Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Warunki wykonywania mandatu senatorskiego

Biuro Spraw Senatorskich przedstawia zestaw wzorów i druków - w wielu przypadkach niezbędnych, a zawsze pomocnych - w sprawach związanych z realizacją praw i obowiązków senatorskich wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora jak również w kwestiach dotyczących organizacji biura senatorskiego oraz zatrudniania pracowników.

Wzory i druki - dla większej czytelności - podzielone zostały na trzy grupy. W pierwszej zatytułowanej "Sprawy senatorskie" znalazły się te, które wiążą się z realizacją pewnych obowiązków i uprawnień senatorskich (przede wszystkim: wzór oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzory zgłoszeń do rejestru korzyści). W drugiej - wzory i druki dotyczące pracowników i społecznych współpracowników senatorów. Trzecia grupa obejmuje wzory i druki mające zastosowanie przy organizacji biur senatorskich oraz rozliczaniu niektórych wydatków związanych z ich funkcjonowaniem.

 

I. Sprawy senatorskie

 1. Oświadczenie o stanie majątkowym:  do wypełniania odręcznego, do wypełniania komputerowego
 2. Ankieta senatora (plik doc)
 3. Zgłoszenie do rejestru korzyści uzyskiwanych przez senatorów lub ich małżonków (plik doc)
 4. Uzupełniające zgłoszenie do rejestru korzyści o wszystkich stanowiskach i zajęciach wykonywanych zarówno w administracji publicznej, jak i instytucjach prywatnych, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie, oraz o pracy zawodowej wykonywanej na własny rachunek (plik .doc)
 5. Uzupełniające zgłoszenie do rejestru korzyści o faktach materialnego wspierania działalności publicznej prowadzonej przez zgłaszającego (plik doc)
 6. Uzupełniające zgłoszenie do rejestru korzyści o darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, jeżeli jej wartość przekracza 50% najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę (plik doc)
 7. Uzupełniające zgłoszenie do rejestru korzyści o wyjazdach krajowych lub zagranicznych nie związanych z pełnioną funkcją publiczną (plik doc)
 8. Uzupełniające zgłoszenie do rejestru korzyści o Innych uzyskanych korzyściach (plik doc)
 9. Uzupełniające zgłoszenie do rejestru korzyści o udziale w organach fundacji, spółek prawa handlowego lub spółdzielni (plik doc)
 10. Zestawienie zobowiązań senatora (plik doc)
 11. Umowa najmu lokalu (mieszkania) (plik doc)
 12. Wzór rachunku za mieszkanie wynajmowane przez senatora (plik doc)
 13. Oświadczenie o spełnieniu warunków zakwaterowania (plik doc)
 14. Wniosek o zakwaterowanie (plik doc)
 15. Wniosek o przyznanie pożyczki ze środków przeznaczonych na pomoc socjalną dla senatorów i byłych senatorów (plik doc)
 16.  Wniosek o wydanie karty wstępu byłego posła / senatora (plik  doc)
 17. Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi działalności senatora niezrzeszonego w Senacie (plik doc)

II. Pracownicy biur i społeczni współpracownicy

 1. Umowa o pracę (plik doc)
  1a. Wzór informacji o warunkach zatrudnienia (plik doc)
 2. Aneks do umowy o pracę (plik doc)
 3. Wniosek o wystawienie legitymacji pracownika biura senatorskiego (plik doc)
 4. Oświadczenie "lobbingowe" (plik doc)
 5. Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na wypłatę pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich nagrody za wieloletnią pracę (tzw. "jubileuszówki") (plik doc)
 6. Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na wypłatę pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. "trzynastki") - do wypełnienia odręcznego, do wypełnienia na komputerze
 7. Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na wypłatę pracownikom biur senatorskich odprawy w związku z zakończeniem kadencji senatu (plik doc)
 8. Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony z pracownikiem przez pracodawcę za wypowiedzeniem (plik doc)
 9. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (plik doc)
 10. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (plik doc)
 11. Wniosek o wystawienie legitymacji społecznego współpracownika senatora  (plik doc)
 12. Świadectwo pracy (plik doc)

III. Biuro senatorskie

 1. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 2. Umowa najmu(/podnajmu) lokalu użytkowego
 3. Umowa użyczenia lokalu użytkowego 
 4. Umowa o dzieło 
 5. Umowa zlecenia 
  5a. Wzór oświadczenia i rachunku do umowy 
 6. Oświadczenie o przejazdach senatora 
 7. Ewidencja przebiegu pojazdu 
 8. Umowa dotycząca używania przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych - jazdy lokalne 
 9. Oświadczenie o używaniu w danym miesiącu samochodu prywatnego do celów służbowych 
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito