Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
3.03.2017 r. 420uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
3.03.2017 r. 432uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy
3.03.2017 r. 414uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
3.03.2017 r. 412uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
3.03.2017 r. 411uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
3.03.2017 r. 421uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
3.03.2017 r. 422uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
3.03.2017 r. 416uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
24.02.2017 r. 425uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
24.02.2017 r. 413uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
24.02.2017 r. 423uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
24.02.2017 r. 415uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.02.2017 r. 419uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
24.02.2017 r. 418uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
24.02.2017 r. 417uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
24.02.2017 r. 406uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
24.02.2017 r. 404uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
1.02.2017 r. 399uch.pdf Uchwała w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich
1.02.2017 r. 393uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
1.02.2017 r. 407uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
1.02.2017 r. 405uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
1.02.2017 r. 403uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
1.02.2017 r. 402uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
11.01.2017 r. 287uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
11.01.2017 r. 288uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
11.01.2017 r. 385uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.
11.01.2017 r. 387uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
11.01.2017 r. 395uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
11.01.2017 r. 396uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
11.01.2017 r. 386uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito