Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Oświadczenia

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w sprzedaży zakładów (gier liczbowych i loterii) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w systemie składek odprowadzanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w systemie opłat podatkowych (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie wprowadzenia zmian do zapisów zawartych w ustawie – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 98, poz. 602) dotyczących nakazu skrętu w prawo na skrzyżowaniach (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie wprowadzenia zmian w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do minister nauki i szkolnictwa wyższego (odpowiedź) w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie planów ministerstwa wobec procederu powszechnie występującego w związku z umieszczaniem małoletnich w domach dziecka lub u rodzin zastępczych (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie planu działań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w związku z trudnościami ograniczającymi samorządy w zakresie możliwości skorzystania z rządowego wsparcia w ramach programu Senior-WIGOR (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź) w sprawie ustanowienia wigilii świąt Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy .

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie planowanych form promocji dodatkowego odkładania na emeryturę w postaci indywidualnych kont emerytalnych (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie przedstawienia opinii ministra oraz stanowiska ministerstwa wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk sejmowy nr 2374) (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemów wynikających z wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w składzie 7 sędziów z dnia 12 czerwca 2014 roku (sygn. akt II PZP 1/14) (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zmian do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (odpowiedż).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwiększenia wydolności systemu pieczy zastępczej (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie wniesienia zmian w przepisach dotyczących publikowania wyników kontroli kuratorów oświaty oraz możliwości odwołania od oceny w sądach administracyjnych przez placówki oświatowe (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących importu medykamentów ratujących zdrowie i życie (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu wyszukiwania w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz uproszczenie procedury wpisu do tego rejestru (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie zwiększenia kontroli nad placówkami szkolno-wychowawczymi dla dzieci (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie sprecyzowania zapisów projektu założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym z dnia 7 lipca 2014 r. (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie zwiększenie skali rządowego finansowania uczelni wyższych z mniejszych ośrodków naukowych (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź) w sprawie możliwości prawnych wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości dla mienia gminnego oraz konsekwencji z tego wynikających.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie włączenia centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej do zapisów przygotowywanej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji zadań związanych z reintegracją zawodową i społeczną osób oddalonych od rynku pracy (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przywrócenia przedsiębiorcom pełnego prawa do drugiej instancji w sprawach przetargowych, które ograniczone jest poprzez ustanowienie wysokiej opłaty związanej z odwołaniem (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach a polegających na wycince drzew znajdujących się na poboczach (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie przebudowy drogi nr 18 (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie realizację inwestycji związanych z przemysłem wydobywczym w regionie województwa lubuskiego (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kosztów utrzymania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury (odpowiedź) i rozwoju oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie przywrócenia pierwotnych zapisów kwotowych na poziomie 509 milionów zł dotyczących finansowania remontu i dostosowania odcinka wolno płynącej rzeki Odry.

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie ustępstwa w postaci mniejszej lub zerowej stawki podatku VAT od biletów rozprowadzanych przez kluby sportowe.

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie zmiany przepisów dotyczących podatku od osób fizycznych obejmującego żużlowców.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu (odpowiedź) i turystyki oraz do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie wyjaśnienia zasad funkcjonowania agencji turystycznych online w sytuacji, gdy klient zamawiający bilet lotniczy poprzez taką agencję nie ma możliwości zmiany danych w rezerwacji w przypadku ewentualnego błędu.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie usprawnienia procedury poboru opłat na bramce autostrady A2 w Gołuskach, województwo wielkopolskie (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie postulatu rozszerzenia programów „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”, tak by objęły one dzieci z oddziałów zerowych (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie planowanych zmian w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych, Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (odpowiedź, odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie rozszerzenia zakresu rozporządzenia ministra gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia w kodeksie cywilnym zmian odnoszących się do prawa spadkowego w celu regulacji spraw dotyczących dziedziczenia oraz odrzucania spadków (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie zasad wyznaczania aglomeracji oraz ustalania wskaźników RLM.

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania przepisów dotyczących działania urzędów pracy, które kierują bezrobotnych do publicznych agencji pośrednictwa pracy (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących dotacji na publiczne przedszkola (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zachowania przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości łączących Poznań z Berlinem, a także Wrocław z Berlinem przez Zieloną Górę (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wpisania na listę leków refundowanych preparatu o nazwie „Ampho-Moronal” (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) w sprawie utworzenia przy Sądzie Rejonowym w Żarach oddziału (filii) Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Zielonej Górze.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie ujednolicenia nazwy telewizji publicznej w województwie lubuskim pod mianem „TVP Lubuska” (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu budowy elektrowni opartej na zasobach węgla brunatnego na terenie gmin Gubin i Brody (woj. lubuskie) (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wpisania na listę leków refundowanych preparatu o nazwie Adcetris (brentuximab vedotin, 50 mg) (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ubezpieczeń na wypadek błędnych decyzji urzędniczych (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia regulacji dotyczących dostępu ojca dziecka do urlopów macierzyńskich oraz rodzicielskich (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższegow sprawie podziału środków przeznaczonych na szkolnictwo wyższe (odpowiedź, Odpowiedż  odpowiedź 2).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do minister rozwoju regionalnego (odpowiedź) w sprawie umożliwienia realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Lubuskie 2020”, w ramach osi priorytetowej 7. „Transport” projektów w zakresie lokalnej infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym .

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zorganizowania i sfinansowania ogólnopolskiej kampanii społecznej informującej obywateli o podstawowych celach, założeniach i skutkach nowelizacji przepisów z zakresu gospodarki odpadami (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź), do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź), do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapobiegnięcia zapaści na rynku biomasy.

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie wprowadzenia zmiany do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2007 r. nr 19, poz. 115) dotyczącej zwolnienia z opłat w miejskich strefach płatnego parkowania samochodów z napędem hybrydowym.

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie podjęcia działań zapobiegających masowej wycince drzew akacjowych w województwie lubuskim (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie podjęcia działań mających na celu wyegzekwowanie oraz zwiększenie kontroli przestrzegania przepisów ochrony praw konsumenta przez sprzedających towary w sklepach internetowych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie przyspieszenia działań podejmowanych w związku z przedłużeniem okresu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia zmian w kodeksie postępowania administracyjnego (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie formuły egzaminów studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wprowadzenia do ustawy - Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2012 r., poz. 1137) przepisu dotyczącego całkowitego zakazu wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych wobec kierujących samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t przez tożsamy pojazd na polskich autostradach dwupasmowych (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie pana Krzysztofa D.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie doprecyzowania treści art. 186 kodeksu pracy (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy mostu drogowego na rzece Odra w miejscowości Pomorsko oraz przebudowy drogi nr 278 na odcinku od Szklarki Radnickiej do Sulechowa (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznawania świadczeń na dzieci (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź), ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź)  w sprawie nadania miastu Łagów (woj. lubuskie) nazwy Łagów-Zdrój.

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów dotyczących ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU z 2010 r. nr 46, poz. 276 z późn. zm.) (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie uzasadnienia powołania i przyszłej roli Narodowego Operatora Koncesji Energetycznych.

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź) w sprawie możliwości wniesienia poprawek do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) w sprawie realizacji przez powiaty zadań wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tj. wspierania osób niepełnosprawnych.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w rozporządzeniu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (DzU z 2003 r. nr 32, poz. 262 ze zm.)

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie opracowania rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy obwodnicy Słubic (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie problemu spłaty zobowiązań SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie) (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zmian ustawy o działalności leczniczej (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie obowiązkowego wyposażenia pojazdów silnikowych w alkomaty (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie podpisania przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów z Centrum Medycznym "Aldemed" w Zielonej Górze (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) w sprawie wątpliwości związanych z zasadami wykonywania przez polskich przewoźników przewozów drogowych do Rosji wynikających z wejścia w życie w dniu 2 maja 2012 r. Ustawy Federalnej N 31-FZ.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) w sprawie skrzyżowania przejazdu kolejowego kategorii A znajdującego się w miejscowości Szczaniec w województwie lubuskim na kilometrze 397.026.

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie usprawnienia procedury lub likwidacji poboru opłat na bramkach na odcinku autostrady A4 Wrocław - Gliwice (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (odpowiedź) oraz do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) w sprawie renowacji mostu na rzece Wiśle w Tczewie.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie utworzenia rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2013 na dofinansowanie połączeń kolejowych w strefie transgranicznej (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie i konserwację infrastruktury oraz inwestycje związane z melioracją i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym dla województwa lubuskiego (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zmiany treści zarządzenia nr 81/2011/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie weryfikacji przepisów art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zmniejszenia tak zwanego janosikowego.(odpowiedź)

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie przywrócenia proporcji dofinansowania przez budżet państwa przebudowy i modernizacji dróg powiatowych w wysokości 50% w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2013 i lata następne (odpowiedźopowiedź 2).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie utworzenia rządowego programu operacyjnego wspierającego realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na podniesienie jakości lokalnej infrastruktury sportowej (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podziału przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy na rok 2012 z przeznaczeniem na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zmiany treści ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która bezpośrednio uderza w hospicja, w funkcjonowanie placówek, prowadzonych przez fundacje, stowarzyszenia bądź kościelne osoby prawne (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź), do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie przepisów dotyczących wypalania traw, łąk, pastwisk i innych nieużytków oraz wyznaczenia dodatkowych patroli policyjnych do kontroli tych terenów (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie podjęcia ustawowej inicjatywy zmierzającej do umożliwienia przejęcia przez starostów zarządu nad mieniem Skarbu Państwa, sprawowanego obecnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Agencję Mienia Wojskowego (odpowiedź).

 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie przyspieszenia budowy drugiego etapu obwodnicy w miejscowości Lubsko w województwie lubuskim (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia nowego działu administracji rządowej - do spraw małych i średnich przedsiębiorstw (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie odpowiedzialności organizatorów zgromadzeń i manifestacji za szkody (odpowiedź).

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito