Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wydarzenia

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku

10 listopada 2017

Na podstawie uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zmienionej uchwałą nr 17 Prezydium Senatu z dnia 28 września 2017 r., w związku z art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

Szef Kancelarii Senatu

ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku

I. Informacje ogólne

1. Oferty realizacji zadań mogą składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 ze zm.), mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

2. Celem naboru jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodne z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą, określonymi w uchwale nr 9 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2017–2019, tj.

1) Edukacja

1.1. Wspieranie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinasowanie kosztów bezpośrednio związanych z procesem nauczania

1.2. Organizacja wydarzeń uzupełniających kształcenie

1.3. Pomoc nauczycielom polonijnym

1.4. Wzmacnianie struktury organizacji oświatowych współrealizujących programy edukacyjne w krajach zamieszkania

1.5. Stypendia

2) Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego

2.1. Promowanie Polski i kultury polskiej poza granicami kraju

2.2. Wspomaganie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, będące uzupełnieniem działań ministerstwa właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz innych instytucji państwowych

3) Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania

3.1. Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych o zasięgu regionalnym, krajowym i lokalnym polegające na dofinansowywaniu niezbędnych kosztów służących polepszeniu zdolności organizacyjnej oraz kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadań lokalnych organizacji

3.2. Aktywizacja i integracja środowisk polonijnych w kraju zamieszkania i w Polsce, w szczególności organizacji polonijnych o zasięgu regionalnym, krajowym i lokalnym, organizacji akademickich, młodzieżowych, klubów sportowych i harcerstwa, grup kościelnych i pokoleniowych, środowisk gospodarczych i zawodowych

3.3. Wzmacnianie i podtrzymywanie tożsamości narodowej

3.4. Staże i szkolenia liderskie mające na celu podnoszenie kompetencji organizacyjnych i kierowniczych realizowane w kraju zamieszkania i w Polsce

3.5. Wspieranie programów sprzyjających powrotom

4) Media polonijne

4.1. Bieżące funkcjonowanie mediów tradycyjnych i elektronicznych

4.2. Modernizacja oraz poprawa jakości mediów, wspieranie działań służących zwiększeniu liczby odbiorców, a także zasięgu oddziaływania przy zastosowaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych

5) Infrastruktura polonijna

5.1. Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych

5.2 Inwestycje w infrastrukturę Domów Polskich oraz siedzib organizacji polonijnych
i polskich za granicą

6) Pomoc charytatywna i socjalna

6.1. Samoorganizacja i samopomoc środowisk polskich i polonijnych za granicą

6.2. Pomoc socjalna i charytatywna dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich i polonijnych w świecie

6.3. Stypendia socjalne.

3. Zasady zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określają:

a. uchwała nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą,

b. zarządzenie nr 11 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz trybu postępowania Kancelarii Senatu w sprawach dotyczących zlecania tych zadań.

4. Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

II.  Finansowanie zadania

1. Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2018 r. wyniesie łącznie 100 000 000 zł[1].

 

III.  Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta może dotyczyć tylko jednego kierunku działania, określonego w uchwale nr 9 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2017–2019, z zastrzeżeniem punktu 2.

2. W przypadku zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego (z wyjątkiem remontu bieżącego) jedna oferta może dotyczyć tylko jednego obiektu budowlanego.

3. Do oferty należy załączyć kopie listów intencyjnych od beneficjentów ze środowisk polonijnych/polskich za granicą, wskazanych w szczegółowym opisie zadania, potwierdzające ich aktywny udział w opracowaniu zadania lub zobowiązanie do czynnej współpracy z oferentem w jego realizacji. W przypadku dokumentów w języku innym niż polski do listu należy dołączyć jego zwykłe tłumaczenie na język polski.

4. Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Ofert, dostępnego pod adresem https://generator.senat.gov.pl.

 

IV.  Termin składania ofert

1. Oferty można składać od 16 października 2017 r.

2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa:

- dla ofert z kierunku nr 4 (Media polonijne) i 6 (Pomoc charytatywna i socjalna) - w dniu 6 listopada 2017 r.,

- dla ofert z kierunku 3 (Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania) – w dniu 13 listopada 2017 r.,

- dla ofert z kierunku 1 (Edukacja) i 5 (Infrastruktura polonijna) – w dniu 20 listopada 2017 r.,

- dla ofert z kierunku 2 (Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego) – w dniu 30 listopada 2017 r.

 

V.  Sposób przekazywania informacji

1. Po podjęciu przez Prezydium Senatu uchwały w sprawie zlecenia zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, Biuro Polonijne poinformuje oferentów o decyzji Prezydium.

2. Wszelkie pytania dotyczące naboru ofert prosimy nadsyłać drogą mailową na adres: dotacje@senat.gov.pl.

3. Wyjaśnień dotyczących naboru ofert udzielają pracownicy Biura Polonijnego pod numerami telefonów: (22) 694 90 36, (22) 694 92 64, (22) 694 91 35, (22) 694 95 56.

SZEF KANCELARII SENATU

Jakub KOWALSKI

Fragment ogłoszenia (skan)

Uchwała nr 8

Zarządzenie nr 11

Regulamin korzystania z aplikacji Generator ofert
I
nstrukcja "krok po kroku" od założenia konta do zatwierdzenia i złożenia oferty


[1]W przypadku nieotrzymania przez Kancelarię Senatu środków finansowych lub otrzymania ich w wysokości innej niż planowana w ustawie budżetowej na rok 2018, Kancelaria Senatu zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito