Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
1.02.2017 r. 403uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
1.02.2017 r. 402uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
11.01.2017 r. 287uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
11.01.2017 r. 288uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
11.01.2017 r. 385uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.
11.01.2017 r. 387uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
11.01.2017 r. 395uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
11.01.2017 r. 396uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
11.01.2017 r. 386uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
11.01.2017 r. 398uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy budżetowej na rok 2017
21.12.2016 r. 373u.pdf Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
21.12.2016 r. 392u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu
21.12.2016 r. 384u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
20.12.2016 r. 397u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
20.12.2016 r. 388u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw
20.12.2016 r. 394u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
20.12.2016 r. 325u.pdf Uchwała w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej
20.12.2016 r. 326u.pdf Uchwała w 100. rocznicę śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego
16.12.2016 r. 383uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
16.12.2016 r. 382uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”.
16.12.2016 r. 381uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”
16.12.2016 r. 380uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
16.12.2016 r. 362uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.
16.12.2016 r. 349uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r.
16.12.2016 r. 349uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r.
16.12.2016 r. 350uch.pdf chwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r. sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.
16.12.2016 r. 375uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy – Prawo oświatowe
16.12.2016 r. 376uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
16.12.2016 r. 389uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw
16.12.2016 r. 377uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito