Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
20.12.2016 r. 394u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
20.12.2016 r. 325u.pdf Uchwała w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej
20.12.2016 r. 326u.pdf Uchwała w 100. rocznicę śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego
16.12.2016 r. 383uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
16.12.2016 r. 382uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”.
16.12.2016 r. 381uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”
16.12.2016 r. 380uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
16.12.2016 r. 362uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.
16.12.2016 r. 349uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r.
16.12.2016 r. 349uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r.
16.12.2016 r. 350uch.pdf chwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r. sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.
16.12.2016 r. 375uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy – Prawo oświatowe
16.12.2016 r. 376uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
16.12.2016 r. 389uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw
16.12.2016 r. 377uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
16.12.2016 r. 391uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
16.12.2016 r. 390uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016
16.12.2016 r. 378uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
16.12.2016 r. 379uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
15.12.2016 r. 374uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
15.12.2016 r. 367uch.pdf Uchwała w 46. rocznicę tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu
15.12.2016 r. 368uch.pdf Ucwała w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek”
15.12.2016 r. 363uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
13.12.2016 r. 370uch.pdf Uchwała w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
13.12.2016 r. 339uch.pdf Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
13.12.2016 r. 107.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym
13.12.2016 r. 365uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
13.12.2016 r. 361uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
13.12.2016 r. 360uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw
13.12.2016 r. 359uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wyposażeniu morskim
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito