Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Komunikat ws. obecności przedstawicieli NGO na sali obrad 27 bm.

47. posiedzenie Senatu zostało  przedłużone do 28 września br.  ze względów organizacyjnych  przez Konwent Seniorów, przy jednym głosie sprzeciwu,  na wniosek marszałka Senatu.

Wydłużenie obrad  nie miało nic wspólnego  z obecnością przedstawicieli NGO-sów na Sali obrad.

Przedstawiciele NGO zostali wprowadzeni na salę obrad przez wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza „tylnymi drzwiami”, z pominięciem regulaminowych procedur obowiązujących w Senacie.

Każdy obywatel ma prawo przysłuchiwać się debatom w Senacie. Wymaga to jednak  wcześniejszego zgłoszenia ( Zarządzenie Marszałka Senatu nr 4 w sprawie zasad wstępu na posiedzenia Senatu i komisji senackich z 18 lipca 2013 roku).

Paragraf 3 tego Zarządzenia –podpisanego przez ówczesnego marszałka Senatu Bogdana Borusewicza - mówi, że „osoby zainteresowane bezpośrednią obserwacją obrad Senatu zgłaszają się do Centrum Informacyjnego Senatu Kancelarii Senatu na co najmniej 24 godziny przed planowanym  wstępem”. Na tej podstawie Kancelaria Senatu wydaje jednorazową kartę wstępu.

Przedstawiciele NGO nie zgłosili wcześniej chęci uczestniczenia w obradach. Straż Marszałkowska, zgodnie z obowiązującym prawem, wezwała osoby nieuprawnione do opuszczenia sali obrad Senatu. Po tej interwencji, prowadząca obrady Senatu wicemarszałek Maria Koc, udzieliła pozwolenia na ich pozostanie w loży prasowej.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski ze zrozumieniem podchodzi do umożliwienia przedstawicielom NGO obserwacji debaty nt. NIW, pod warunkiem spełnienia przez nich niezbędnych wymogów. W wyjątkowych przypadkach Marszałek Senatu albo Szef Kancelarii Senatu, działający z upoważnienia Marszałka Senatu, może wyrazić zgodę na wstęp na posiedzenie Senatu osób innych, niż uprawnione, co określa § 5 ust. 3 ww. Zarządzenia. Zapis ten został zastosowany przez marszałka Senatu w odniesieniu do prośby Fundacji im. Stefana Batorego, która zgłosiła swój akces do uczestniczenia w dzisiejszych obradach wczoraj (tj. 27.09.2017 r.) o godz. 20:40, a więc nie dochowując terminu zgłoszenia  -z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito