Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

20 września 2017 17:00

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 17.00, sala 106 (budynek Sejmu)

 1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – COM(2017) 400.
 2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich – COM(2017) 331.
 3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) – COM(2017) 343.
 4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu dóbr kultury – COM(2017) 375.
 5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program Kreatywna Europa (2014-2020) – COM(2017) 385.
 6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 – COM(2017) 344.
 7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 1077/2011 – COM(2017) 352.
 8. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2017) 361, COM(2017) 422, COM(2017) 424.
 9. Akt nieustawodawczy bez uwag – propozycja: COM(2017) 271.
 10. Akt nieustawodawczy, w sprawie którego komisja wystąpi o stanowisko –propozycja: COM(2017) 461.
 11. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko –propozycja: COM(2017) 378, COM(2017) 380, COM(2017) 382, COM(2017) 384, COM(2017) 386, COM(2017) 387, COM(2017) 388, COM(2017) 389, COM(2017) 390, COM(2017) 391, COM(2017) 392, COM(2017) 395, COM(2017) 396, COM(2017) 397, COM(2017) 399, COM(2017) 402, COM(2017) 403, COM(2017) 406, COM(2017) 408, COM(2017) 412, COM(2017) 413, COM(2017) 414, COM(2017) 427, COM(2017) 428, COM(2017) 436, JOIN(2017) 023, JOIN(2017) 024.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito