Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

12 grudnia 2017 13:00

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 13.00, sala 179

Porządek posiedzenia (plik pdf)

  1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 dotyczące zasad tymczasowego przywracania kontroli granicznej na granicach wewnętrznych – COM(2017) 571
  2. Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego – COM(2017) 563.
  3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) – COM(2017) 537.
  4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego); rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych); rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych); rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital; rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych; rozporządzenie (UE) 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych oraz rozporządzenie (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym – COM(2017) 536.
  5. Akt ustawodawczy bez uwag – propozycja: COM(2017) 643.
  6. Akty nieustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2017) 595, COM(2017) 596.
  7. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 588, COM(2017) 621, COM(2017) 620, COM(2017) 624, COM(2017) 625, COM(2017) 628, COM(2017) 635, COM(2017) 638, COM(2017) 639, COM(2017) 640, COM(2017) 641, COM(2017) 644, COM(2017) 656, COM(2017) 659, COM(2017) 666, COM(2017) 672, COM(2017) 692, COM(2017) 900, JOIN(2017) 040.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito