanie dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej prowadzonej poza bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w przypadku awarii tej bazy.

Izba rozpoczęła debatę nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski). Wprowadza ona  odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za kwestionowanie stosunku służbowego innego sędziego czy skuteczności jego powołania. Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nowela powierza rozpoznawanie skarg dotyczących podważenia statusu sędziego lub jego uprawnień do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, a także rozpatrywanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia SN i innych sądów, jeśli niezgodność z prawem polega na podważeniu statusu lub legalności działania sędziego, który wydał orzeczenie w sprawie. Nowela nie dopuszcza także kwestionowania przez Sąd Najwyższy umocowania sądów i trybunałów, konstytucyjnych organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa. SN nie będzie też dokonywać oceny zgodności z prawem powołania sędziego na urząd i jego uprawnień do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Izba Dyscyplinarna SN ma rozpoznawać wnioski o uchylenie immunitetu sędziego i prokuratora. Ustawa wprowadza też zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa SN: kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN; w razie braku kworum (co najmniej 84 członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN) do ważności wyboru wymagana będzie obecność co najmniej 32 członków zgromadzenia ogólnego. Nowela nakłada również na sędziów i prokuratorów obowiązek poinformowania, do jakich partii, stowarzyszeń czy zrzeszeń należą. Zmienia także przepisy dotyczące samorządu sędziowskiego, przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być tematy polityczne, w szczególności zabronione jest „podejmowanie uchwał podważających zasady funkcjonowania władz RP i jej konstytucyjnych organów”. Debata nad nowelą trwała 8,5 godziny. Pytania zadawano sprawozdawcom Komisji Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz ich mniejszości – wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej i senatorowi Markowi Pękowi. Stanowisko rządu przedstawili minister i wiceministrowie sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro, Sebastian Kaleta i Anna Dalkowska.

3. posiedzenie Senatu (fot....
3. posiedzenie Senatu (fot....
3. posiedzenie Senatu (fot....
3. posiedzenie Senatu (fot....
3. posiedzenie Senatu (fot....
3. posiedzenie Senatu (fot....
3. posiedzenie Senatu (fot....
3. posiedzenie Senatu (fot....
3. posiedzenie Senatu (fot....
3. posiedzenie Senatu (fot....
3. posiedzenie Senatu (fot....
3. posiedzenie Senatu (fot....
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito