Narzędzia:

Wydarzenia

Konkurs „Obrazki z Sienkiewicza”

4 maja 2016

REGULAMIN  KONKURSU

„Obrazki z Sienkiewicza”

 

Celem konkursu „Obrazki z Sienkiewicza” jest popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza wśród dzieci i młodzieży, a dzięki temu pogłębienie świadomości narodowej i dumy z polskości, wzbogaconych o wartości uniwersalne obecne w twórczości pisarza.

 

§ 1.

1. Organizatorami konkursu są: Parlamentarny Zespół ds. Dzieci (zwany dalej „Zespołem”) oraz senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu (zwana dalej „Komisją”).

2. Z organizatorami współpracują:

1) senatorowie i posłowie, którzy zadeklarowali chęć organizacji konkursu – zwani dalej „parlamentarzystami”,

2) pracownicy biur parlamentarzystów, o których mowa w pkt 1, 

3) pracownicy tych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedszkoli i placówek opiekuńczych, które zadeklarowały udział w konkursie,

4) inne osoby zainteresowane wsparciem organizatorów konkursu, w szczególności osoby związane z samorządem terytorialnym i administracją szkolną.

 

§ 2.

1. Konkurs prowadzony jest na terenie całego kraju.

2. W konkursie uczestniczyć mogą wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz podopieczni placówek opiekuńczych, zwani dalej „uczestnikami”. Szkoły, przedszkola i placówki opiekuńcze, których uczniowie lub podopieczni uczestniczą
w konkursie, zwane są dalej „placówkami”.

3. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 

§ 3.

1. Informacje o konkursie są publikowane w szczególności na stronach internetowych Senatu (www.senat.gov.pl) oraz na stronach internetowych parlamentarzystów.

2. Parlamentarzyści udostępniają informacje o konkursie za pośrednictwem placówek w okręgach wyborczych oraz lokalnych mediów.

3. Parlamentarzyści przekazują Zespołowi informacje o uczestnictwie w organizowaniu konkursu do dnia 15 maja 2016 r., przesyłając je na adres .

4. Zespół publikuje na stronie internetowej Senatu, www.senat.gov.pl, listę parlamentarzystów uczestniczących w organizacji konkursu wraz z adresami ich biur parlamentarnych,  

 

 

§ 4.

1. Placówka, zainteresowana udziałem jej uczniów lub podopiecznych w konkursie, przesyła do 15 czerwca 2016 r. do wybranego biura parlamentarzysty zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.  

2. Liczba uczestników konkursu z danej placówki nie jest ograniczona. Niezależnie od liczby uczestników każda placówka może wysłać tylko jedno zgłoszenie, wyłącznie do jednego biura parlamentarzysty.

3. Parlamentarzyści przekazują do dnia 30 czerwca 2016 r. mailową informację o liczbie zgłoszeń, o których mowa w ust.1, na adres .

 

 

§ 5.

1. Przedmiotem konkursu są prace literackie, plastyczne i audiowizualne, inspirowane twórczością Henryka Sienkiewicza.

2. Prace konkursowe uczestnicy wykonują indywidualnie i samodzielnie.

3.Praca pisemna, przekazana w formacie .doc (MS Word) na nośniku lub mailem, nie powinna przekraczać objętości 7 000 znaków (ze spacjami włącznie).  

4.Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej formie; prace dwuwymiarowe np. w technice malarskiej, rysunku, grafiki, kolażu, wyklejanki, a prace przestrzenne – rzeźby, instalacji. Prace dwuwymiarowe nie powinny przekraczać formatu A3 (297 mm x 420 mm). Podstawa pracy trójwymiarowej powinna się mieścić w formacie A3, a wysokość nie przekraczać 30 cm.

5. Prace audiowizualne powinny mieć postać inscenizacji wybranych scen z twórczości pisarza, utrwalonych (sfilmowanych) na nośnikach umożliwiających ich odtworzenie na monitorze komputerowym. Prace należy dostarczyć na pendrive lub płycie CD/DVD lub drogą mailową. Długość filmu nie powinna przekraczać 2 minut. Prace audiowizualne powinny być zapisane w standardowym formacie stosowanym w systemie MS Windows.

 

§ 6.

1. Podpisane prace powinny być przesłane do 15 października 2016 r. do biura tego parlamentarzysty, do którego wcześniej skierowane było zgłoszenie, wraz z danymi zawierającymi: imię i nazwisko autora, nazwę placówki oraz jej adres.

2. Kryteriami oceny prac będą: oryginalność, staranność opracowania, czytelność nawiązania do twórczości pisarza, wartość pracy jako narzędzia popularyzacji jego twórczości. 

3. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych autorów:

I. Przedszkole

II. Szkoła podstawowa  

III. Szkoła ponadpodstawowa  

 

§ 7.

1. Organizator nie będzie pokrywał kosztów działań mających na celu zwrot nadesłanych prac uczestnikom konkursu; nie będzie podejmował takich działań, nie będzie  również przechowywał prac po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich częściowej lub całościowej, anonimowej publikacji bez wynagrodzenia.

3. Prace, które nie zostaną przez organizatora przekazane osobom trzecim, mogą być odebrane przez uczestników w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Po upływie tego terminu, prace nieodebrane mogą być komisyjnie zniszczone.

4. Przesłanie pracy konkursowej do biura parlamentarzysty jest traktowane jako deklaracja udziału w konkursie, oznacza też wyrażenie przez uczestnika, a gdy jest to wymagane przez jego opiekuna prawnego, zgody na jej nieodpłatną, anonimową publikację.

5. Uczestnik konkursu, a gdy to jest wymagane jego opiekun prawny, może wyrazić zgodę na publikację pracy konkursowej pod imieniem i nazwiskiem autora.

6. Wraz z pracami do biura parlamentarzysty przekazywane jest oświadczenie uczestnika, a gdy jest to wymagane jego opiekuna prawnego, o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodzie na udział w konkursie na zasadach określonych w tym regulaminie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.

 

§ 8.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Etap okręgowy jest rozstrzygany w biurze parlamentarzysty.

 

§ 9.

1. Podczas okręgowego etapu konkursu prace będą oceniane przez jury powołane przez parlamentarzystę właściwego ze względu na biuro, do którego przesłano prace.

2. Nagrodą za wyróżnienie w etapie okręgowym jest skierowanie wyróżnionych prac na etap ogólnopolski.

3. Maksymalną liczbę prac, które można wybrać w etapie okręgowym w każdym z biur parlamentarnych, ustali do dnia 15 lipca 2016 r. Prezydium Zespołu wraz z Prezydium Komisji po ustaleniu liczby zgłoszonych uczestników konkursu stosownie do § 4 ust.3.

 

 

 

 

§ 10.

Przewodnicząca Zespołu powołają jury etapu ogólnopolskiego, które oceni prace wyróżnione na etapie okręgowym, przesłane z biur senatorskich i poselskich oraz wyłoni laureatów na etapie ogólnopolskim konkursu.

 

§ 11.

1. Wyróżnieni otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

2. Wyróżnione prace plastyczne zostaną wystawione podczas prezentacji w Senacie.

3. Autorzy prac wyróżnionych przez Zespół i Komisję,  a w przypadku autorów niepełnoletnich – również ich opiekunowie, wezmą udział w finale konkursu w Senacie na koszt parlamentarzysty, który wyróżnił ich w etapie okręgowym.

 

§ 12.

Interpretacja postanowień regulaminu należy do organizatorów.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do regulaminu Konkursu

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

„Obrazki z Sienkiewicza”

  1. Nazwa placówki, adres, numer telefonu, faxu, e-mail:

……...........................................................................................................

……...........................................................................................................

 

2.Imiona i nazwiska uczniów biorących udział w konkursie:

Lp.

Imię i nazwisko

Praca:

- plastyczna

- filmowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

3. Imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli prowadzących konkurs w szkole/placówce (czytelnie)

 

…………………………………………………………………………….

…..................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu.

                                                                                           

 

                                                                                              …....................................

                                                                                            (podpis dyrektora placówki)

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do regulaminu Konkursu

 

 

 

 

Oświadczenie*

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Obrazki z Sienkiewicza”

Zgadzam się na przetwarzanie moich (mojego dziecka/podopiecznego) danych osobowych i wizerunku na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz ewentualnej publikacji pracy konkursowej.

Zgadzam się na publikację pracy z podaniem imienia i nazwiska autora[1].

Wyrażam zgodę na udział (udział mojego dziecka/podopiecznego) w konkursie na zasadach określonych w tym regulaminie[2].

 

 

 

                                                                                            ............................................

                                                                                   (podpis opiekuna/pełnoletniego uczestnika)* Składają pełnoletni uczestnicy oraz rodzice lub opiekunowie uczestników niepełnoletnich.

[1] Skreślenie oznacza brak zgody na taką publikację.

[2] Dotyczy tylko rodziców (opiekunów) osób niepełnoletnich.