Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Konferencja poświęcona zadaniom jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska

W Senacie odbyła się konferencja „Zadania własne, zlecone i powierzone jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska”, zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym oraz Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie. Zagadnienia związane z zadaniami samorządu terytorialnego dotyczącymi ochrony środowiska omawiano zarówno z punktu widzenia teorii prawa, jak i praktyki funkcjonowania jednostek samorządowych. Jak wskazywano, zwiększa się liczba zadań samorządu terytorialnego, do realizacji których potrzebna jest dobrze przygotowana i profesjonalna kadra. Samorządowcy zwracali uwagę, że coraz trudniej namówić jest ludzi do społecznej aktywności, działania na rzecz lokalnych środowisk. Mówiono również o coraz większym umiędzynarodowieniu prawa i jego globalizacji; do realizowania międzynarodowych postanowień dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju zobowiązane są zarówno władze państwowe, jak i administracja samorządowa. Mowa była także o prawnych aspektach zarządzania funduszami ochrony środowiska w Polsce oraz możliwościach wykorzystania technik satelitarnych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze monitorowania środowiska.

Zdaniem dziekana Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie prof. Mariana Kallasa problematyka ochrony środowiska jest niezwykle ważna i wymaga zmiany niektórych regulacji prawnych. O jej znaczeniu świadczy art. 5 konstytucji, który stanowi, że Rzeczpospolita zapewnia nie tylko wolności, prawa i bezpieczeństwo obywateli, ale kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, zapewnia także ochronę środowiska. Z kolei art. 74 stwierdza, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych i mają one prowadzić politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Jak zauważył prof. Marian Kallas, po 2015 r. w praktyce stosowania przepisów z zakresu ochrony środowiska widoczna jest tendencja do centralizacji i osłabiania konstytucyjnej zasady decentralizacji władzy.

Na potrzebę dyskusji ustrojowej w kwestii ochrony środowiska zwrócił uwagę wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Jak wskazał, obecnie mianem zrównoważonego rozwoju określa się wszystko, dlatego ważne jest zrozumienie jego głębokiego sensu. Państwo powinno się opierać na pewnym zbiorze wartości, dysponować odpowiednim aparatem aksjologicznym. Wśród najważniejszych zadań władzy publicznej w zakresie ochrony środowiska wiceminister wskazał zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego i dążenie do zrównoważonego rozwoju, co oznacza m.in. dobrą jakość wód i gleb, dbałość o występujące gatunki i zasoby przyrodnicze w celu zachowania ich dla następnych pokoleń. Do zadań państwa należą też kwestie związane z gospodarką wodną i zarządzaniem wodami w układzie zlewniowym, przeciwdziałanie kryzysom, planowanie przestrzenne, monitoring środowiska czy prowadzenie polityki surowcowej. Do zadań samorządu terytorialnego zaliczył te, które dotyczą m.in. kultury współżycia ze środowiskiem, podejmowania decyzji o tym, co dzieje się z nim na jego terenie. Skuteczność samorządu widoczna jest w kwestii gospodarki odpadami. Jak podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek, dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju między działaniami państwa i samorządu niezbędna jest synergia.

Dyrektor Instytutu Prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym prof. Hubert Izdebski, omawiając zadania jednostek samorządu terytorialnego i mechanizmy ich wykonywania ze szczególnym uwzględnieniem zakresu ochrony środowiska, zwrócił uwagę, że zgodnie z konstytucją ochrona środowiska jest obowiązkiem wszystkich władz publicznych, które powinny także wspierać działania obywateli na rzecz jego ochrony i poprawy. Dlatego za tę materię odpowiedzialne są wszystkie poziomy władzy – od szczebla gminnego po centralny, a nawet z uwzględnieniem organizacji międzynarodowych zarówno lokalnych, jak i globalnych. By chronić środowisko, konieczna jest współpraca wszystkich na wszystkich poziomach władzy, niezbędna jest również międzynarodowa solidarność i zmiana świadomości społecznej polegająca na przekonaniu ludzi, że jego ochrona to ważny element solidarności międzypokoleniowej. W tym kontekście prof. Hubert Izdebski przywołał encyklikę papieża Franciszka „Laudato si”, poświęconą trosce o nasz wspólny dom – ziemię.

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Piotr Zientarski, przedstawiając aspekty prawne zarządzania funduszami ochrony środowiska w Polsce, podkreślił unikatowość polskiego systemu jej finansowania dzięki przyjęciu zasady, że zanieczyszczający płaci. Wyraził jednocześnie zaniepokojenie zmianami wprowadzonymi ostatnio parlament w powoływaniu zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem senatora prowadzą one do centralizacji zarządzania funduszami, co jest w sprzeczności m.in. z zasadą subsydiarności czy zasadami dialogu społecznego.

Postulat powołania wydziałów kształcących specjalistów z zakresu zrównoważonego rozwoju przedstawił prof. Kazimierz Równy z Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jego zdaniem jest to konieczne ze względu na pilne zadania władz publicznych w związku z naszymi zobowiązaniami międzynarodowymi z zakresu zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska.

zapis video cz. 1

zapis video cz. 2
 

Konferencja pt. „Zadania...
Konferencja pt. „Zadania...
Konferencja pt. „Zadania...
Konferencja pt. „Zadania...
Konferencja pt. „Zadania...
Konferencja pt. „Zadania...
Konferencja pt. „Zadania...
Konferencja pt. „Zadania...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito