Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
9.06.2016 r. 174uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
9.06.2016 r. 184uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o efektywności energetycznej
8.06.2016 r. 180uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
8.06.2016 r. 183uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
19.05.2016 r. 123u.pdf Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
19.05.2016 r. 172u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
19.05.2016 r. 173u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
19.05.2016 r. 160u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej
19.05.2016 r. 162u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
19.05.2016 r. 159u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych
19.05.2016 r. 158u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
19.05.2016 r. 163u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw
12.05.2016 r. 145u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.
12.05.2016 r. 150u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
12.05.2016 r. 164u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
12.05.2016 r. 138u.pdf Uchwała w 35. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”
12.05.2016 r. 144u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
12.05.2016 r. 161u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
12.05.2016 r. 149u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw
29.04.2016 r. 128u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.
29.04.2016 r. 127u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r.
29.04.2016 r. 125u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
29.04.2016 r. 130u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw
29.04.2016 r. 132u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
29.04.2016 r. 126u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
29.04.2016 r. 129u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
29.04.2016 r. 143u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
29.04.2016 r. 153u.pdf Uchwała w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego
29.04.2016 r. 137u.pdf Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
29.04.2016 r. 147u.pdf Uchwała o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito